GRC
ARA
χάρις φθονεῖσθαι ,τὸ φθονεῖν δ᾿ αἶσχος μέγα .ψυχὴ θύοιτο μᾶλλον τὸ πᾶν θεῷ . τίς φυλάξει ταῦτα ,καὶ σωθήσεται .
الموهبة أن {لا} تُحسد ؛ و الزلل أن تكون حسودا .إذبح نفسك لله أفضل من كل شىء .من يحفظ هذا ؛ يخلص ناجياً .

( 1 ) 4% GRC
( 24 ) 96% GRC - ARA

( 25 ) 96% GRC - ARA
( 1 ) 4% ARA

GRC
ARA
πάντ᾿ εὐχαρίστως δεῖ δέχεσθαι τἀκ Θεοῦ .ῥάβδος δικαίου πλεῖον τιμὴ κακοῦ .σοφῶν θύρας ἔκτριβε ,πλουσίων δὲ μή .τὸ μικρὸν οὐ μικρόν ,ὅταν ἐκφέρῃ μέγα .φύλασσε σαυτόν ,πτῶμα δ᾿ ἄλλου μὴ γέλα .
ينبغى أن تقبل كل ما يأتى من الله بشكر .عَصاة الصديق أفضل من كرامة الشرير .ثابر على أبواب الحكماء ؛ و أما الأغنياء فلا .ليس الـ ـصغير بصغير ؛ إذا خرج إلى الأمر الكبير .إحفظ نفسك ؛ و لا تفرح بسقطة غيرك .

( 0 ) 0% GRC
( 40 ) 100% GRC - ARA

( 47 ) 100% GRC - ARA
( 0 ) 0% ARA

GRC
ARA
ἵστη μὲν ὄμμα ,γλῶσσα δὲ στάθμην ἔχοι .κλεὶς ὠσὶ κείσθω ,μηδὲ πορνεύοι γέλως .λύχνος βίου σοι παντὸς ἡγείσθω λόγος .μή σοι τὸ εἶναι τῷ δοκεῖν ,ὑπορρέοι .νόει τὰ πάντα ,πρᾶσσε δ᾿ πράσσειν θέμις .ξένον σεαυτὸν ἴσθι ,καὶ τίμα ξένους .ὅτ᾿ εὐπλοεῖς ,μάλιστα μέμνησο ζάλης .
ساو نظر ك ؛ و ليكن لسانـ ـك ميزاناً .إجعل غلقاً لأذنيـ ك ؛ لئلا تكون ضحكة للزناة .إتخذ العلم سراجاً لعمر ك كلـ ـه .لا تظن بنفسك غير ما أنت ؛ فتهلك .إعرف كل شىء ؛ و أعمل الذى ينبغى .غريبأ إجعل نفسك ؛ و أكرم الغرباء .إذا طاب سير سفينتك ؛ عند ذلك إتق الغرق .

( 1 ) 2% GRC
( 57 ) 98% GRC - ARA

( 62 ) 97% GRC - ARA
( 2 ) 3% ARA

GRC
ARA
ἀρχὴν ἁπάντων καὶ τέλος ποιοῦ Θεόν .βίου τὸ κέρδος εὖ βιοῦν καθ᾿ ἡμέραν .γίνωσκε πάντα τῶν καλῶν τὰ δράματα .δεινὸν πένεσθαι ,χεῖρον δ᾿ εὐπορεῖν κακῶς .εὐεργετῶν νόμιζε μιμεῖσθαι Θεόν .ζήτει θεοῦ σοι χρηστότητα ,χρηστὸς ὤν . σὰρξ κρατείσθω καὶ δαμαζέσθω καλῶς .θυμὸν χαλίνου ,μὴ φρενῶν ἔξω πέσῃς .
إجعل الله بدء أمر ك و كمالـ ـه .ربح العمر العيش الهنئ يوما بــ يوم .إعرف كل شىء و إختر أفضلـ ـه .ما أردأ الفقر ؛ و شر منه الغنى الردىء .إذا كنت محسنا فاعلم أنك بالله متشبه .أطلب خير الأمور من إلهـ ـك ؛ فتكون صالحاً .أضبط جسد ك و أوثقـ ـه بالقيود .ألجم غضب ـك ؛ لئلا تقع خارجاً من عقلـ ـك .

