GRC
POR
τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ .
Desta forma os atenienses fortificaram a sua cidade em tão pouco tempo ,

( 0 ) 0% GRC
( 12 ) 100% GRC - POR

( 12 ) 92% GRC - POR
( 1 ) 8% POR

GRC
POR
Διογένης κυνικὸς φιλόσοφος λοιδορούμενος ὑπό τινος φαλακροῦ εἶπεν ·ἐγὼ μὲν οὐ λοιδορῶ ,μὴ γένοιτο .ἐπαινῶ δὲ τὰς τρίχας ,ὅτι κρανίου κακοῦ ἀπηλλάγησαν .
Diógenes ,o filósofo cínico ,insultado por alguém careca ,disse : Eu ,em verdade ,não te insulto ,longe de mim .Aprovo os cabelos ,por terem -se livrado de tua feia cabeça .

( 1 ) 4% GRC
( 27 ) 96% GRC - POR

( 37 ) 95% GRC - POR
( 2 ) 5% POR

GRC
POR
καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς ,ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο .καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν ,ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν ,ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι ,προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν .
E quando chegou à Lacedemônia não ia se encontrar com os magistrados ,mas ficava protelando e dando desculpas .E sempre que alguma das autoridades lhe perguntava por que não se apresentava diante da assembléia ,dizia estar esperando os companheiros embaixadores ,e esses ,pela ocorrência de algum percalço terem ficado para trás ; ( dizia ) entretanto ter expectativa de que chegariam em breve e se admirar que ainda não estavam .

( 0 ) 0% GRC
( 55 ) 100% GRC - POR

( 72 ) 97% GRC - POR
( 2 ) 3% POR

GRC
POR
τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι ,ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι ,καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι ,οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι .
E pois ,quando parecia ser melhor abandonar a sua cidade e embarcar em suas naus ,disseram que decidiram ousar sem ajuda daqueles ,dos lacedemônios ; além disso ,em todos os assuntos sobre os quais ,de novo , se aconselharam com os lacedemônios ,os atenienses ,em seu julgamento , não pareceram inferiores a ninguém .

( 0 ) 0% GRC
( 33 ) 100% GRC - POR

( 56 ) 89% GRC - POR
( 7 ) 11% POR

GRC
ARA
Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς ,ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει ,καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους ,εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ποίησις ,ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων ,ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστὶ μεθόδου ,λέγωμεν ,ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων .
حديثنا هذا فى الشعر ، حقيقته و أنواعه و الطابع الخاص بكل منها و طريقة تأليف الحكاية حتى يكون الأثر الشعر جميلاً ، ثم فى الأجزاء التى يتركب منها كل نوع : عددها و طبيعتها و كذلك فى سائر الأمور التى تتصل بهذا البحث .و فى هذا نسلك الترتيب الطبيعى فبندأ بالمبادئ الأولى .

( 4 ) 7% GRC
( 56 ) 93% GRC - ARA

( 43 ) 78% GRC - ARA
( 12 ) 22% ARA

GRC
FAS
ὡμολόγησαν δὲ καὶ οἱ Αἰγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις ,τείχη τε περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον .
پس از آن اگیناییان هم بعد از آنکه دیوارها را پایین کشیدند و کشتی‌ها را تحویل دادند و پرداخت خراج در زمان‌های آینده را مقرر کردند با آتنیان توافق کردند .

( 1 ) 4% GRC
( 23 ) 96% GRC - FAS

( 31 ) 100% GRC - FAS
( 0 ) 0% FAS

GRC
ENG
Φασὶ γὰρ ὅτι νεανίσκος Ἀρτέμων ἐγένετο περιμάχητος γυναιξίν ·
Since some say that the young Artemon became fought for by women :

( 0 ) 0% GRC
( 10 ) 100% GRC - ENG

( 13 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
οὐκ ἦσαν καὶ οἱ φιλόσοφοι τὰ πολέμια ἀγαθοί ; ἐμοὶ μὲν δοκοῦσιν εἴ γε Μέλισσος δὲ ἐναυάρχησε Σωκράτης δὲ ἐστρατεύσατο τρίς .
Were not the Philosophers skilful in warlike affairs ? To me they seem such for Melissus was Admiral and Socrates fought thrice .

