GRC
LAT
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος ,ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ,ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ ,ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ : τῇ ῥ᾽ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες ,ἠέρα δ᾽ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν : ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην ,ἐν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ ,βράχε δ᾽ αἰπὰ ῥέεθρα ,ὄχθαι δ᾽ ἀμφὶ περὶ μεγάλ᾽ ἴαχον : οἳ δ᾽ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας .
At quando ad transitum pervenerunt lati fluvii Xanthi vorticosi ,quem immortalis genuit Jupiter illic dividens ,hos quidem per campum insequebatur ad civitatem ,qua alii trepidi fugerant die superiori ,quando furebat illustris Hector ,illac profundebantur fugientes ,tenebram autem Iuno effudit ante densam inhibere .Medii autem in fluvium vertuntur profundi fluxu argentei vorticis .in autem ceciderunt magno strepitu .Resonuerunt autem alta fluenta rubae ripae autem circum circa valde insonuerunt .Hi autem clamore ibant huc et illuc revoluti per vortices .

( 4 ) 4% GRC
( 87 ) 96% GRC - LAT

( 87 ) 99% GRC - LAT
( 1 ) 1% LAT

GRC
LAT
ὡς δ᾽ ὅθ᾽ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ : τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης ,ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ᾽ ὕδωρ : ὣς ὑπ᾽ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν .αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ᾽ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων ,κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα ,τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδην : τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ᾽ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων ,ἐρυθαίνετο δ᾽ αἵματι ὕδωρ .
Sicut autem quando sub iactu ignis locustae pendent fugientes ad fluvium .Hoc autem comburit infatigabilis ignis motus repente ,hae autem cadunt in aquam .Sic ab Achille Xanthi profundorum vorticum implebatur fluctus resonans mixtim equorumque et virorum .Sed hic magnanimus lanceam quidem reliquit illic in ripis ,iacentem in myricis .Ipse vero insiliit Deo similis ensem solum habens .Mala autem mentibus cogitabat opera .Verberabat autem conversim .Horum autem suspirium movebatur indecens ense verberatorum ,rubescebat autem sanguine aqua .

( 0 ) 0% GRC
( 84 ) 100% GRC - LAT

( 86 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
LAT
ὡς δ᾽ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες : μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν : ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ᾽ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων ,ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος : τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς ,δῆσε δ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι ,τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι ,δῶκε δ᾽ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας .
Sicut autem a delphino magno pisces alii fugientes implent cavernas portus benefacti timentes ,( valde enim devorat quencunque assequitur .) Sic Troiani fluvii in impetuosi fluenta cadebant in praecipitia .Hic autem postquam defatigavit manus interficiens vivos ex fluvio duodecim delegit iuvenes ,poenam Patrocli Menoetiadae mortui .Hos eduxit foras stupefactos tanquam hinnulos ,ligavit autem a tergo manus honoratis vinculis ,quae ipsi portabant in flexibilibus sagulis .Tradidit autem sociis deducere concavas ad naves .

( 1 ) 1% GRC
( 78 ) 99% GRC - LAT

( 80 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
LAT
αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων .ἔνθ᾽ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι ,τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών : δ᾽ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας ,ἵν᾽ ἅρματος ἄντυγες εἶεν : τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς .καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων ,ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε : κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων ,πέμψεν δ᾽ ἐς δῖαν Ἀρίσβην : ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα .ἕνδεκα δ᾽ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο : δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν ,ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι .
Sed hic iterum irruit interficere promptus ,illic filio Priami obviam factus est Dardonidae ex fluvio fugienti Lycaoni : hunc autem aliquando ipse duxit ,capiens ex patris terra non volente nocturnus pocedens .Hic autem caprifico ense aereo incidebat novos ramos ,ut currus radii essent .Huic in opinatum malum venit divinus Achilles .Et tunc quidem ipsum Lemnum bene aedificatam transire fecit navibus ducens : sed filius Iasonis praetium dedit .Illinc autem amicus ipsum liberavit .Multa autem dedit Imbrius Eetio : misit autem ad divinam Arisbem .Hinc latenter fugiens paternam in domum ,undecim autem dies animum delectatus est suis amicis ,veniens ex Lemno : duodecimo autem die ipsum rursus aliquis manibus Achillis Deus iniecit ,qui ipsum debebat mittere in inferni et non volentem ire .

( 3 ) 2% GRC
( 121 ) 98% GRC - LAT

( 134 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
LAT
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ,οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος ,ἀλλὰ τὰ μέν ῥ᾽ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε : τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ᾽ ἐκ ποταμοῦ ,κάματος δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα :
Hunc autem postquam igitur cognovit pedes velox divus Achilles nudum sine galeaque et scuto ,neque habebat hastam .Sed haec quidem retro omnia humum iecit : consumebat enim sudor fugientem ex fluvio ,labor autem sub genua domavit .

( 0 ) 0% GRC
( 41 ) 100% GRC - LAT

( 40 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT