GRC
LAT
᾿Αρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ ῾Ελικῶνος ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ ' ἀοιδῆς ,ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα ,δῆριν ἀπειρεσίην ,πολεμόκλονον ἔργον ῎Αρηος ,εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν ,γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων ,ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην ·τοίην δ ' ἔχεν ἀρχήν .
Ranarum murumque simul crudelia bella Quaeque super genibus descripsi carmina nuper Nunc canere atque omnes hominum vulgare per aures Est animus : Spirate deae sacrumque movete Et Helicone chorum vatique inducite cantum .Nam non parva quidem fecere pericula mures Horrida terrigenarum imitati bella Gigantum .Talia mortales referunt primordia rixae .

( 30 ) 48% GRC
( 32 ) 52% GRC - LAT

( 29 ) 56% GRC - LAT
( 23 ) 44% LAT

GRC
LAT
᾿Αρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ ῾Ελικῶνος ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ ' ἀοιδῆς ,ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα ,δῆριν ἀπειρεσίην ,πολεμόκλονον ἔργον ῎Αρηος ,εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν ,γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων ,ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην ·τοίην δ ' ἔχεν ἀρχήν .
Incipiens primum musarum chorum ex Helicone Venire in meum cor opto causa cantus Quem nuper in libellis meis super genibus posui Pugnam inmensam horrendum opus martis Optans hominibus in aures omnibus iacere .Quo mures in ranas fortiter gerentes incesserunt Terrigenarum virorum inmitantes opera gigantum Ut sermo in mortalibus erat tale aut habuit principium

( 1 ) 2% GRC
( 61 ) 98% GRC - LAT

( 53 ) 98% GRC - LAT
( 1 ) 2% LAT

GRC
LAT
᾿Αρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ ῾Ελικῶνος ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ ' ἀοιδῆς ,ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα ,δῆριν ἀπειρεσίην ,πολεμόκλονον ἔργον ῎Αρηος ,εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν ,γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων ,ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην ·τοίην δ ' ἔχεν ἀρχήν .
Eja age ,Castalidum modulis ,Regina ,sororum ,Belligeris inflare tubam ,jam tempus ,et acres ,( Quas mihi Cyrrhaeo starem cum forte sub antro ,Multisona nuper cithara modulatus Apollo est ) ,Ranarum fraudes ,muresque in bella coactos Dicere Terrigenum furias imitata Gigantum .Immemori tu ,Diva ,precor ,succurre ,Ducumque Et rabiem refer intrepidam ,atque exordia pugnae .

( 41 ) 66% GRC
( 21 ) 34% GRC - LAT

( 27 ) 39% GRC - LAT
( 43 ) 61% LAT

GRC
LAT
Μῦς ποτε διψαλέος γαλέης κίνδυνον ἀλύξας ,πλησίον ἐν λίμνῃ λίχνον προσέθηκε γένειον ,ὕδατι τερπόμενος μελιηδέϊ ·τὸν δὲ κατεῖδε λιμνόχαρις πολύφημος ,ἔπος δ ' ἐφθέγξατο τοῖον ·
Mus quondam sitiens ,felem indignatus amaram ,Quam pavido nuper trepidans eluserat astu ,10 Forte super viridi projectus gramine curas Volvebat varias ; placidae cum grata paludis Equora conspexit ; rapido tum littora cursu Protinus adproperat ,tenerumque in gurgite mentum Immergens ,lavit ora latex ; stetit inscius undam 15 Aspectans ,liquidis quem forte adspexit ab antris Garrula Limnocharis ,subitoque arrepta furore :

( 11 ) 37% GRC
( 19 ) 63% GRC - LAT

( 23 ) 34% GRC - LAT
( 45 ) 66% LAT

GRC
LAT
Ξεῖνε τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ ' ἠϊόνας; τίς φύσας ;
Quod genus ,Hospes ? ait ,qui Patres ? limina quidve Nostra petis ?

( 6 ) 50% GRC
( 6 ) 50% GRC - LAT

( 6 ) 40% GRC - LAT
( 9 ) 60% LAT

GRC
LAT
πάντα δ ' ἀλήθευσον ,μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω .
Fare ,et verum ne absconde roganti :

( 4 ) 40% GRC
( 6 ) 60% GRC - LAT

( 6 ) 75% GRC - LAT
( 2 ) 25% LAT

GRC
LAT
εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον ἐς δόμον ἄξω ·δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ καὶ ἐσθλά .
Nam tecum stabili conjungar foedere dextrae ,Inque domum ducam ,ac regalia munera promam .

( 7 ) 37% GRC
( 12 ) 63% GRC - LAT

( 12 ) 75% GRC - LAT
( 4 ) 25% LAT

GRC
LAT
εἰμὶ δ ' ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος ,ὃς κατὰ λίμνην τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα ·καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο ,῾Υδρομεδούσῃ μιχθεὶς ἐν φιλότητι παρ ' ὄχθας ᾿Ηριδανοῖο .
Rex equidem veneror Phisignatus ; omnibus uni Cui Pater ex ranis lata ditione regendum Contulit imperium ,quantum stagna ampla paludis Istius abscondunt ,quantum pulcherrima circum Fundit humus ,servantque cavis arbusta sub antris .Me Hydromedusa olim Peleo genitore sub auras Luminis Eridani peperit labentis ad undas .

( 14 ) 45% GRC
( 17 ) 55% GRC - LAT

( 17 ) 34% GRC - LAT
( 33 ) 66% LAT

GRC
LAT
Τὸν δ ' αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε ·
Dixerat ,atque olli placido mus pectore fatur :

( 2 ) 22% GRC
( 7 ) 78% GRC - LAT

( 5 ) 56% GRC - LAT
( 4 ) 44% LAT

GRC
LAT
τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δ ' ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς .
Tene latet tantum genus ,o Rex maxime ,nostrum ? Gloria pennato quod vexit ad aethera curru : Et Divis notum ,notum mortalibus atque ,Alituum soboli dedit immortale per orbem .

( 5 ) 29% GRC
( 12 ) 71% GRC - LAT

( 15 ) 44% GRC - LAT
( 19 ) 56% LAT

GRC
LAT
Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι ·εἰμὶ δὲ κοῦρος Τρωξάρταο πατρὸς μεγαλήτορος · δέ νυ μήτηρ Λειχομύλη ,θυγάτηρ Πτερνοτρώκτου βασιλῆος .γείνατο δ ' ἐν καλύβῃ με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς ,σύκοις καὶ καρύοις καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν .
Psicharpax vocor ,et soboles generosa parentis Troxartae ,me autem tuguri sub cespite fudit Lychomilo proles ditissima Pternotroctae Magnanimi Regis ; puerum me enutriit antro Ficubus ,ac blandis nucibus ,pomisque tenellis .

( 13 ) 33% GRC
( 26 ) 67% GRC - LAT

( 26 ) 74% GRC - LAT
( 9 ) 26% LAT

GRC
LAT
πῶς δὲ φίλον ποιῇ με ,τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον;
Qui tamen absimiles jungemus foedera ?

( 3 ) 27% GRC
( 8 ) 73% GRC - LAT

( 5 ) 83% GRC - LAT
( 1 ) 17% LAT