( 4 ) 18% GRC
( 18 ) 82% GRC - ENG

( 24 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

FAR
ENG
کتبت قصة شوقی و مدمعی باکی
بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی
بسا که گفته‌ام از شوق با دو دیده خود
ایا منازل سلمی فاین سلماک
عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ای
انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی
که را رسد که کند عیب دامن پاکت
که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی
ز خاک پای تو داد آب روی لاله و گل
چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی
صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز
و هات شمسة کرم مطیب زاکی
دع التکاسل تغنم فقد جری مثل
که زاد راهروان چستی است و چالاکی
اثر نماند ز من بی شمایلت آری
اری مآثر محیای من محیاک
ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
که همچو صنع خدایی ورای ادراکی
The tale of my desire ,I wrote and weeping was my eye :
Come for ,through sorrowfulness without thee ,I am ready to die .
Through desire ,to my two eyes ,much I have said
O dwellings of Salma thy Salma is where
'Tis a strange event and a wonderful occurrence this ,
Afflicted ,was I and in the palpitating ,quivering ,fluttering state of one slain .Yet ,against me the slayer was complainer .
Reacheth to whom the power that ,at thy pure skirt ,he should carp
For ,like the dew - drop that ,on the rose - leaf droppeth ,pure thou art .
From the dust of thy foot ,it gave honour to the tulip and to the rose ,
When creation's reed wrote the decree on the watery and the dusty .
O Saki arise ambergris - scattering ,hath become the breeze
Bring the juice of the grape ,wine perfumed and pure the antidote of the lover's poison
Without seeing thy praised qualities ,trace of me remaineth not .Yes
From thy face O Salma I behold the traces of life
By the honour of the rose and by the dust - foot of the cypress I swear that there is not
One of rare beauty like this of the watery or of the dusty .
Idleness ,abandon successful ,thou shalt be .For the proverb is
The road - provision of way - farers is alertness and expertness .
Of the description of thy beauty ,how may Hafiz speak
For ,like the divine qualities ,beyond comprehension ,thou art .

( 12 ) 8% FAR
( 132 ) 92% FAR - ENG

( 228 ) 74% FAR - ENG
( 79 ) 26% ENG

GRC
POR
Ἀστρολόγος ἐξιὼν ἑκάστοτε ἑσπέρας ἔθος εἶχε τοὺς ἀστέρας ἐπισκοπῆσαι .
Um astrônomo que saía toda noite tinha o hábito de observar as estrelas

( 0 ) 0% GRC
( 10 ) 100% GRC - POR

( 12 ) 92% GRC - POR
( 1 ) 8% POR

GRC
POR
οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος πευθόμεθ᾽ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι .ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων ,νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας τὴν ὁδόν , ζωὸν φέρε κάπριον ,ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς φέρβετο Λαμπείης ,Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος ,τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων : αὐτὸς δ᾽ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος ὡρμήθη : σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν ,ἐσθλὸς ὀπάων ,πρωθήβης ,ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο .τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη ,Ναύπλιος . γὰρ ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο : Ναύβολος αὖ Λέρνου : Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα Προίτου Ναυπλιάδαο : Ποσειδάωνι δὲ κούρη .πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα Ναύπλιον ,ὃς περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν .
No entanto ,nem mesmo a força do destemido Herácles ,percebiamos ser desejo do Esónida desprezar .Porém ,quando o jovem ouviu rumor da reunião dos heróis ao passar pela estrada da Arcádia para Lirceio Argos ,carregava consigo o javali vivo que pastava nos vales da Lampeia sobre o grande pântano em Erimanto ; o tirou ,contido por liames ,do grande dorso na frente ao mercado de Micenas ; e ele impulsionado por sua vontade contra o desejo de Euristeu ; e junto com ele seguia Hilas ,jovem e nobre escudeiro carregador das flechas e guardião do arco .Náplio ,descendente do divino Dânao ,seguiu depois dele .Com certeza era de Clitoneo filho de Náubolo ; Náubolo ,por sua vez ,de Lernos ; certamente é conhecido que Lernos era de Preto Nauplídes : outrora ,a jovem Amimone Danaida foi para a cama com Posídon ,antes de gerar Náuplios que superava todos em relação às artes da navegação .