( 0 ) 0% GRC
( 58 ) 100% GRC - ARA

( 68 ) 94% GRC - ARA
( 4 ) 6% ARA

GREEK
ARABIC
Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς ,ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει ,καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους ,εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ποίησις ,ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων ,ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστὶ μεθόδου ,λέγωμεν ,ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων .Ἐποποιία δὴ καὶ τῆς τραγῳδίας ποίησις ,ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς πλείστη καὶ κιθαριστικῆς ,πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον .Διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν γὰρ τῷ γένει ἑτέροις μιμεῖσθαι , τῷ ἕτερα , τῷ ἑτέρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον .Ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες ,οἱ μὲν διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας ,ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς ,οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις ,ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ ,τούτοις δ᾿ χωρὶς μεμιγμένοις ,οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον τε αὐλητικὴ καὶ κιθαριστική ,κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν ,οἷον τῶν συρίγγων .Αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμοῦνται χωρὶς ἁρμονίας οἱ τῶν ὀρχηστῶν καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις . δὲ ἐποποιία μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς τοῖς μέτροις ,καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾿ ἀλλήλων ,εἴθ᾿ ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν .Οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους ,οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἐλεγείων τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν ,οὐχ ὡς τοὺς κατὰ μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες .Καὶ γὰρ ἂν ἰατρικὸν μουσικόν τι διὰ τῶν μέτρων ἐκφέρωσιν ,οὕτω καλεῖν εἰώθασιν .Οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν ,τὸν δὲ φυσιολόγου μᾶλλον ποιητήν .Ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν ,καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυρον μικτὴν ῥαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων ,οὐκ ἤδη καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον .Περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον .Εἰσὶ δέ τινες οἳ πάσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις ,λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ ,ὥσπερ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ τῶν νόμων καὶ τε τραγῳδία καὶ κωμῳδία διαφέρουσι δέ ,ὅτι αἱ μὲν ἅμα πᾶσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος .Ταύτας μὲν οὖν λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν ,ἐν οἷς ποιοῦνται τὴν μίμησιν .
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أرسطوطالس فى الشعراء نقل أبى بشر متى بن يونس القنائى من السريانى إلى العربى قال أرسطوطالس : 〈موضوع صناعة الشعر؛ الشعر والمحاكاة ووسائل المحاكاة〉 إنا متكلمون الآن فى صناعة الشعراء وأنواعها، ومخبرون أى قوة لكل واحد منها، وعلى أى سبيل ينبغى أن تتقوم الأسمار والأشعار، إن كانت الفواسيس مزمعة بأن يجرى أمرها مجرى الجودة؛ وأيضاً من كم جزء هى، وأيما هى أجزاؤها؛ وكذلك نتكلم من أجل كم التى هى موجودة التى هى لها بعينها .و نتكلم و نحن متكلمون فى هذا كله من حيث نبتدئ أولا من الأشياء الأوائل .فكل شعر، وكل نشيد شعرى ينحى به : إما مديحاً، وإما هجاء، 〈و〉إما ديثرمبو الشعرى، ونحو أكثر أوليطيقس، وكل ما كان داخلا فى التشبيه ومحاكاة صناعة الملاهى من الزمر والعود وغيره .وأصنافها ثلاثة : وذلك إما أن يكون يشبه بأشياء أخر والحكاية بها، وإما أن تكون على عكس هذا : وهو أن تكون أشياء أخر تشبه وتحاكى، وإما أن تجرى على أحوال مختلفة لا على جهة واحدة بعينها .وكما أن الناس قد يشبهون بألوان وأشكال كثير〈ة〉 أو يحاكون ذلك من حيث أن بعضهم يشبه بالصناعات ويحاكيها، وبعضهم بالعادات، وقوم أخر منهم بالأصوات : كذلك الصناعات التى وضعنا و جميعها تأتى بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم، وذلك يكون : إما على الانفراد، وإما على جهة الاختلاط .مثال ذلك : أوليطيقى وصناعة العيدان فانهما يستعملان اللحن و〈الـ〉ـتأليف فقط، وإن كان توجد صناعات أخر هى فى قوتها مثل هاتين : مثال ذلك صناعة الصفر تستعمل اللحن الواحد بعينه من غير تأليف، وصناعة أداة الرقص أيضاً، وذلك أن هاتين باللحون المتشكلة تشبه بالعادات وبالانفعالات أيضاً وبالأعمال أيضاً وتحاكيها .أما بعضها فبالكلام المنثور الساذج أكثر، أو بالأوزان : وتحاكى هى هذه : إما وهى مخلطة، وإما بأن تستعمل جنساً واحداً، وبالأوزان التى هى بلا تسمية 〈إلى الآن〉 .وذلك أنه ليس لنا أن نسمى بماذا تشارك حكايات وتشبهات شاعر〈مثل سـ〉ـوفرن وكسانرخس والأقاويل المنسوبة إلى سقراط .ولا أيضاً إن جعل الانسان تشبيهه وحكايته بالأوزان الثلاثية، أو هو هذه التى تقال لها ألغاز، أو شىء من هذه الأخر التى تجعل تشبيهه وحكايته لها على هذا النحو .غير أن الناس عندما يوصلون وزن صناعة الشعر يعملون الأوزان ويسمون بعضها : فن الغايا، وبعضها فن الأفى والتى لها أول وآخر؛ وليس كالتى يعملون الشعر التى هى بالحكاية والتشبيه، لكن التى يلقبونها المشتركة فى أوزانها .وذلك إن عملوا شيئاً من أمور الطب أو أمور الطبيعة بالأوزان فهكذا قد جرت عادتهم بالتلقيب : وذلك أنه لا شىء يشتر كان فيه : أوميروس وأنفادقلس ما خلا الوزن .ولذلك أما ذاك فينبغى أن نلقبه شاعراً، وأما هذا فالمتكلم فى الطبيعيات أكثر من الشاعر .وكذلك إن كان الانسان يعمل الحكاية والتشبيه عندما يخلط جميع الأوزان، كما كان يعمل خاريمن، فانه كان يشبه قانطورس برقص الدستبند من جميع الأوزان : فقد يجب أن نلقبه شاعراً .فمن قبل هذه كان حدد هذا الضرب .وقد يوجد قوم يستعملون جميع التى وصفت : مثال ذلك فى اللحن والصوت الحلو أو الأوزان، كصناعة الشعر الديثوردمبى والتى للناموس، والمديح أيضاً والهجاء .وتختلف بأن بعضها مع الكل معاً، وبعضها بالجزء .فهذه أقول إنها أصناف الصنائع التى بها يعملون الحكاية والتشبيه .

