GRC
POR
οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου ἀνεπικλήτως .
E assim se retiraram os representantes dos dois lados sem fazer qualquer queixa formal .

( 2 ) 22% GRC
( 7 ) 78% GRC - POR

( 14 ) 93% GRC - POR
( 1 ) 7% POR

GRC
POR
τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ .
Desta forma os atenienses fortificaram a sua cidade em tão pouco tempo ,

( 0 ) 0% GRC
( 12 ) 100% GRC - POR

( 12 ) 92% GRC - POR
( 1 ) 8% POR

GRC
POR
τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι ,ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι ,καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι ,οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι .
E pois ,quando parecia ser melhor abandonar a sua cidade e embarcar em suas naus ,disseram que decidiram ousar sem ajuda daqueles ,dos lacedemônios ; além disso ,em todos os assuntos sobre os quais ,de novo , se aconselharam com os lacedemônios ,os atenienses ,em seu julgamento , não pareceram inferiores a ninguém .

( 0 ) 0% GRC
( 33 ) 100% GRC - POR

( 56 ) 89% GRC - POR
( 7 ) 11% POR

GRC
POR
οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων , καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων ,καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις .
E os atenienses com os aliados da Jônia e do Helesponto , sublevados contra o Rei ,permaneceram e sitiavam Sestos ,enquanto os medos a ocupavam ; passaram o inverno e tomaram a cidade assim que os bárbaros a abandonaram ; depois disso ,em seus navios partiram do Helesponto ,cada povo por sua vez .

( 1 ) 3% GRC
( 39 ) 97% GRC - POR

( 52 ) 87% GRC - POR
( 8 ) 13% POR

GRC
POR
Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ ,τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα ,τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος , πρὶν οὐχ ὑπῆρχε ,καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην .
Mas os Lacedemônios ,percebendo o que estava para acontecer ,vieram em embaixada ; por um lado porque seria preferível eles não verem que aqueles e nenhuma outra cidade tivessem muros ,por outro ,mais ,porque seus aliados os instigavam e temiam a extensão do seu poder naval que antes não havia e a audácia existente na guerra pérsica .

( 3 ) 6% GRC
( 49 ) 94% GRC - POR

( 57 ) 88% GRC - POR
( 8 ) 12% POR

GRC
POR
ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν ,ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους ,τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους ,ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου ,εἰ αὖθις ἐπέλθοι ,οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν ,ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν ,ὁρμᾶσθαι : τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι .
Pediam - lhes para não construírem muros ,mas ainda destruírem juntamente com eles os muros ao redor das cidades de fora do Peloponeso dos povos todos onde sobretudo estivessem em ,não demonstrando para os atenienses a intenção suspeita ( por trás ) da sua proposta ,porque se o bárbaro novamente viesse contra ( eles ) não teria lugar seguro para servir de base de operações ,como agora tinha em Tebas ,e disseram que o Peloponeso seria refúgio e base de ataque suficiente para todos .

( 5 ) 7% GRC
( 64 ) 93% GRC - POR

( 80 ) 93% GRC - POR
( 6 ) 7% POR

GRC
POR
οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ᾽ εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν : ἑαυτὸν δ᾽ ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν Λακεδαίμονα ,ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐκπέμπειν ,ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους : τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει [ καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ] ,φειδομένους μήτε δημοσίου μήτε ἰδίου οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον ,ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα .καὶ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο .
A conselho de Temístocles ,os atenienses responderam aos lacedemônios ,quando enunciaram essas propostas ,que enviariam ,para eles ,embaixadores sobre o que diziam e logo os dispensaram : Temístocles propôs enviar a si próprio o mais depressa possível para a Lacedemônia ,mas não enviar logo os outros embaixadores escolhidos além dele próprio ; ao contrário ,( os ) reter o tanto de tempo para que erguessem suficientemente o muro de modo a ,poderem defender - se de uma altura minimamente necessária ; e todos em mutirão na cidade [ os próprios homens ,as mulheres e crianças ] poderem construir os muros ,não poupando edificações privadas nem públicas ,onde quer que existisse alguma serventia para a obra ; pelo contrário ,destruindo tudo .[ 4 ] E esse ( Temístocles ) partiu ,depois de ter dado essas instruções e de ter insinuado que o próprio cuidaria de todo o resto que sucedesse no local .

( 10 ) 9% GRC
( 100 ) 91% GRC - POR

( 147 ) 90% GRC - POR
( 17 ) 10% POR

GRC
POR
καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς ,ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο .καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν ,ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν ,ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι ,προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν .
E quando chegou à Lacedemônia não ia se encontrar com os magistrados ,mas ficava protelando e dando desculpas .E sempre que alguma das autoridades lhe perguntava por que não se apresentava diante da assembléia ,dizia estar esperando os companheiros embaixadores ,e esses ,pela ocorrência de algum percalço terem ficado para trás ; ( dizia ) entretanto ter expectativa de que chegariam em breve e se admirar que ainda não estavam .

( 0 ) 0% GRC
( 55 ) 100% GRC - POR

( 72 ) 97% GRC - POR
( 2 ) 3% POR

GRC
POR
οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν .
Então ,desta maneira os atenienses chegaram às circunstâncias nas quais cresceram em poder .

( 0 ) 0% GRC
( 13 ) 100% GRC - POR

( 15 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
POR
Ἄνθρωπος καὶ λέων συνοδεύοντες .Ὥδευέ ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ .Ἕκαστος δὲ αὐτῶν τοῖς λόγοι ἐκαυχῶντο .Καὶ δὴ ἐν τῇ ὁδῷ ἦν ἀνδρὸς στήλη πετρίνη λέοντα πνίγοντος . δὲ ἀνὴρ ὑποδείξας τῷ λέοντι ἔφη· Ὁρᾷς σὺ πῶς ἐσμεν ὑμῶν κρείττονες .Κακεῖνος εἶπεν ὑπομειδιάσας· Εἰ λέοντες ᾔδεισαν γλύφειν ,πολλοὺς ἂν ἄνδρας εἶδες ὑποκάτω λέοντος .Ὅτι πολλοὶ καυχῶνται διὰ λόγων ἀνδρεῖοι εἶναι καὶ θρασεῖς οὓς πεῖρα γυμνασθέντας ἐξελέγχει .
Um homem e um leão que viajavam juntos Certa vez um leão ia por uma estrada junto com um homem .Com suas palavras ,cada um deles se vangloriava .Na estrada havia uma estela de pedra de um homem estrangulando um leão .Então o homem ,mostrando ao leão ,disse : “ Tu estás vendo como nós somos mais fortes do que vós . E aquele disse com leve sorriso : “Se os leões soubessem esculpir ,tu irias ver muitos homens embaixo de um leão . A fábula mostra que muitos que com palavras se vangloriam de ser corajosos e audazes ,quando testados ,a prova os refuta .