( 10 ) 8% GRC
( 120 ) 92% GRC - POR

( 154 ) 90% GRC - POR
( 17 ) 10% POR

FAR
ENG
بیا که رایت منصور پادشاه رسید
نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید
جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت
کمال عدل به فریاد دادخواه رسید
سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد
جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
عزیز مصر به رغم برادران غیور
ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید
کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
صبا بگو که چه‌ها بر سرم در این غم عشق
ز آتش دل سوزان و دود آه رسید
ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق
همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید
Come for the standard of Mansur ,the King hath arrived .
To the sun and the moon ,the joyous news of victory with glad tidings hath arrived .
The veil from victory's face ,the beauty of fortune hath cast .
To the complaint of the complainers ,the perfection of justice hath arrived .
Now ,the sky displayeth a sweet revolution for the moon hath come .
Now ,to the hearts desire ,the world arriveth for the King hath arrived .
Safe from the assaulter of the path ,at that time go
Kafilas of heart and knowledge .For the man of the path hath arrived .
To the vexation of his jealous brothers ,the dear one of Egypt Yusuf
Came forth from the violence of the pit and to the exaltation of the 'moon ,hath arrived .
The Sufi the hypocrite Anti - Christ of form ,atheist in religion is where
Say : Consume .For the Mahdf ,the murshid religion - shelter ,hath arrived .
O morning - breeze tell the Beloved ,in this grief of love ,over my head ,what ,
From the fire of my consuming heart ,and from the pain of sigh ,hath arrived .
O King from the desire of beholding Thy face ,to this captive to separation ,
Hath arrived that consuming which ,from fire to grass hath arrived .
To sleep ,go not .For ,at the court of acceptance ,Hafiz ,
From the midnight - prayer ,and the morning - reading of the Kuran hath arrived .

( 0 ) 0% FAR
( 154 ) 100% FAR - ENG

( 279 ) 94% FAR - ENG
( 18 ) 6% ENG

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη• “ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Certo dia ,um velho ,tendo cortado lenha ,andava levando - a por uma longa estrada .Então ,por causa da grande fadiga atirou sua carga em qualquer lugar e invocou a Morte .Com a Morte apresentando - se e perguntando a causa pela qual a chamava ,o velho assustado disse : para que leve esta carga de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida mesmo que seja azarado ou mendigo .

( 2 ) 3% GRC
( 65 ) 97% GRC - POR

( 74 ) 91% GRC - POR
( 7 ) 9% POR

GRC
POR
Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ ,τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα ,τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος , πρὶν οὐχ ὑπῆρχε ,καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην .
Mas os Lacedemônios ,percebendo o que estava para acontecer ,vieram em embaixada ; por um lado porque seria preferível eles não verem que aqueles e nenhuma outra cidade tivessem muros ,por outro ,mais ,porque seus aliados os instigavam e temiam a extensão do seu poder naval que antes não havia e a audácia existente na guerra pérsica .

( 3 ) 6% GRC
( 49 ) 94% GRC - POR

( 57 ) 88% GRC - POR
( 8 ) 12% POR

FAR
ENG
درآ که در دل خسته توان درآید باز
بیا که در تن مرده روان درآید باز
بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست
که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
ز خیل شادی روم رخت زداید باز
به پیش آینه دل هر آن چه می‌دارم
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو
ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز
بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ
به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز
O true Beloved come ,so that ,in my shattered and grief - stricken heart ,power may enter again
Come so that ,in my dead body ,life may enter again .
Come for separation from Thee hath closed my eye in such a way
That ,it ,only the opening of the door of union with Thee may perchance open again .
That grief ,that ,like the black army of Zang took ,in blood ,my heart ,
By the troop of horse of joyousness of the Rum the country of Thy face ,will be effaced again .
Before the mirror of the heart ,whatever I hold ,
Save the image of Thy beauty appeareth not again .
By that proverb that the night is pregnant with events and vicissitudes ,far in separation from Thee which is the cause of humiliation
I count the stars and am in this fear and danger Let us see what the night bringeth forth again .
Through fear of the desert ,evil make not thy heart the ihram ,bind on
For reflecteth not the man of the Path ,though from the desert ,or from the journey he cometh not again .
Hafiz come .For the bulbul ,agreeable of heart ,
By the perfume of the rose - bed of union with thee ,singeth again .

