HYE
DEU
Եւ ետ հրաման՝ զի զԵւսեբիոս արկանել ի բանդ ,և ընդ նմա զբազումս ,և նեղութիւն ի վերայ ուղղահաւատ որթոդոքսաց քրիստոնէից հասուցանէր .
Und er gab den Befehl ,Ewsebios ins Gefängnis zu werfen ,und viele mit ihm ,und er brachte Not über die rechtgläubigen ,orthodoxen Christen .

( 1 ) 4% HYE
( 22 ) 96% HYE - DEU

( 28 ) 100% HYE - DEU
( 0 ) 0% DEU

FAR
ENG
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست
که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست
شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد
پیش عشاق تو شب‌ها به غرامت برخاست
در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو
به هواداری آن عارض و قامت برخاست
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست
پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت
سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست
حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری
کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست
Went heart and faith ; and the Heart - Ravisher God with reproach arose ,
And said Sit not with me for ,from thee ,safety hath risen .
Of whom heardest thou ,who ,at this banquet of the world hath awhile sat happy
Who ,at the end of the companionship ,not in remorse hath risen .
If ,with its tongue wick the candle expressed a boast of that laughing face
In fine for that boast nights before thy lovers ,it burning hath risen .
In the sward ,from the border of the rose and the cypress ,the spring breeze ,
In longing for that cheek and stature of Thine ,hath risen .
Intoxicated ,Thou passedest by ,and from the Khilvatis of angels
The tumult of resurrection at the sight of Thee hath risen .
Before thy graceful gait ,from shame its foot uplifted not ,
The head - extending lofty cypress that ,with grace of stature and of form ,hath risen .
Hafiz cast off this religious garment of hypocrisy Perchance thou mayst in safety take thy life
For ,from the religious garment of hypocrisy and of miracle ,fire wherein thou mayst be consumed hath risen .

( 1 ) 1% FAR
( 122 ) 99% FAR - ENG

( 196 ) 86% FAR - ENG
( 33 ) 14% ENG

GRC
FAS
ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν ( ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ' ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοις ἦρξε ) νομίζων τό τε χωρίον καλὸν εἶναι ,λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς ,καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ κτήσασθαι δύναμιν ( τῆς γὰρ δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθεκτέα ἐστί ) ,καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ξυγκατεσκεύαζεν .
و بنابراین تمیستوکلس وادار کرد باقی پیرائوس را ادامه دهند ( البته خود قبلاً آغاز شده بود ، در زمان مأموریت او که برای یک سال بین آتنیان انجام داده بود ) ؛ و فکر کردن به مناسب بودن موقعیت ، داشتن سه بندر طبیعی ، و اینکه با تبدیل شدن آنها به مردمانی دریایی بسیار کمک می‌کرد برای کسب قدرت ( و در واقع اولین بود جرات کرد بگوید تا متصل به دریا باشند ) و بلافاصله برای ایجاد قدرت به آنان یاری رساند .

( 0 ) 0% GRC
( 66 ) 100% GRC - FAS

( 82 ) 95% GRC - FAS
( 4 ) 5% FAS

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη ·“ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Um dia ,um velho tendo cortado madeira ,carregando - a ,andava pelo longo caminho ,por causa da intensa fadiga deixou a carga num lugar e chamou pela morte .A morte tendo aparecido e querendo saber o motivo pelo qual a chamou ,o velho com medo disse “para que tirasse o peso de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida ,mesmo quando se é infeliz e pobre .

( 5 ) 7% GRC
( 63 ) 93% GRC - POR

( 73 ) 92% GRC - POR
( 6 ) 8% POR

GRC
POR
οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου ἀνεπικλήτως .
E assim se retiraram os representantes dos dois lados sem fazer qualquer queixa formal .

( 2 ) 22% GRC
( 7 ) 78% GRC - POR

( 14 ) 93% GRC - POR
( 1 ) 7% POR

GRC
POR
μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ,ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον ,ὡς εἰκάσαι ,ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον .
Depois de Sólon ter partido ,a grande ira do deus caiu sobre Creso ,como se pode imaginar ,porque considerou a si mesmo ser o mais feliz dentre todos os homens .

