GRC
ITA
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος ,ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ,ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ ,ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ ·τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες ,ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν ·ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην ,ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ ,βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα ,ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον ·οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας .ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ ·τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης ,ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ ·ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν .Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων ,κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα ,τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην ·τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων ,ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ .ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες ·μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν ·ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων ,ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος ·τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς ,δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι ,τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι ,δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας .αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων .Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι ,τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας ,ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν ·τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς .καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων ,ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε ·κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων ,πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην ·ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα .ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο ·δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν ,ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι .τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ,οὐδ’ ἔχεν ἔγχος ,ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε ·τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ ,κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα ·ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma poi che giunser presso la bella corrente del fiume ,del vorticoso Xanto ,cui padre fu Giove immortale ,quivi in due parti li ruppe ,spingendone l’una sul piano ,verso la rocca d’Ilio ,dov’erano innanzi alla furia d’ Ettore ,il giorno innanzi ,fuggiti sgomenti ,gli Achivi .Si rovesciarono qui ,fuggiaschi ; e caligine fitta Era distese a salvarli ,su loro .Ma furono gli altri sospinti verso il fiume profondo ,dai gorghi d’argento .Giù con fracasso grande piombarono : l’alta corrente strepito diede ,cupe le rive rombarono attorno .Quelli ,nuotavano urlando qua ,là ,mulinati dai gorghi .Come allorché locuste ,dall’impeto spinte d’un fuoco ,fuggiasche verso un fiume svolazzano : surta improvvisa ,arde la fiamma implacata ,si gittano quelle nei gorghi : tal ,per la furia d’Achille ,la fonda corrente del Xanto d’uomini ,di cavalli s’empiea ,di confuso tumulto .E quel divino ,lasciò , sopra la sponda ,la picca poggiata ai tamerischi ,balzò ,pari a un Nume ,nell’acqua ,sola stringendo la spada ,volgendo in cuor suo crudi scempi .Colpiva tutto in giro : la spada feriva ,sorgeva misero il grido ,rossi correvano i gorghi di sangue .Come allorché ,dinanzi l’immane delfin ,gli altri pesci fuggono ,e negli anfratti s’accalcan d’un porto securo ,tutti sgomenti ,ché quanti ne giunge ,l’inghiotte vorace : similemente i Troiani ,pei flutti del fiume tremendo ,si rannicchiavano sotto le ripe .Or ,poi ch’egli le mani ebbe di strage stanche ,dai vortici dodici trasse giovani vivi ,che il fio pagasser di Patroclo spento .Fuori dall’acqua ,come cerbiatti sgomenti ,li trasse ,e dietro il dorso a tutti le mani avvinghiò ccn le cinghie ch’essi portavan ,polite ,sovresse le tuniche molli : quindi li diede ai compagni ,che sopra le navi ricurve li conducessero .Ed egli proruppe di nuovo alla strage .Qui si trovò con uno dei figli di Priamo a fronte ,con Licaone ,fuggiasco dal fiume .Già un tempo rapito in un agguato notturno l’avea dai poderi del padre .Esso d’un caprifico tagliava le rame novelle con l’affilata scure ,per farne d’un carro le sponde ,quando su lui piombò l’improvviso flagello d’Achille ,che lo mandò ,sovresse le navi ,per venderlo a Lemno ,e ne die’ prezzo Eumèo ,figli noi di Giasone .D’Eumèo quindi un ospite .Elione di rubro ,con molti presenti lo riscattò ,che ad Arisba divina lo addusse ; e di furto quindi fuggito ,era giunto di nuovo alla casa del padre .Undici giorni potè ,scampato da Lemno ,godere la compagnia dei suoi cari ; perché nel duodecimo ,un Nume sotto le mani d’Achille di nuovo il gittò ,che doveva d’Ade alla casa spedirlo ,sebbene a mal grado vi andasse .Come lo vide ,Achille veloce di pie’ ,tutto ignudo ,senza né scudo né elmo né lancia stringeva ,ché a terra tutto gittato avea : ché dal fiume fuggendo ,sudore lo macerava ,e grave stanchezza fiaccava i ginocchi tutto crucciato ,cosí si volse al magnanimo cuore :