( 2 ) 2% FAR
( 100 ) 98% FAR - ENG

( 185 ) 73% FAR - ENG
( 68 ) 27% ENG

GRC
POR
Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ ,τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα ,τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος , πρὶν οὐχ ὑπῆρχε ,καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην .
Mas os Lacedemônios ,percebendo o que estava para acontecer ,vieram em embaixada ; por um lado porque seria preferível eles não verem que aqueles e nenhuma outra cidade tivessem muros ,por outro ,mais ,porque seus aliados os instigavam e temiam a extensão do seu poder naval que antes não havia e a audácia existente na guerra pérsica .

( 3 ) 6% GRC
( 49 ) 94% GRC - POR

( 57 ) 88% GRC - POR
( 8 ) 12% POR

GRC
POR
Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι ,χαλεπὸν δὲ καὶ φιλῆσαι ·χαλεπώτερον δὲ πάντων ἀποτυγχάνειν φιλοῦντα .
Difícil é o não amar ,Mas amar também é difícil : Mas o mais difícil de tudo É perder o amor .

( 0 ) 0% GRC
( 16 ) 100% GRC - POR

( 20 ) 87% GRC - POR
( 3 ) 13% POR

GRC
POR
Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ ,τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα ,τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος , πρὶν οὐχ ὑπῆρχε ,καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην .
Mas os Lacedemônios ,percebendo o que estava para acontecer ,vieram em embaixada ; por um lado porque seria preferível eles não verem que aqueles e nenhuma outra cidade tivessem muros ,por outro ,mais ,porque seus aliados os instigavam e temiam a extensão do seu poder naval que antes não havia e a audácia existente na guerra pérsica .

( 3 ) 6% GRC
( 49 ) 94% GRC - POR

( 57 ) 88% GRC - POR
( 8 ) 12% POR

GRC
POR
ἀρχόμενος σέο ,Φοῖβε ,παλαιγενέων κλέα φωτῶν μνήσομαι ,οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ .τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν ,ὥς μιν ὀπίσσω μοῖρα μένει στυγερή ,τοῦδ᾽ ἀνέρος ,ὅντιν᾽ ἴδοιτο δημόθεν οἰοπέδιλον ,ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι .δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος ,ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν .ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων εἰλαπίνης ,ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ῥέζε θεοῖς ,Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν .αἶψα δὲ τόν γ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο ,καί οἱ ἄεθλον ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος ,ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ .νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν .νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην ἡρώων ,δολιχῆς τε πόρους ἁλός ,ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν πλαζόμενοι : Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς .
Começando por ti ,Febo ,recordarei a glória de antigos homens ,os que através da boca do Ponto e por entre as rochas Ciâneas ,a mando do rei Pélias navegaram a bem construída Argo em busca do velo de ouro .Pois Pélias ouviu tal oráculo ,que no futuro ,destino odioso o espera ,ser subjugado por conselhos do homem ,aquele que veria no meio do povo ,com apenas uma sandália .Não muito tempo depois ,conforme tua profecia ,Jasão atravessando a o tormentoso rio Anauro ,salvou uma sandália de sob a lama e a outra abandonou no local presa, debaixo da corrente .Logo foi a Pélias ,participar da festa solene que este oferecia a seu pai Posídon e a outros deuses ,sem se preocupar com Hera Pelágia .Percebendo - o de imediato ,arquitetou e preparou - lhe uma empreitada náutica penosa ,para que na jornada no mar ou entre homens estranhos perecesse .Portanto os antigos aedos exaltam Argo por construir a nau sob os conselhos de Atena .Eu narrarei agora a família e o nome dos heróis ,o longo percurso pelo mar e o quanto realizaram vagando .Que as Musas sejam as interpretes do canto !