( 3 ) 4% GRC
( 71 ) 96% GRC - POR

( 109 ) 94% GRC - POR
( 7 ) 6% POR

GRC
POR
Ἔριφος ὑστερήσας ἀπὸ ποίμνης ὑπὸ λύκου κατεδιώκετο · ἐπιστραφεὶς δὲ ἔριφος λέγει τῷ λύκῷ · « πέπεισμαι ,λύκε ,ὅτι σὸν βρῶμά εἰμι · ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἀδόξως ἀποθάνω ,αὔλησον ,ὅπως ὀρχήσωμαι .» Αὐλοῦντος δὲ τοῦ λύκου καὶ τοῦ ἐρίφου ὀρχουμένου ,οἱ κύνες ἀκούσαντες καὶ ἐξελθόντες τὸν λύκον ἐδίωκον · Ἐπιστραφεὶς δὲ λύκος λέγει τῷ ἐρίφῳ · « ταῦτα ἐμοὶ καλῶς γίνεται · ἔδει γάρ με ,μακελλάριον ὄντα ,αὐλητὴν μὴ μιμεῖσθαι .» Οὕτως οἱ παρὰ γνώμην τοῦ καιροῦ τι πράττοντες καὶ ὧν ἐν χερσὶν ἔχουσιν ὑστεροῦνται .
Um cabrito ,tendo ficado para trás do rebanho ,era perseguido por um lobo .Virando - se ,o cabrito disse ao lobo : Estou certo ,lobo ,de que sou sua refeição ; mas ,para eu não morrer sem glória ,toca flauta ,para eu dançar . Enquanto o lobo tocava e o cabrito dançava ,os cães ouviram ,se aproximaram e perseguiam o lobo .Virando - se ,o lobo disse ao cabrito : Isso é bem feito para mim ,pois ,sendo eu um açougueiro ,não deveria imitar um flautista . Assim ,os que fazem alguma coisa sem avaliar a conveniência são despojados até daquilo que têm nas mãos .

( 14 ) 14% GRC
( 83 ) 86% GRC - POR

( 119 ) 94% GRC - POR
( 8 ) 6% POR

GRC
POR
Δύο ἀδελφαὶ ἐκ τῆς κώμης εἰς τὴν ὕλην ἔβαινον· καὶ ἐν τῆ ὕλῃ ,ἐγγὺς τῆς κρήνης ,κόρην εὑρίσκουσι καὶ λέγουσι· “Τίς εἶ ; δέ· “ἡ ἀρετή . “ἀλλὰ διά τι μένεις ἐν τῇ ἐρημίᾳ ; “οὐδεὶς ἔτι τὴν ἀρετὴν θεραπεύει· διό φεύγω τὴν κώμην καὶ μένω ἐν τῇ ὕλῃ .
Duas irmãs estavam indo da aldeia para a floresta .Na floresta ,perto da fonte ,encontram uma moça e dizem : “Quem é você ? Então ela diz : “A virtude . Mas por que você fica na solidão ? “Ninguém mais cultiva a virtude ; por isso ,evito a aldeia e fico na floresta .

( 7 ) 12% GRC
( 52 ) 88% GRC - POR

( 58 ) 91% GRC - POR
( 6 ) 9% POR

GRC
POR
ἀρχόμενος σέο ,Φοῖβε ,παλαιγενέων κλέα φωτῶν μνήσομαι ,οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ .τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν ,ὥς μιν ὀπίσσω μοῖρα μένει στυγερή ,τοῦδ᾽ ἀνέρος ,ὅντιν᾽ ἴδοιτο δημόθεν οἰοπέδιλον ,ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι .δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος ,ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν .ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων εἰλαπίνης ,ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ῥέζε θεοῖς ,Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν .αἶψα δὲ τόν γ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο ,καί οἱ ἄεθλον ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος ,ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ .νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν .νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην ἡρώων ,δολιχῆς τε πόρους ἁλός ,ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν πλαζόμενοι : Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς .
Começando por ti ,Febo ,recordarei a glória de antigos homens ,os que através da boca do Ponto e por entre as rochas Ciâneas ,a mando do rei Pélias navegaram a bem construída Argo em busca do velo de ouro .Pois Pélias ouviu tal oráculo ,que no futuro ,destino odioso o espera ,ser subjugado por conselhos do homem ,aquele que veria no meio do povo ,com apenas uma sandália .Não muito tempo depois ,conforme tua profecia ,Jasão atravessando a o tormentoso rio Anauro ,salvou uma sandália de sob a lama e a outra abandonou no local presa, debaixo da corrente .Logo foi a Pélias ,participar da festa solene que este oferecia a seu pai Posídon e a outros deuses ,sem se preocupar com Hera Pelágia .Percebendo - o de imediato ,arquitetou e preparou - lhe uma empreitada náutica penosa ,para que na jornada no mar ou entre homens estranhos perecesse .Portanto os antigos aedos exaltam Argo por construir a nau sob os conselhos de Atena .Eu narrarei agora a família e o nome dos heróis ,o longo percurso pelo mar e o quanto realizaram vagando .Que as Musas sejam as interpretes do canto !