( 1 ) 4% GRC
( 22 ) 96% GRC - POR

( 34 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
POR
Ἄνθρωπος καὶ λέων συνοδεύοντες .Ὥδευέ ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ .Ἕκαστος δὲ αὐτῶν τοῖς λόγοι ἐκαυχῶντο .Καὶ δὴ ἐν τῇ ὁδῷ ἦν ἀνδρὸς στήλη πετρίνη λέοντα πνίγοντος . δὲ ἀνὴρ ὑποδείξας τῷ λέοντι ἔφη· Ὁρᾷς σὺ πῶς ἐσμεν ὑμῶν κρείττονες .Κακεῖνος εἶπεν ὑπομειδιάσας· Εἰ λέοντες ᾔδεισαν γλύφειν ,πολλοὺς ἂν ἄνδρας εἶδες ὑποκάτω λέοντος .Ὅτι πολλοὶ καυχῶνται διὰ λόγων ἀνδρεῖοι εἶναι καὶ θρασεῖς οὓς πεῖρα γυμνασθέντας ἐξελέγχει .
Um homem e um leão que viajavam juntos Certa vez um leão ia por uma estrada junto com um homem .Com suas palavras ,cada um deles se vangloriava .Na estrada havia uma estela de pedra de um homem estrangulando um leão .Então o homem ,mostrando ao leão ,disse : “ Tu estás vendo como nós somos mais fortes do que vós . E aquele disse com leve sorriso : “Se os leões soubessem esculpir ,tu irias ver muitos homens embaixo de um leão . A fábula mostra que muitos que com palavras se vangloriam de ser corajosos e audazes ,quando testados ,a prova os refuta .

( 3 ) 4% GRC
( 71 ) 96% GRC - POR

( 109 ) 94% GRC - POR
( 7 ) 6% POR

GRC
POR
ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν ,ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους ,τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους ,ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου ,εἰ αὖθις ἐπέλθοι ,οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν ,ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν ,ὁρμᾶσθαι : τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι .
Pediam - lhes para não construírem muros ,mas ainda destruírem juntamente com eles os muros ao redor das cidades de fora do Peloponeso dos povos todos onde sobretudo estivessem em ,não demonstrando para os atenienses a intenção suspeita ( por trás ) da sua proposta ,porque se o bárbaro novamente viesse contra ( eles ) não teria lugar seguro para servir de base de operações ,como agora tinha em Tebas ,e disseram que o Peloponeso seria refúgio e base de ataque suficiente para todos .

( 5 ) 7% GRC
( 64 ) 93% GRC - POR

( 80 ) 93% GRC - POR
( 6 ) 7% POR

GRC
POR
οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ᾽ εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν : ἑαυτὸν δ᾽ ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν Λακεδαίμονα ,ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐκπέμπειν ,ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους : τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει [ καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ] ,φειδομένους μήτε δημοσίου μήτε ἰδίου οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον ,ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα .καὶ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο .
A conselho de Temístocles ,os atenienses responderam aos lacedemônios ,quando enunciaram essas propostas ,que enviariam ,para eles ,embaixadores sobre o que diziam e logo os dispensaram : Temístocles propôs enviar a si próprio o mais depressa possível para a Lacedemônia ,mas não enviar logo os outros embaixadores escolhidos além dele próprio ; ao contrário ,( os ) reter o tanto de tempo para que erguessem suficientemente o muro de modo a ,poderem defender - se de uma altura minimamente necessária ; e todos em mutirão na cidade [ os próprios homens ,as mulheres e crianças ] poderem construir os muros ,não poupando edificações privadas nem públicas ,onde quer que existisse alguma serventia para a obra ; pelo contrário ,destruindo tudo .[ 4 ] E esse ( Temístocles ) partiu ,depois de ter dado essas instruções e de ter insinuado que o próprio cuidaria de todo o resto que sucedesse no local .

( 10 ) 9% GRC
( 100 ) 91% GRC - POR

( 147 ) 90% GRC - POR
( 17 ) 10% POR

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη ·“ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Um dia ,um velho tendo cortado madeira ,carregando - a ,andava pelo longo caminho ,por causa da intensa fadiga deixou a carga num lugar e chamou pela morte .A morte tendo aparecido e querendo saber o motivo pelo qual a chamou ,o velho com medo disse “para que tirasse o peso de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida ,mesmo quando se é infeliz e pobre .

( 5 ) 7% GRC
( 63 ) 93% GRC - POR

( 73 ) 92% GRC - POR
( 6 ) 8% POR

GRC
ENG
νῦν δὲ ἐπειδὴ Βοιωτοὶ προυκαλέσαντο εὐθὺς ὑπηκούσαμεν καὶ ἐνομίζομεν ἀποστήσεσθαι διπλῆν ἀπόστασιν ἀπό τε τῶν Ἑλλήνων μὴ ξὺν κακῶς ποιεῖν αὐτοὺς μετ᾽ Ἀθηναίων ἀλλὰ ξυνελευθεροῦν ἀπό τε Ἀθηναίων μὴ αὐτοὶ διαφθαρῆναι ὑπ᾽ ἐκείνων ἐν ὑστέρῳ ἀλλὰ προποιῆσαι .
And now when the Boeotians invite we give hear straight and believe to stay away from double revolt both from the Hellenes with not making them bad things with the Athenians but to join the freeing and from the Athenians that we are not utterly destroyed by them in the time after but by making the first step .