( 15 ) 9% GRC
( 153 ) 91% GRC - POR

( 185 ) 85% GRC - POR
( 33 ) 15% POR

FAR
ENG
عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام
مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام
ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن
همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام
شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام
بزمگاهی دل نشان چون قصر فردوس برین
گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام
صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب
دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام
باده گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک
نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام
غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ
زلف جانان از برای صید دل گسترده دام
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام
هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه
وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام
Love - playing and youthfulness and wine of ruby hue love
The assembly of love kindly ,and the companion concordant ,and ever the drinking of wine love's bounties
The Saki sweet of mouth ,and the minstrel sweet of speech the perfect murshid
Fellow - sitters friends of good repute and companions of good fame
The lovely one the true Beloved who is peerless with grace and with purity ,the envy of the water of life
A heart - ravisher ,in beauty and goodness ,the envy of the full moon
Abanquet - place the assembly of the circle of zikr heart - alluring ,like the palace of loftiest paradise ,
Arose - bed ,its borders like the garden of the mansion of peace
he Tranks of sitters the assembly of the circle of zikr well wishing to each other and the attendants ,with respect
Friends possessed of mysteries and of divine knowledge and companions friendly of desire
The cup of rose - hue true love ,that ,at first is very bitter and strong and afterwards pleasant tasting ,light
Its sweetmeat ,the kiss of the ruby lip of the idol its tale ,wine of the ruby cup
The Saki's glance the glory ,and the splendour ,of the true Beloved ,that from all things ,is manifest for the plunder of wisdom ,sword - drawn
The true Beloved's tress the world's strange forms that ,from all things make manifest the true Beloved ,splendour - kindling for the capture of the heart of Arifs snare spread
Who ,this society desireth not ,to him be heart - happiness ,ruined
Who ,this pleasure seeketh not ,to him be life unlawful
None is a subtlety - understander ,jest - utterer ,like Hafiz sweet of speech
None is a liberality - teacher ,world - kindling ,like Haji Kivam .

( 3 ) 2% FAR
( 147 ) 98% FAR - ENG

( 256 ) 74% FAR - ENG
( 92 ) 26% ENG

GRC
LAT
Αἴγινα νῆσος προμήκης στάδια ρξˊ · ἐξ ἐναντίας κεῖται τῆς Ἀττικῆς .Σαλαμὶς μῆκος στάδ .οˊ · Κεία ρκˊ .τῶν δὲ Κυκλάδων κρατίστη ἐστὶν Νάξος ,διὸ μικρὰ λέγεται Σικελία .ἐκ δεξιῶν δ᾿ αἱ Σποράδες . δ᾿ Εὔβοια γεφύρᾳ πρὸς τὴν Βοιωτίαν ἔζευκται · παρατείνει δὲ Βοιωτίδα ,Φωκίδα ,Λοκροὺς .ἐκ δὲ θατέρου ἐπὶ ποσὸν καὶ τῇ Ἀττικῇ · ἔστι γὰρ μακρὰ ,διὸ Μάκρις ὠνομάσθη ,μῆκος σταδίων ˏαψˊ .
Aegina insula oblonga stadiorum CLX Atticae obiecta est .Salamis longa stadia LXX .Cea CXX .Cÿcladum autem maxima est Naxus ,quocirca etiam parva Sicilia appellatur .a dextris vero Sporades .Euboea autem ponte Boeotiae conjungitur ,extenditur autem iuxta Boeotiam ,Phocidem atque Locros .ab altera autem parte etiam juxta Atticam .longa enim est ,ideoque Macris olim appellata .Longitudo ejus MDCC stadiorum .

( 10 ) 13% GRC
( 69 ) 87% GRC - LAT

( 63 ) 89% GRC - LAT
( 8 ) 11% LAT

GRC
ENG
ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν .
who for their singular and extraordinary valor were interred on the spot where they fell .