( 41 ) 9% GREEK
( 409 ) 91% GREEK - ARABIC

( 410 ) 81% GREEK - ARABIC
( 99 ) 19% ARABIC

GREEK
ARABIC
Ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας ,ἀνάγκη δὲ τούτους σπουδαίους φαύλους εἶναι τὰ γὰρ ἤθη σχεδὸν ἀεὶ τούτοις ἀκολουθεῖ μόνοις κακίᾳ γὰρ καὶ ἀρετῇ τὰ ἤθη διαφέρουσι πάντες ἤτοι βελτίονας καθ᾿ ἡμᾶς χείρονας καὶ τοιούτους ,ὥσπερ οἱ γραφεῖς Πολύγνωτος μὲν γὰρ κρείττους ,Παύσων δὲ χείρους ,Διονύσιος δὲ ὁμοίους εἴκαζεν .Δῆλον δὲ ὅτι καὶ τῶν λεχθεισῶν ἑκάστη μιμήσεων ἕξει ταύτας τὰς διαφοράς ,καὶ ἔσται ἑτέρα τῷ ἕτερα μιμεῖσθαι τοῦτον τὸν τρόπον .Καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ αὐλήσει καὶ κιθαρίσει ἔστι γενέσθαι ταύτας τὰς ἀνομοιότητας ,καὶ περὶ τοὺς λόγους δὲ καὶ τὴν ψιλομετρίαν ,οἷον Ὅμηρος μὲν βελτίους ,Κλεοφῶν δὲ ὁμοίους ,Ἡγήμων δὲ Θάσιος τὰς παρῳδίας ποιήσας πρῶτος καὶ Νικοχάρης τὴν Δηλιάδα χείρους .Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς διθυράμβους καὶ περὶ τοὺς νόμους ,ὡς Πέρσας καὶ Κύκλωπας Τιμόθεος καὶ Φιλόξενος ,μιμήσαιτο ἄν τις .Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ διαφορᾷ καὶ τραγῳδία πρὸς τὴν κωμῳδίαν διέστηκεν μὲν γὰρ χείρους δὲ βελτίους μιμεῖσθαι βούλεται τῶν νῦν .
〈اختلاف ضروب الشعر باختلاف موضوعاته〉 ولما كان الذين يحاكون ويشبهون قد يأتون بذلك بأن يعملوا العمل الارادى، فقد يجب ضرورةً أن يكون هؤلاء إما أفاضل، وإما أراذل وذلك أن العادات والأخلاق مثلا هى تابعة لهذين فقط وذلك أن عاداتهم وأخلاقهم بأجمعهم إنما الخلاف بينها بالرذيلة والفضيلة ونأتى بالحكاية والتشبيه إما الأفاضل وإ لا ما و الأر〈ا〉ذل، وإما من كانت 〈له〉 حال فى ذلك 〈كحالنا〉 كما يشبه المصورون فى صنائعهم : أما الأخيار منهم للأخيار، والأشرار، كما 〈أنه〉 أما 〈فولوغنوطس فقد حاكى الأفاضل، وأما〉 أن فاوسن 〈فقد〉 حاكى الأشرار وشبه، وأما ديونوسيوس 〈فقد〉 كان يشبه ويحاكى 〈حسب〉 الشبيه .فظاهر بين أن يكون كل تشبيه وحكاية من التى وصفت .وكل واحد واحد من الأفعال الإرادية لها هذه الأصناف والفصول، وأن تكون الواحدة تشبه بالأخرى وتحاكيها بهذا الضرب .وذلك أنه فى الرقص والزمر وصناعة العيدان قد يوجد لهذه أن تكون غير متشابهة، ونحو الكلام والوزن المرسل مثال ذلك أما أوميروس فالفاضل، وأما قالاوفون فالأشياء الشبيهة، وإما ايجيمن المنسوب إلى ثاسيا، وهو الذى كان أولاً يعمل المديح، ونيقوخارس المنسوب إلى 〈د〉 الادى الذى كان يحاكى الأرذل، وكذلك ونحو هذه الداثورامبوس و〈الـ〉ـنواميس كما يشبه الانسان ويحاكى هكذا لقوقلوفاس طيموثاوس وفيلوكسانس .وبهذا الفصل بعينه الخلاف الذى للمديح عند الهجاء : وهو أنه أما تلك فبالأراذل، وأما هذه فكانت تشبه بالأخيار وإياهم كانت تحاكى .