( 15 ) 9% GRC
( 153 ) 91% GRC - POR

( 185 ) 85% GRC - POR
( 33 ) 15% POR

GRC
POR
Ἀστρολόγος ἐξιὼν ἑκάστοτε ἑσπέρας ἔθος εἶχε τοὺς ἀστέρας ἐπισκοπῆσαι .
Um astrônomo que saía toda noite tinha o hábito de observar as estrelas

( 0 ) 0% GRC
( 10 ) 100% GRC - POR

( 12 ) 92% GRC - POR
( 1 ) 8% POR

GRC
POR
Διογένης κυνικὸς φιλόσοφος λοιδορούμενος ὑπό τινος φαλακροῦ εἶπεν ·ἐγὼ μὲν οὐ λοιδορῶ ,μὴ γένοιτο .ἐπαινῶ δὲ τὰς τρίχας ,ὅτι κρανίου κακοῦ ἀπηλλάγησαν .
Diógenes ,o filósofo cínico ,insultado por alguém careca ,disse : Eu ,em verdade ,não te insulto ,longe de mim .Aprovo os cabelos ,por terem -se livrado de tua feia cabeça .

( 1 ) 4% GRC
( 27 ) 96% GRC - POR

( 37 ) 95% GRC - POR
( 2 ) 5% POR

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη ·“ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Um dia ,um velho tendo cortado madeira ,carregando - a ,andava pelo longo caminho ,por causa da intensa fadiga deixou a carga num lugar e chamou pela morte .A morte tendo aparecido e querendo saber o motivo pelo qual a chamou ,o velho com medo disse “para que tirasse o peso de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida ,mesmo quando se é infeliz e pobre .

( 5 ) 7% GRC
( 63 ) 93% GRC - POR

( 73 ) 92% GRC - POR
( 6 ) 8% POR

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη• “ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Certo dia ,um velho ,tendo cortado lenha ,andava levando - a por uma longa estrada .Então ,por causa da grande fadiga atirou sua carga em qualquer lugar e invocou a Morte .Com a Morte apresentando - se e perguntando a causa pela qual a chamava ,o velho assustado disse : para que leve esta carga de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida mesmo que seja azarado ou mendigo .

( 2 ) 3% GRC
( 65 ) 97% GRC - POR

( 74 ) 91% GRC - POR
( 7 ) 9% POR

GRC
POR
οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος πευθόμεθ᾽ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι .ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων ,νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας τὴν ὁδόν , ζωὸν φέρε κάπριον ,ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς φέρβετο Λαμπείης ,Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος ,τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων : αὐτὸς δ᾽ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος ὡρμήθη : σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν ,ἐσθλὸς ὀπάων ,πρωθήβης ,ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο .τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη ,Ναύπλιος . γὰρ ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο : Ναύβολος αὖ Λέρνου : Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα Προίτου Ναυπλιάδαο : Ποσειδάωνι δὲ κούρη .πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα Ναύπλιον ,ὃς περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν .
No entanto ,nem mesmo a força do destemido Herácles ,percebiamos ser desejo do Esónida desprezar .Porém ,quando o jovem ouviu rumor da reunião dos heróis ao passar pela estrada da Arcádia para Lirceio Argos ,carregava consigo o javali vivo que pastava nos vales da Lampeia sobre o grande pântano em Erimanto ; o tirou ,contido por liames ,do grande dorso na frente ao mercado de Micenas ; e ele impulsionado por sua vontade contra o desejo de Euristeu ; e junto com ele seguia Hilas ,jovem e nobre escudeiro carregador das flechas e guardião do arco .Náplio ,descendente do divino Dânao ,seguiu depois dele .Com certeza era de Clitoneo filho de Náubolo ; Náubolo ,por sua vez ,de Lernos ; certamente é conhecido que Lernos era de Preto Nauplídes : outrora ,a jovem Amimone Danaida foi para a cama com Posídon ,antes de gerar Náuplios que superava todos em relação às artes da navegação .