( 4 ) 33% GRC
( 8 ) 67% GRC - ENG

( 13 ) 81% GRC - ENG
( 3 ) 19% ENG

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη• “ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Certo dia ,um velho ,tendo cortado lenha ,andava levando - a por uma longa estrada .Então ,por causa da grande fadiga atirou sua carga em qualquer lugar e invocou a Morte .Com a Morte apresentando - se e perguntando a causa pela qual a chamava ,o velho assustado disse : para que leve esta carga de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida mesmo que seja azarado ou mendigo .

( 2 ) 3% GRC
( 65 ) 97% GRC - POR

( 74 ) 91% GRC - POR
( 7 ) 9% POR

FAR
ENG
دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد
سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس
که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم
تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد
به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله
به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن
مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد
من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم
که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد
سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم
طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد
سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ
که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد
At the time of beholding His face which is better than the sward retirement from the sward ,our heart hath
For ,like the cypress ,foot - binding it is and like the streaked tulip ,stain it hath .
To the bow of any one's eye - brow ,our head descendeth not
For ,retirement from the world ,the heart of corner - takers lovers of God hath .
Torment on account of the dark violet ,I have because it boasteth of equality with ,or love for His dark tress
Behold thou what conceit in the brain ,the black slave violet of little value hath .
In the night of darkness the world and in the desert of its vicissitudes where can one arrive ,
Unless ,in my path ,the lamp of manifestations of glories the luminous candle of His face hath
I and the candle of the morning ,'tis fit if we went together :
For ,in love for the Beloved we consumed and no solicitude for us ,our idol hath .
O true Beloved saunter into the sward and gaze at the rose's throne .For the tulip
Resembleth the King's servant ,that ,in the hand ,a cup hath .
'Tis fit that ,in this sward ,I should weep like the winter cloud of January
The joy of the bulbul's nest ,behold the filthy crow hath .
All night ,with the splendour of Thy face ,the tress ravisheth the heart
How brave is that thief ,who in the hand ,A lamp hath .
Desire for love's lesson ,hath Hafiz's sorrowful heart
For neither desire for the spectacle ,nor desire for the garden ,the heart hath .

( 3 ) 2% FAR
( 152 ) 98% FAR - ENG

( 252 ) 78% FAR - ENG
( 70 ) 22% ENG

GRC
POR
οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων , καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων ,καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις .
E os atenienses com os aliados da Jônia e do Helesponto , sublevados contra o Rei ,permaneceram e sitiavam Sestos ,enquanto os medos a ocupavam ; passaram o inverno e tomaram a cidade assim que os bárbaros a abandonaram ; depois disso ,em seus navios partiram do Helesponto ,cada povo por sua vez .

( 1 ) 3% GRC
( 39 ) 97% GRC - POR

( 52 ) 87% GRC - POR
( 8 ) 13% POR

GRC
FAS
καὶ τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων ( οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἶργον ) ,τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον ,οὐ δ' ἄλλο προυχώρει αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα ἐστράτευσαν ,ἀλλ' ἀπεχώρησαν πάλιν Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι .
و آن مقدار از کشور را که ممکن بود بدون دور شدن از اردوگاه گرفت ، فتح کردند ( زیرا سواره‌نظام تسالیانی در عملیات بودند ) ، بنابراین نه شهر را گرفتند نه چیز دیگری که به نفع آن دلایلی بود که به خاطرش لشکرکشی نظامی را شروع کرده بودند ، و با اورستس به خانه برگشتند بدون اینکه چیزی را به سرانجام رسانده باشند .

( 2 ) 5% GRC
( 42 ) 95% GRC - FAS

( 63 ) 95% GRC - FAS
( 3 ) 5% FAS

GRC
POR
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου .φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ ,ἐρᾷ τε τούτου ,τοῦ δικάζειν ,καὶ στένει ἢν μὴ ' πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου .ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην .ἢν δ᾽ οὖν καταμύσῃ κἂν ἄχνην ,ὅμως ἐκεῖ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν .
Pois vou dizer a doença do patrão .É viciado em ser jurado de Helieia ,gosta disso ,de julgar ,como nenhum homem e resmunga se não se senta no banco da primeira fila .De noite ,não um fiapo de sono .Mas se então fecha os olhos ,mesmo se por um instante ,ali seu pensamento voa durante a noite em volta da clepsidra .