( 0 ) 0% GRC
( 38 ) 100% GRC - ENG

( 54 ) 92% GRC - ENG
( 5 ) 8% ENG

GRC
POR
μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ,ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον ,ὡς εἰκάσαι ,ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον .
Depois de Sólon ter partido ,a grande ira do deus caiu sobre Creso ,como se pode imaginar ,porque considerou a si mesmo ser o mais feliz dentre todos os homens .

( 1 ) 4% GRC
( 22 ) 96% GRC - POR

( 34 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
ITA
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος ,ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ,ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ ,ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ ·τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες ,ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν ·ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην ,ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ ,βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα ,ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον ·οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας .ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ ·τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης ,ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ ·ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν .Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων ,κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα ,τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην ·τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων ,ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ .ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες ·μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν ·ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων ,ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος ·τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς ,δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι ,τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι ,δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας .αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων .Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι ,τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας ,ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν ·τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς .καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων ,ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε ·κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων ,πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην ·ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα .ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο ·δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν ,ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι .τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ,οὐδ’ ἔχεν ἔγχος ,ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε ·τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ ,κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα ·ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma poi che giunser presso la bella corrente del fiume ,del vorticoso Xanto ,cui padre fu Giove immortale ,quivi in due parti li ruppe ,spingendone l’una sul piano ,verso la rocca d’Ilio ,dov’erano innanzi alla furia d’ Ettore ,il giorno innanzi ,fuggiti sgomenti ,gli Achivi .Si rovesciarono qui ,fuggiaschi ; e caligine fitta Era distese a salvarli ,su loro .Ma furono gli altri sospinti verso il fiume profondo ,dai gorghi d’argento .Giù con fracasso grande piombarono : l’alta corrente strepito diede ,cupe le rive rombarono attorno .Quelli ,nuotavano urlando qua ,là ,mulinati dai gorghi .Come allorché locuste ,dall’impeto spinte d’un fuoco ,fuggiasche verso un fiume svolazzano : surta improvvisa ,arde la fiamma implacata ,si gittano quelle nei gorghi : tal ,per la furia d’Achille ,la fonda corrente del Xanto d’uomini ,di cavalli s’empiea ,di confuso tumulto .E quel divino ,lasciò , sopra la sponda ,la picca poggiata ai tamerischi ,balzò ,pari a un Nume ,nell’acqua ,sola stringendo la spada ,volgendo in cuor suo crudi scempi .Colpiva tutto in giro : la spada feriva ,sorgeva misero il grido ,rossi correvano i gorghi di sangue .Come allorché ,dinanzi l’immane delfin ,gli altri pesci fuggono ,e negli anfratti s’accalcan d’un porto securo ,tutti sgomenti ,ché quanti ne giunge ,l’inghiotte vorace : similemente i Troiani ,pei flutti del fiume tremendo ,si rannicchiavano sotto le ripe .Or ,poi ch’egli le mani ebbe di strage stanche ,dai vortici dodici trasse giovani vivi ,che il fio pagasser di Patroclo spento .Fuori dall’acqua ,come cerbiatti sgomenti ,li trasse ,e dietro il dorso a tutti le mani avvinghiò ccn le cinghie ch’essi portavan ,polite ,sovresse le tuniche molli : quindi li diede ai compagni ,che sopra le navi ricurve li conducessero .Ed egli proruppe di nuovo alla strage .Qui si trovò con uno dei figli di Priamo a fronte ,con Licaone ,fuggiasco dal fiume .Già un tempo rapito in un agguato notturno l’avea dai poderi del padre .Esso d’un caprifico tagliava le rame novelle con l’affilata scure ,per farne d’un carro le sponde ,quando su lui piombò l’improvviso flagello d’Achille ,che lo mandò ,sovresse le navi ,per venderlo a Lemno ,e ne die’ prezzo Eumèo ,figli noi di Giasone .D’Eumèo quindi un ospite .Elione di rubro ,con molti presenti lo riscattò ,che ad Arisba divina lo addusse ; e di furto quindi fuggito ,era giunto di nuovo alla casa del padre .Undici giorni potè ,scampato da Lemno ,godere la compagnia dei suoi cari ; perché nel duodecimo ,un Nume sotto le mani d’Achille di nuovo il gittò ,che doveva d’Ade alla casa spedirlo ,sebbene a mal grado vi andasse .Come lo vide ,Achille veloce di pie’ ,tutto ignudo ,senza né scudo né elmo né lancia stringeva ,ché a terra tutto gittato avea : ché dal fiume fuggendo ,sudore lo macerava ,e grave stanchezza fiaccava i ginocchi tutto crucciato ,cosí si volse al magnanimo cuore :

( 67 ) 16% GRC
( 361 ) 84% GRC - ITA

( 512 ) 90% GRC - ITA
( 59 ) 10% ITA

GRC
POR
οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου ἀνεπικλήτως .
E assim se retiraram os representantes dos dois lados sem fazer qualquer queixa formal .