( 15 ) 8% GREEK
( 162 ) 92% GREEK - ARABIC

( 175 ) 83% GREEK - ARABIC
( 37 ) 17% ARABIC

GREEK
ARABIC
Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμήσαιτο ἄν τις .Καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα ἕτερόν τι γιγνόμενον ,ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ , ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα , πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς μιμουμένους .Ἔν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς μίμησίς ἐστιν ,ὡς εἴπομεν κατ᾿ ἀρχάς ,ἐν οἶς τε καὶ καὶ ὥς .Ὥστε τῇ μὲν αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὁμήρῳ Σοφοκλῆς ,μιμοῦνται γὰρ ἄμφω σπουδαίους ,τῇ δὲ Ἀριστοφάνει πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω .Ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν ,ὅτι μιμοῦνται δρῶντας .Διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς ,τῆς μὲν κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς ,οἵ τε ἐνταῦθα ὡς ἐπὶ τῆς παρ᾿ αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης ,καὶ οἱ ἐκ Σικελίας ἐκεῖθεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ποιητής ,πολλῷ πρότερος ὢν Χωνίδου καὶ Μάγνητος καὶ τῆς τραγῳδίας ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ,ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον .Οὗτοι μὲν γὰρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασίν ,Ἀθηναῖοι δὲ δήμους ,ὡς κωμῳδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχθέντας ,ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαζομένους ἐκ τοῦ ἄστεως καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν ,Ἀθηναίους δὲ πράττειν προσαγορεύειν .Περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν ,καὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς μιμήσεως ,εἰρήσθω ταῦτα .
〈اختلاف ضروب الشعر باختلاف طريقة المحاكاة〉 وأيضاً الثالث لهذه الفصول ومنها هو أن نشبه بكل واحد واحد من هذه .وذلك أن فى هذه أيضاً التشبيهات والحكايات هى هى بأعيانها : أما أحياناً فمن حيث يوعدون التشبيه إما بشىء آخر يكون، كما كان يفعل أوميروس، أو إن كان مثله الذى لا خلاف فيه أيضاً .وجميع الذين يعملون ويفعلون الذين يشبهون ويحاكون يأتون بتشبيههم وحكايتهم كما قلنا منذ الابتداء بهذه الفصول والأصناف الثلاثة، وبهذه فمن الضرورة حتى يكون أما ذاك فهو يشبه ويحاكى واحد بعينه أما بأوميروس سوفقلس : وذلك أن كليهما يشبهان ويحاكيان الأفاضل، وأما هذا فيشبهونه ويحاكونه شيعة أرسطوفانس، من قبل أنهم كأنهم ويعملون ويفعلون كاثنينهما .ومن ها هنا قال قوم إن هذه تلقب أيضاً دراماطا، من قبل أنهم يتشبهون بالذين يعملون .ولذلك صار أهل ادرياس هم متمسكون بالمديح والهجاء .أما الهجاء بحسب ما ظن 〈أهل ميغارا وكذلك〉 فهذه التى ها هنا كما أنه ما كان قبلهم ولاية الجماعة والتدبير، والتى كان الذين من سيقلييا يقولون إنها موجود〈ة〉، كما كان يفعل افيخارموس الشاعر وهو الذى كان أقدم كثيراً من كيونيدس وماغنس، من حيث كانا أعطيا الرسوم عندما كانا يستعملان الاقرار من أسماء المديح التى فى فالوفونيسوس وذلك أنه أما ذانك 〈فقد〉 لقبا القرى 〈بلقب〉 قوماس، وأما ديموسوس فلقب أهل أثينية المهجوين من قبل أنهم كانوا ممتهنين مستخفـ〈ـاً〉 بهم من أهل القرى .أما أصناف التشبيه والحكاية وفصولها وكميتها وأيما هى، فهى هذه التى قيلت .