( 67 ) 16% GRC
( 361 ) 84% GRC - ITA

( 512 ) 90% GRC - ITA
( 59 ) 10% ITA

GRC
ITA
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος ,ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ,ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ ,ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ ·τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες ,ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν ·ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην ,ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ ,βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα ,ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον ·οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας .ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ ·τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης ,ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ ·ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν .Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων ,κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα ,τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην ·τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων ,ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ .ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες ·μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν ·ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων ,ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος ·τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς ,δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι ,τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι ,δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας .αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων .Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι ,τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας ,ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν ·τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς .καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων ,ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε ·κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων ,πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην ·ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα .ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο ·δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν ,ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι .τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ,οὐδ’ ἔχεν ἔγχος ,ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε ·τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ ,κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα ·ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma quando giunsero al guado del fiume bella corrente ,lo Xanto vorticoso ,che l ' immortale Zeus generò ,qui li tagliò in due ,e gli uni cacciò per la piana verso la rocca , dove gli Achei atterriti fuggivano il giorno avanti ,quando infuriava Ettore illustre ; essi ora in fuga si rovesciavano ; ed Era stese davanti a loro nebbia profonda per trattenerli ; l ' altra metà s ' affollava sul fiume acque profonde ,gorghi d ' argento ; vi si gettavano con gran fracasso ,le cupe correnti muggivano ,forte rumoreggiavano intorno le sponde ; essi fra urla nuotavano di qua e di ,girando nei vortici .Come svolazzano le cavallette sotto la vampa del fuoco ,fuggendo al fiume : fiammeggia il fuoco instancabile sorto improvvisamente ; tra l ' acqua esse s ' appiattano ; così sotto Achille il corso del fiume gorghi profondi s ' empì di fracasso confuso d ' uomini e di cavalli .Allora il divino Pelide lasciò l ' asta sulla ripa ,fra i tamerischi ,e pari a un dio si slanciò ,armato solo di spada ,male vendette pensando in cuore ,e in tondo menava ; si levò un gemito orrendo dei colpiti di spada ,l ' acqua arrossava di sangue .Come sotto un delfino enorme gli altri pesci fuggendo riempiono i fondi del porto ,sicuro ancoraggio ,spauriti : ché quello divora chi può raggiungere ; così lungo l ' acque del fiume tremendo i Troiani s ' appiattavano sotto le ripe .E Achille quando ebbe stanche le mani di massacrare ,scelse nel fiume dodici giovani vivi ,inferie pel morto Patroclo Meneziade : li tirò fuori ,istupiditi come cerbiatti ,legò dietro le braccia con le cinghie robuste ch ' essi avevano intorno alle morbide tuniche ,e li diede ai compagni ,da portare alle concave navi ; egli balzò ancora avanti ,avido di massacro .E s ' imbatté in un figlio di Priamo Dardanide ,che fuggiva dal fiume ,Licàone ; lui stesso l ' aveva preso e strappato per forza dalla vigna paterna ,sopraggiungendo di notte ; da un fico col bronzo affilato i nuovi rami tagliava ,che sponda di carro gli fossero ; ma Achille glorioso gli piombò addosso ,improvvisa sciagura .Allora dovunque lo portò a Lemno la ben costruita per nave ,e lo vendette ,lo comprò il figlio di Giasone : un ospite lo liberò e pagò molto ,l ' imbrio Eezíone ,lo mandò in Arisbe divina ; da cui fuggendo raggiunse la casa paterna ; undici giorni della sua gente godette in cuore ,tornato da Lemno ; ma al dodicesimo ancora un dio lo gettò tra le mani d ' Achille ,che lo doveva spedire all ' Ade ,benché non volesse discendervi .Dunque lo vide Achille glorioso piede veloce nudo ,senz ' elmo e scudo ,e neppur l ' asta aveva ,ma tutto in terra aveva gettato ; lo sfiniva il sudore fuggendo dal fiume ,e la stanchezza spossava i ginocchi .Disse allora irritato al suo cuore magnanimo :

( 43 ) 10% GRC
( 385 ) 90% GRC - ITA

( 508 ) 92% GRC - ITA
( 43 ) 8% ITA