( 10 ) 8% GRC
( 120 ) 92% GRC - POR

( 154 ) 90% GRC - POR
( 17 ) 10% POR

GRC
POR
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου .φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ ,ἐρᾷ τε τούτου ,τοῦ δικάζειν ,καὶ στένει ἢν μὴ ' πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου .ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην .ἢν δ᾽ οὖν καταμύσῃ κἂν ἄχνην ,ὅμως ἐκεῖ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν .
Pois vou dizer a doença do patrão .É viciado em ser jurado de Helieia ,gosta disso ,de julgar ,como nenhum homem e resmunga se não se senta no banco da primeira fila .De noite ,não um fiapo de sono .Mas se então fecha os olhos ,mesmo se por um instante ,ali seu pensamento voa durante a noite em volta da clepsidra .

( 3 ) 5% GRC
( 55 ) 95% GRC - POR

( 73 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
POR
Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι ,χαλεπὸν δὲ καὶ φιλῆσαι ·χαλεπώτερον δὲ πάντων ἀποτυγχάνειν φιλοῦντα .
Difícil é o não amar ,Mas amar também é difícil : Mas o mais difícil de tudo É perder o amor .

( 0 ) 0% GRC
( 16 ) 100% GRC - POR

( 20 ) 87% GRC - POR
( 3 ) 13% POR

GRC
POR
ἐγὼ δ ' ἔσοπτρον εἴην ,ὅπως ἀεὶ βλέπῃς με ·ἐγὼ χιτὼν γενοίμην ,ὅπως ἀεὶ φορῇς με .ὕδωρ θέλω γενέσθαι ,ὅπως σε χρῶτα λούσω ·μύρον ,γύναι ,γενοίμην ,ὅπως ἐγώ σ ' ἀλείψω .καὶ ταινίη δὲ μασθῷ καὶ μάργαρον τραχήλῳ καὶ σάνδαλον γενοίμην ·μόνον ποσὶν πάτει με .
Quisera ser eu um espelho ,para que sempre me olhasses ; Um quíton eu quisera ser ,para que sempre me vestisses ; Quero ser água ,para que te lave a pele ; Bálsamo ,mulher ,quisera me tornar ,para que eu te perfumasse .E fita para o seio ,pérola ao colo e sandália quisera ser : Com teus pés passeia somente sobre mim .

( 3 ) 5% GRC
( 54 ) 95% GRC - POR

( 67 ) 94% GRC - POR
( 4 ) 6% POR

GRC
POR
μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ,ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον ,ὡς εἰκάσαι ,ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον .
Depois de Sólon ter partido ,a grande ira do deus caiu sobre Creso ,como se pode imaginar ,porque considerou a si mesmo ser o mais feliz dentre todos os homens .

( 1 ) 4% GRC
( 22 ) 96% GRC - POR

( 34 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
POR
οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου ἀνεπικλήτως .
E assim se retiraram os representantes dos dois lados sem fazer qualquer queixa formal .

( 2 ) 22% GRC
( 7 ) 78% GRC - POR

( 14 ) 93% GRC - POR
( 1 ) 7% POR

GRC
POR
τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ .
Desta forma os atenienses fortificaram a sua cidade em tão pouco tempo ,

( 0 ) 0% GRC
( 12 ) 100% GRC - POR

( 12 ) 92% GRC - POR
( 1 ) 8% POR

GRC
POR
τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι ,ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι ,καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι ,οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι .
E pois ,quando parecia ser melhor abandonar a sua cidade e embarcar em suas naus ,disseram que decidiram ousar sem ajuda daqueles ,dos lacedemônios ; além disso ,em todos os assuntos sobre os quais ,de novo , se aconselharam com os lacedemônios ,os atenienses ,em seu julgamento , não pareceram inferiores a ninguém .