( 50 ) 22% GREEK
( 179 ) 78% GREEK - ARABIC

( 174 ) 76% GREEK - ARABIC
( 56 ) 24% ARABIC

GREEK
ARABIC
Ἐοίκασι δὲ γεννῆσαι μὲν ὅλως τὴν ποιητικὴν αἰτίαι δύο τινές ,καὶ αὗται φυσικαί .Τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί ,καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας ,καὶ τὸ χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας .Σημεῖον δὲ τούτου τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἔργων γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν ,τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες ,οἷον θηρίων τε μορφὰς τῶν ἀτιμοτάτων καὶ νεκρῶν .Αἴτιον δὲ καὶ τούτου ,ὅτι μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἀλλ᾿ ἐπὶ βραχὺ κοινωνοῦσιν αὐτοῦ .Διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες ,ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν καὶ συλλογίζεσθαι τί ἕκαστον ,οἷον ὅτι οὗτος ἐκεῖνος ,ἐπεὶ ἐὰν μὴ τύχῃ προεωρακώς ,οὐ διὰ μίμημα ποιήσει τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπεργασίαν τὴν χροιὰν διὰ τοιαύτην τινὰ ἄλλην αἰτίαν .Κατὰ φύσιν δὲ ὄντος ἡμῖν τοῦ μιμεῖσθαι καὶ τῆς ἁρμονίας καὶ τοῦ ῥυθμοῦ τὰ γὰρ μέτρα ὅτι μόρια τῶν ῥυθμῶν ἐστί ,φανερόν ἐξ ἀρχῆς οἱ πεφυκότες πρὸς αὐτὰ μάλιστα κατὰ μικρὸν προάγοντες ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχεδιασμάτων .Διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ἤθη ποιήσις οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων ,οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων ,πρῶτον ψόγους ποιοῦντες ,ὥσπερ ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια .Τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα ,εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς ἀπὸ δὲ Ὁμήρου ἀρξαμένοις ἔστιν ,οἷον ἐκείνου Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα ,ἐν οἷς καὶ τὸ ἁρμόττον ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον .Διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν ,ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους .Καὶ ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωϊκῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιηταί .Ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν μόνος γὰρ οὐχ ὅτι εὖ ,ἀλλ᾿ ὅτι καὶ μιμήσεις δραματικὰς ἐποίησεν οὕτω καὶ τὰ τῆς κωμῳδίας σχήματα πρῶτος ὑπέδειξεν ,οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει ,ὥσπερ Ἰλιὰς καὶ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας ,οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας .Παραφανείσης δὲ τῆς τραγῳδίας καὶ κωμῳδίας οἱ ἐφ᾿ ἑκατέραν τὴν ποίησιν ὁρμῶντες κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ,οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμῳδοποιοὶ ἐγένοντο ,οἱ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοι ,διὰ τὸ μείζω καὶ ἐντιμότερα τὰ σχήματα εἶναι ταῦτα ἐκείνων .Τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρα ἔχει ἤδη τραγῳδία τοῖς εἴδεσιν ἱκανῶς οὔ ,αὐτό τε καθ᾿ αὑτὸ κρινόμενον καὶ πρὸς τὰ θέατρα ,ἄλλος λόγος .Γενομένη δ᾿ οὖν ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτοσχεδιαστικὴ καὶ αὐτὴ καὶ κωμῳδία ,καὶ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον , δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικά , ἔτι καὶ νῦν ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιζόμενα ,κατὰ μικρὸν ηὐξήθη προαγόντων ὅσον ἐγίγνετο φανερὸν αὐτῆς ,καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλοῦσα τραγῳδία ἐπαύσατο ,ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὑτῆς φύσιν .Καὶ τό τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο πρῶτος Αἰσχύλος ἤγαγε ,καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε ,καὶ τὸν λόγον πρωταγωνιστὴν παρεσκεύασεν τρεῖς δὲ καὶ σκηνογραφίαν Σοφοκλῆς .Ἔτι δὲ τὸ μέγεθος ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέξεως γελοίας ,διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν ,ὀψὲ ἀπεσεμνύνθη ,τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν ,λέξεως δὲ γενομένης αὐτὴ φύσις τὸ οἰκεῖον μέτρον εὗρεν μάλιστα γὰρ λεκτικὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστιν .Σημεῖον δὲ τούτου πλεῖστα γὰρ ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλους ,ἑξάμετρα δὲ ὀλιγάκις καὶ ἐκβαίνοντες τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας .Ἔτι δὲ ἐπεισοδίων πλήθη καὶ τὰ ἄλλα ὡς ἕκαστα κοσμηθῆναι λέγεται .Περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα ἔστω ἡμῖν εἰρημένα πολὺ γὰρ ἂν ἴσως ἔργον εἴη διεξιέναι καθ᾿ ἕκαστον .