( 3 ) 5% GRC
( 55 ) 95% GRC - POR

( 73 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
POR
Δύο ἀδελφαὶ ἐκ τῆς κώμης εἰς τὴν ὕλην ἔβαινον· καὶ ἐν τῆ ὕλῃ ,ἐγγὺς τῆς κρήνης ,κόρην εὑρίσκουσι καὶ λέγουσι· “Τίς εἶ ; δέ· “ἡ ἀρετή . “ἀλλὰ διά τι μένεις ἐν τῇ ἐρημίᾳ ; “οὐδεὶς ἔτι τὴν ἀρετὴν θεραπεύει· διό φεύγω τὴν κώμην καὶ μένω ἐν τῇ ὕλῃ .
Duas irmãs estavam indo da aldeia para a floresta .Na floresta ,perto da fonte ,encontram uma moça e dizem : “Quem é você ? Então ela diz : “A virtude . Mas por que você fica na solidão ? “Ninguém mais cultiva a virtude ; por isso ,evito a aldeia e fico na floresta .

( 7 ) 12% GRC
( 52 ) 88% GRC - POR

( 58 ) 91% GRC - POR
( 6 ) 9% POR

FAR
ENG
دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند
ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود
ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را
For God's sake come to my cry relief O pious ones murshids of the age forth from the hand of control goeth my heart in perturbation For God's sake come to my cry and aid me
O the pain that the hidden mystery of love should be disclosed .
We are boat - stranded ones O fair breeze the murshid or divine love arise
It may be that ,again ,we may behold the face of the Beloved God
For the short space of ten days ,the sphere's favour is magic and sorcery entrancing
O friend regard as booty ,goodness in friends companions ,disciples
Last night in the assembly of the rose and of wine the banquet of taste ,of desire ,of glories ,of splendour ,of love for God 'the bulbul murshid sweetly sang
O Saki give wine O intoxicated ones come to life
The cup of wine the heart filled with recollection of God is Sikandar's mirror .Behold ,
So that it may show thee the state of Dara's kingdom the soul
O generous one in thanks for thy own safety
One day ,make inquiry of the welfare of the foodless darvlsh .
The ease of two worlds this and the next is the explanation of these two words
With friends ,kindness with enemies ,courtesy .
In the street of good name outward rectitude they Fate and Destiny gave us no admission If thou approve not ,change our Fate .
That true wine of the love of God ,which is like to thee bitter wine ,which the
Sufi Muhammad called The mother of iniquities ,
To us ,is more pleasant and more sweet than the kisses of virgins .
In the time of straitedness ,strive in pleasure and in intoxication
For ,this elixir of existence maketh the beggar rich as Karun .
Be not arrogant for thee ,like a candle ,with wrath will consume ,
The Heart - Ravisher the true Beloved ,God in whose hand ,the hard stone is as soft wax .
Life - givers ,are the lovely ones ,Persian - prattling
O Saki this news ,give to the old men of Pars Persia
If the minstrel call the companions friends of the assembly of this Persian ghazal ,
To dancing ,he will bring the pious old men .
Of himself ,Hafiz put not on this patched ,wine - stained garment of poverty
O shaikh ,pure of skirt hold us excused .

( 9 ) 4% FAR
( 200 ) 96% FAR - ENG

( 330 ) 71% FAR - ENG
( 132 ) 29% ENG

HYE
DEU
զի խորհի նա ի վերայ սրբոյ եկեղեցւոյ նորա ,զոր ինքն արեամբն ստացաւ ։
Denn er denkt an seine heilige Kirche ,die er durch sein Blut erworben hat .

( 0 ) 0% HYE
( 14 ) 100% HYE - DEU

( 16 ) 100% HYE - DEU
( 0 ) 0% DEU