( 0 ) 0% GRC
( 33 ) 100% GRC - POR

( 56 ) 89% GRC - POR
( 7 ) 11% POR

GRC
POR
οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων , καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων ,καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις .
E os atenienses com os aliados da Jônia e do Helesponto , sublevados contra o Rei ,permaneceram e sitiavam Sestos ,enquanto os medos a ocupavam ; passaram o inverno e tomaram a cidade assim que os bárbaros a abandonaram ; depois disso ,em seus navios partiram do Helesponto ,cada povo por sua vez .

( 1 ) 3% GRC
( 39 ) 97% GRC - POR

( 52 ) 87% GRC - POR
( 8 ) 13% POR

GRC
POR
Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ ,τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα ,τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος , πρὶν οὐχ ὑπῆρχε ,καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην .
Mas os Lacedemônios ,percebendo o que estava para acontecer ,vieram em embaixada ; por um lado porque seria preferível eles não verem que aqueles e nenhuma outra cidade tivessem muros ,por outro ,mais ,porque seus aliados os instigavam e temiam a extensão do seu poder naval que antes não havia e a audácia existente na guerra pérsica .

( 3 ) 6% GRC
( 49 ) 94% GRC - POR

( 57 ) 88% GRC - POR
( 8 ) 12% POR

GRC
POR
ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν ,ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους ,τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους ,ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου ,εἰ αὖθις ἐπέλθοι ,οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν ,ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν ,ὁρμᾶσθαι : τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι .
Pediam - lhes para não construírem muros ,mas ainda destruírem juntamente com eles os muros ao redor das cidades de fora do Peloponeso dos povos todos onde sobretudo estivessem em ,não demonstrando para os atenienses a intenção suspeita ( por trás ) da sua proposta ,porque se o bárbaro novamente viesse contra ( eles ) não teria lugar seguro para servir de base de operações ,como agora tinha em Tebas ,e disseram que o Peloponeso seria refúgio e base de ataque suficiente para todos .

( 5 ) 7% GRC
( 64 ) 93% GRC - POR

( 80 ) 93% GRC - POR
( 6 ) 7% POR

GRC
POR
οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ᾽ εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν : ἑαυτὸν δ᾽ ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν Λακεδαίμονα ,ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐκπέμπειν ,ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους : τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει [ καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ] ,φειδομένους μήτε δημοσίου μήτε ἰδίου οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον ,ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα .καὶ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο .
A conselho de Temístocles ,os atenienses responderam aos lacedemônios ,quando enunciaram essas propostas ,que enviariam ,para eles ,embaixadores sobre o que diziam e logo os dispensaram : Temístocles propôs enviar a si próprio o mais depressa possível para a Lacedemônia ,mas não enviar logo os outros embaixadores escolhidos além dele próprio ; ao contrário ,( os ) reter o tanto de tempo para que erguessem suficientemente o muro de modo a ,poderem defender - se de uma altura minimamente necessária ; e todos em mutirão na cidade [ os próprios homens ,as mulheres e crianças ] poderem construir os muros ,não poupando edificações privadas nem públicas ,onde quer que existisse alguma serventia para a obra ; pelo contrário ,destruindo tudo .[ 4 ] E esse ( Temístocles ) partiu ,depois de ter dado essas instruções e de ter insinuado que o próprio cuidaria de todo o resto que sucedesse no local .

( 10 ) 9% GRC
( 100 ) 91% GRC - POR

( 147 ) 90% GRC - POR
( 17 ) 10% POR

GRC
POR
καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς ,ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο .καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν ,ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν ,ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι ,προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν .
E quando chegou à Lacedemônia não ia se encontrar com os magistrados ,mas ficava protelando e dando desculpas .E sempre que alguma das autoridades lhe perguntava por que não se apresentava diante da assembléia ,dizia estar esperando os companheiros embaixadores ,e esses ,pela ocorrência de algum percalço terem ficado para trás ; ( dizia ) entretanto ter expectativa de que chegariam em breve e se admirar que ainda não estavam .

( 0 ) 0% GRC
( 55 ) 100% GRC - POR

( 72 ) 97% GRC - POR
( 2 ) 3% POR