〈نشأة الشعر وأجناسه〉 ويشبه أن تكون العلل المولدة لصناعة الشعر التى هى بالطبع : علتان .والتشبيه والمحاكاة مما ينشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال .وهذا مما يخالف به الناس الحيوانات الأخر، من قبل أن الانسان يشبه ويستعمل المحاكاة أكثر ويتتلمذ ويجعل التلمذات بالتشبيه والمحاكاة للأشياء المتقدمة والأوائل، وذلك أن جميعهم يسر ويفرح بالتشبيه والمحاكاة .والدليل على ذلك هذا، وهو الذى يعرض فى الأفعال أيضاً، وذلك أن التى نراها وتكون رؤياها على جهة الاغتمام فإنا نسر بصورتها وتماثيلها؛ أما إذا نحن رأيناها كالتى هى أشد استقصاءاً مثال ذلك صور وخلق الحيوانات المهينة المائتة .والعلة فى ذلك هى هذه : وهى أن إرباب التعليم ليس إنما هو لذيذاً لفيلسوف فقط، لكن لهؤلاء الأخر على مثال واحد، إلا أنه من أنهم يشاركنه مشاركة يسيرة .فلهذا السبب يسرون إذا ما هم رأوا الصور والتماثيل، من قبل أنه يعرض أنهم يرون فيتعلمون؛ وهو قياس ما لكل إنسان إنسان، مثال ذلك أن هذا ذاك من قبل أنه إن لم يتقدم فيرى ليس يعمل للذى شبه، لكن من أجل الفعل والتفعل، أو للمواضع أو من أجل علة ما مثل هذه .وأما بالطبع فلنا أن نتشبه بالتأليف واللحون وذلك أنه أما أن الأوزان مشابهات الألحان، فهو بين للذين هم مفطورون على ذلك منذ الابتداء، وخاصة أنهم ولدوا صناعة الشعر من حيث يأتون بذلك ويمنعون قليلا قليلاً، وولدوها من الذين ألفوها دفعةً ومن ساعته .وانجزأت بحسب عادتها الخاصية، أعنى صناعة الشعر .وذلك أن بعض الشعراء ومن كان منهم أكثر عفافاً يتشبهون بالأعمال الحسنة الجميلة وفيما أشبه ذلك، وبعضهم ممن قد كان منهم أرذل عندما كانوا يهجون أولاً الأشرار كانوا يعملون بعد ذلك المديح والثناء لقوم آخرين أشرار .غير أنه ليس لنا أن نقول فى إنسان قبل أوميروس إنه عمل مثل هذه الصناعة من صناعة الشعراء؛ وإلا قد كان شعراء أخر كثيرون غير أن من أوميروس هو المبدأ، مثال ذلك مارغاتس والنسق والجارية ما من هذه التى هى هكذا التى أتى بها الوزن، كما أتى بيامبو، ولذلك ما لقب مثل هذا الوزن إيامبوس، وبهذا الوزن كانوا يتهاونون بعضهم ببعض وصارالقدماء وصار من القدماء بعضهم شعراء فى الفن إيامبو والفن المسمى بأوريقا .كما أن الشاعر فى الأشياء الفاضلة المجتهدة خاصة إنما كان أوميروس وحده فقط وذلك أنه هو وحده فقط إنما عمل أشياء أحسن فيها، لكن قد عمل التشبيهات والحكايات المعروفة بد〈را〉ماطيقيا وهكذا هو أول يا من أظهر شكل صناعة هجاء ليس فيه الهجاء فقط، لكن فى باب الاستهزاء والمطانزة، فانه عمل فيها النشيد المسمى باليونانية دراماطا، ذلك أن 〈مارغيطا〉 حالها حال يجرى مجرى التسقيم : فكما أن «ايليادا» غير التبكيت والمسماة «أودوسيا» غير المديحات، كذلك هذا غير أبواب الهجاء .ولما ظهر أمر مذهب الهجاء والمديح، ومذهب الهجاء والذين نحوا وقصدوا به بصناعة الشعر كلتا هاتين بحسب خصوصية الطبع بعضهم كانوا يعملون مكان المذهب من الشعر المسمى ايامبو أبواب الهجاء، وبعضهم كانوا يعملون مكان هذه التى للمسماة أفى أبواب المديح، وصاروا معلمين لذلك من قبل أنه قد كانت هذه أعظم كثيراً وأشرف فى شكل هذه .فانه أن يعمل هو هو مبدأ الصناعة المديح وبالأنواع على الكفاية .وذلك أنه إما أن يكون بأنك تجين بهذه، أو يكون عند كلتيهما بنسبة أخرى .فلما حدثت منذ الابتداء ونشأت دفعةً هى وصناعة الهجاء أيضاً : أما تلك فعندما كانت تبتدئ من العلل الأول التى للمذهب المسمى الديثورمبو وأما هذه المزبورة، وهذه هى الثانية فى كثير من المدائن إلى الآن أحدث النمو والتربية قليلا قليلا من حيث قد كانت قديمة، كما أنه ظهرت أيضاً هذه التى هى الآن وعندما غيرت من تغايير كثيرة وتناهبت عند ذلك صناعة المديح من قبل أنه قد كانت الطبيعة التى تخصها .وأما تلك فلأكثر المنافقين والمرائين فمن واحد للاثنين .و〈إسخيلوس كان〉 أول من أدخل هذه المذاهب التى للصفوف وللدستبند .وهو أيضاً أول من أعد مذاهب الجهادات .وأيضاً أول من أظهر هذه الأصناف من اللهو واللعب كان سوفوقلس .وأيضاً هو أول من أظهر من النشائد الصغار عظم الكلام الضجيج والرهج فى الكلام والمقولات الداخلة فى باب الاستهزاء والهزل .وعمل ذلك بأن غير شىء من شكل الفن المسمى سطاورقو، وإما بالأخرة وبالابطاء فاستعملوا العفة .وهذا الوزن من الرباعية التى ليامبو .وأما منذ أول العمل فكانوا يستعملون رباعية الوزن بسبب الرقص المعروف بساطوراى، لكيما يتشبه به الشعر أكثر و ما عندما كانت تنشأ مقولة وكلام فالطبيعة كانت تجد وزنها، ولا سيما من قبل أن الوزن يعمل الأجزاء أنفسها وقد يجارى بعضنا بعضاً بالمخاطبة والمكايلة، دليل هذه السبيل المسماة ايامبو منذ قط، وأما الوزن فأقل ذاك وعندما ينحرف عن التأليف الجدلى؛ وأيضاً أكثر الكلام والمخاطبة الرافع .وهذه الوحيدات الأخر إنما تقال نحو التخييل والحسن فى الاقتصاص لكل واحدة واحدة .

( 126 ) 20% GREEK
( 506 ) 80% GREEK - ARABIC

( 581 ) 79% GREEK - ARABIC
( 159 ) 21% ARABIC

GREEK
ARABIC
δὲ κωμῳδία ἐστίν ,ὥσπερ εἴπομεν ,μίμησις φαυλοτέρων μέν ,οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν ,ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστὶ τὸ γελοῖον μόριον .Τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν ,οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης .Αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις ,καὶ δι᾿ ὧν ἐγένοντο ,οὐ λελήθασιν , δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε ἄρχων ἔδωκεν ,ἀλλ᾿ ἐθελονταὶ ἦσαν .Ἤδη δὲ σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται .Τίς δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν προλόγους πλήθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα ,ἠγνόηται .Τὸ δὲ μύθους ποιεῖν Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις .Τὸ μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἦλθεν ,τῶν δὲ Ἀθήνησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους . μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι μόνου μέτρου μετὰ λόγου μίμησις εἶναι σπουδαίων ἠκολούθησεν τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι ,ταύτῃ διαφέρουσιν .Ἔτι δὲ τῷ μήκει μὲν γὰρ ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι μικρὸν ἐξαλλάττειν , δὲ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ ,καὶ τούτῳ διαφέρει .Καίτοι τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν .Μέρη δ᾿ ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά ,τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγῳδίας .Διόπερ ὅστις περὶ τραγῳδίας οἶδε σπουδαίας καὶ φαύλης ,οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει ,ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ , δὲ αὐτή ,οὐ πάντα ἐν τῇ ἐποποιίᾳ .
〈الكوميديا والهزلى ومراحل الكوميديا الأولى؛ المقارنة بين المأساة والملحمة〉 ومذهب الهجاء هو كما قلنا : هى تشبيه ومحاكاة الذين دنوا وتزيفوا وليس فى كل شر ورذيلة، لكن إنما هى شىء مستهزأ فى باب ما هو قبيح، وهى جزء مستهزئة .وذلك أن الاستهزاء هو زلل ما وبشاعة غير ذات صعوبة ولا فاسدة، مثال ذلك وجه المستهزئ هو من ساعته بشع قبيح، وهو منكر بلا ضغينة .فأما العاملون لصناعة المديح، ومن أين نشأوا وحدثوا، فلست أظن أنه يغبا أمرهم فى ذلك ولا يهمل وينسى .فأما صناعة الهجاء فانه لما كانت غير معتنى بها، فانها أنسيت وغبا أمرها منذ الابتداء .وذلك أن صفوف الرقاصين والدستبند من أهل الهجاء من حيث إنما أطلق ذلك أو الوالى على أثينية بالأخرة، غير أن العمل بذلك إنما كان مردوداً إلى اختيارهم وإرادتهم من حيث كان لهم من جهة شكل ما أن يعدوا ممن كان من شعرائها وكانوا يذكرون .وبعض الوجوه الذين أعطوا إما بسبب تقدمة الكلام أو من كثرة المرائين والمنافقين، فان جميع من كان مثل هؤلاء لم يعرفوا .والعمل للقصص والخرافات هو أن ننزل جميع الكلام الذى يكون بالاختصار .ومنذ قديم الدهر أيضاً عندما أتى بها من سيقليا .وكان أول من أنشأها وأحدثها بأثينية قراطس فان هذا ترك النوع المعروف بالامباقيا، وبدأ أن يعمل الكلام والقصص .والتشبيه والمحاكاة للأفاضل صارت لازمة لصناعة الشعر المسماة أفى فى صناعة المديح إلى معدن ما من الوزن مزمع القول وكون الوزن بسيطاً وأن يكون عهود فان هذه مختلفة؛ وأيضاً فى الطول : أما تلك فهى تزيد خاصة أن تكون تحت دائرة واحدة شمسية، أو أن تتغير قط قليلا؛ وأما عمل الأفى فهو غير محدود فى الزمان؛ وهذا هو مخالف، على أنهم كانوا أولاً يفعلون هذا فى المديحات على مثال واحد وفى جميع الأفى .وأما الأجزاء : أما بعضها فهذه، ومنها هى خاصة بالمديحات .ولذلك كل من كان عارفاً من صناعة المديح تلك التى هى حريصة، وتلك التى هى مزيفة، فانه يكون عارفاً بجميع هذه الصغار : أيما منها يصلح لعمل الأفى فى صناعة المديح، وأما التى تصلح لهذه فليس جميعها يصلح لعمل الأفى .

