GRC
FRA
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος ,ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ,ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ ,ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ ·τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες ,ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν ·ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην ,ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ ,βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα ,ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον ·οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας .ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ ·τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης ,ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ ·ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν .Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων ,κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα ,τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην ·τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων ,ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ .ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες ·μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν ·ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων ,ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος ·τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς ,δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι ,τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι ,δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας .αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων .Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι ,τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας ,ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν ·τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς .καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων ,ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε ·κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων ,πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην ·ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα .ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο ·δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν ,ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι .τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ,οὐδ’ ἔχεν ἔγχος ,ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε ·τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ ,κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα ·ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Mais dès qu ' ils atteignent le gué du beau fleuve ,du Xanthe tourbillonnant ,dont le père est Zeus immortel ,Achille les coupe en deux .Il pousse les uns vers la plaine ,dans la direction de la ville .C ' est par ,la veille encore ,les Achéens affolés fuyaient la furie de l ' illustre Héctor ,qu ' aujourd ' hui les Troyens dévalent ,apeurés ,tandis qu ' Héré devant eux déploie une vapeur épaisse destinée à les retenir ! L ' autre moitié en revanche se trouve acculée au fleuve profond ,qui roule en tourbillons d ' argent .Ils s ' y précipitent àlors à grand fracas ; les eaux profondes bruissent ; les falaises ,tout autour ,grondent terriblement .Au milieu des cris ,ils nagent ,de - ci ,de - ,tournant avec les tourbillons .On dirait des sauterelles que la pussée de l ' incendie a toutes soulevées pour fuir vers un fleuve : une flamme vivace a brusquement jailli ; elle est ,qui les brûle ; toutes cherchent un abri dans l ' eau .Ainsi ,sours la poussée d ' Achille ,le cours du Xanthe aux tourbillons profonds se remplit d ' un fracas de chars et d ' hommes à la fois .Le héros divin laisse alors ,sur la falaise ,sa pique appuyée à des tamaris ,et s ' élance dans le fleuve ,pareil à un dieu .Il n ' a qu ' une épée ; son coeur ne songe qu ' à des oeuvres de mort .Il va frappant à la ronde ,et une plainte monte ,horrible ,de tous les corps que frappe son épée .L ' onde devient rouge de sang .on voit parfois ,devant un énorme dauphin ,les poissons qui s ' enfuient et remplissent les fonds d ' un port au bon mouillage : ils ont si grand peur ! qui est saisi est sûr d ' être mangé .De même les Troyens ,tout le long des eaux du fleuve terrible ,cherchent un abri sous l ' escarpement des berges .Mais ,quand ses bras sont las de tuer ,il ramasse alors ,vivants ,dans le fleuve ,douze jeunes hommes ,qui paieront pour le fils de Ménoetios ,pour Patrocle mort .Il les fait sortir du fleuve ,effarés comme des faons ; il leur lie les bras par derrière ,avec les bonnes courroies qu ' ils portent eux - mêmes sur leur souples tuniques ,et il les confie aux siens ,pour qu ' ils les emmènent aux nefs creuses .Puis il bondit de nouveau en avant ,avide de massacre .Il tombe alors sur un fils de Priam le Dardanide ,qui s ' échappe à l ' instant du fleuve .C ' est Lycaon ,qu ' il a pris lui - même naguère et par force emmené du verger de son père ,au cours d ' une attaque nocturne .Lycaon s ' occupait ,avec le bronze aigu ,à couper de jeunes branches à un figuier sauvage ,afin d ' en fabriquer une rampe de char .Le divin Achille s ' était à ce moment abattu sur lui comme un désastre imprévu .puis il l ' avait emmené sur ses nefs et vendu dans la belle Lemnos , le fils d ' Iéson l ' avait acheté .Un hôte alors l ' avait tiré de ,en donnant de lui un gros prix ; c ' était Éétion d ' Imbros ,qui l ' avait ensuite envoyé dans la divine Arisbé ,d ' il s ' était échappé et avait regagné le palais paternel .Depuis onze jours ,rentré de Lesbos ,il goûtait en son coeur la joie de vivre avec les siens .Mais ,le douzième jour ,le Ciel le fait de nouveau tomber dans les mains d ' Achille ,qui doit l ' expédier de force chez Hadès .Donc ,le divin Achille aux pieds infatigables l ' aperçoit ,désarmé ,sans casque ni écu ,sans javeline mème : il a tout jeté à terre .La sueur l ' a épuisé ,dans ses efforts pour échapper au fleuve ,et la fatigue a dompté ses genoux .Achille alors s ' irrite et dit à son grand coeur :

( 53 ) 12% GRC
( 375 ) 88% GRC - FRA

( 649 ) 83% GRC - FRA
( 131 ) 17% FRA