( 28 ) 10% GREEK
( 240 ) 90% GREEK - ARABIC

( 289 ) 86% GREEK - ARABIC
( 46 ) 14% ARABIC

GRC
ARA
ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες) ,δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται ,μάλιστα δὲ [ 5 ] καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας .αὕτη δ᾽ ἐστὶν καλουμένη πόλις καὶ κοινωνία πολιτική .
بما أننا نشاهد أن كل دولة مجتمع ، وأن كل مجتمع يتألف إبتغاء مصلحة - إذ الجميع يجدّون فى كل شء إلى ما يبدوا لهم خيراً - من الواضح أن كل المجتمعات ترمى إلى خير، وأن أخطرها شأناً والحاوى كل ما دونه يسعى إلى أفضل الخيرات : وهذا المجتمع هو المسمَّى دولة أو مجتمعاً مدنياً .

( 5 ) 8% GRC
( 57 ) 92% GRC - ARA

( 51 ) 91% GRC - ARA
( 5 ) 9% ARA

GRC
ARA
τελευτήσαντος δὲ Κύρου παρέλαβε τὴν βασιληίην Καμβύσης ,Κύρου ἐὼν παῖς καὶ Κασσανδάνης τῆς Φαρνάσπεω θυγατρός ,τῆς προαποθανούσης Κῦρος αὐτός τε μέγα πένθος ἐποιήσατο καὶ τοῖσι ἄλλοισι προεῖπε πᾶσι τῶν ἦρχε πένθος ποιέεσθαι .
بعد وفاة قوروش ، تولى الملك قمبيز ، ولده من كاسنداني إبنة فارنسبيس .ولما ماتت هذه قبل زوجها قوروش حزن هو نفسه عليها حزنا شديدا ، و أمر كل رعيته بأن تلز الحداد أيضاً .

( 3 ) 9% GRC
( 32 ) 91% GRC - ARA

( 30 ) 83% GRC - ARA
( 6 ) 17% ARA

GRC
ARA
ταύτης δὴ τῆς γυναικὸς ἐὼν παῖς καὶ Κύρου Καμβύσης Ἴωνας μὲν καὶ Αἰολέας ὡς δούλους πατρωίους ἐόντας ἐνόμιζε ,ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἐποιέετο στρατηλασίην ἄλλους τε παραλαβὼν τῶν ἦρχε καὶ δὴ καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐπεκράτεε
أما قمبيز وهو إبن هذه المرأة وقورش ، فقد نظر إلى الأيونيين والأيوليين كأنهم رقيق موروث ، ولما قام بحملته على مصر ، أخذ معه بالإضافة إلى آخرين من رعيته - اليوناني الذين كانوا تحت سلطانه

( 3 ) 9% GRC
( 32 ) 91% GRC - ARA

( 29 ) 81% GRC - ARA
( 7 ) 19% ARA

GRC
ARA
Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς ,ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει ,καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους ,εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ποίησις ,ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων ,ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστὶ μεθόδου ,λέγωμεν ,ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων .
حديثنا هذا فى الشعر ، حقيقته و أنواعه و الطابع الخاص بكل منها و طريقة تأليف الحكاية حتى يكون الأثر الشعر جميلاً ، ثم فى الأجزاء التى يتركب منها كل نوع : عددها و طبيعتها و كذلك فى سائر الأمور التى تتصل بهذا البحث .و فى هذا نسلك الترتيب الطبيعى فبندأ بالمبادئ الأولى .

( 4 ) 7% GRC
( 56 ) 93% GRC - ARA

( 43 ) 78% GRC - ARA
( 12 ) 22% ARA