( 2 ) 22% GRC
( 7 ) 78% GRC - POR

( 14 ) 93% GRC - POR
( 1 ) 7% POR

FAR
ENG
کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
محقق است که او حاصل بصر دارد
چو خامه در ره فرمان او سر طاعت
نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد
کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه
که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد
به پای بوس تو دست کسی رسید که او
چو آستانه بدین در همیشه سر دارد
ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب
که بوی باده مدامم دماغ تر دارد
ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را
دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد
کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد
به عزم میکده اکنون ره سفر دارد
دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد
چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد
That one that ,in his vision ,the beauty of the line of beard of the true Beloved hath
Certain it is that the acquisition of vision he hath .
Like the reed ,on the writing of His order ,the head of obedience ,
We have placed .Perchance ,with His sword ,our head from the body uplifted He hath .
In union with Thee ,like the candle found the order that one ,
Who ,beneath Thy sword ,momently another head hath .
Attained to foot - kissing ,the hand of that one ,who
Ever his head ,like the threshold ,on this door ,hath .
One day ,Thy watcher struck an arrow into my chest
Through grief for Thee ,many an arrow ,my shieldless chest hath .
I am vexed with dry austerity .Bring pure wine
For ,my brain ever fresh ,wine's perfume keepeth .
If from wine ,thine is no good quality ,is not this enough that ,thee ,
A moment ,without news of the temptation of reason ,it wine keepeth
That one ,who planted not his foot outside the door of piety ,
Now since all are engaged in wine - drinking with the intention of visiting the wine - house ,desire for travel ,hath .
To the dust of the grave Hafiz's shattered heart will take with itself
The stain of desire of love for the true Beloved that ,like the streaked tulip ,on the liver ,it hath .

( 3 ) 2% FAR
( 137 ) 98% FAR - ENG

( 236 ) 81% FAR - ENG
( 54 ) 19% ENG

GRC
POR
οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων , καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων ,καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις .
E os atenienses com os aliados da Jônia e do Helesponto , sublevados contra o Rei ,permaneceram e sitiavam Sestos ,enquanto os medos a ocupavam ; passaram o inverno e tomaram a cidade assim que os bárbaros a abandonaram ; depois disso ,em seus navios partiram do Helesponto ,cada povo por sua vez .

( 1 ) 3% GRC
( 39 ) 97% GRC - POR

( 52 ) 87% GRC - POR
( 8 ) 13% POR

GRC
POR
καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς ,ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο .καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν ,ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν ,ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι ,προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν .
E quando chegou à Lacedemônia não ia se encontrar com os magistrados ,mas ficava protelando e dando desculpas .E sempre que alguma das autoridades lhe perguntava por que não se apresentava diante da assembléia ,dizia estar esperando os companheiros embaixadores ,e esses ,pela ocorrência de algum percalço terem ficado para trás ; ( dizia ) entretanto ter expectativa de que chegariam em breve e se admirar que ainda não estavam .

( 0 ) 0% GRC
( 55 ) 100% GRC - POR

( 72 ) 97% GRC - POR
( 2 ) 3% POR

GRC
POR
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου .φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ ,ἐρᾷ τε τούτου ,τοῦ δικάζειν ,καὶ στένει ἢν μὴ ' πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου .ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην .ἢν δ᾽ οὖν καταμύσῃ κἂν ἄχνην ,ὅμως ἐκεῖ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν .
Pois vou dizer a doença do patrão .É viciado em ser jurado de Helieia ,gosta disso ,de julgar ,como nenhum homem e resmunga se não se senta no banco da primeira fila .De noite ,não um fiapo de sono .Mas se então fecha os olhos ,mesmo se por um instante ,ali seu pensamento voa durante a noite em volta da clepsidra .

( 3 ) 5% GRC
( 55 ) 95% GRC - POR

( 73 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

GRC
POR
Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι ,χαλεπὸν δὲ καὶ φιλῆσαι ·χαλεπώτερον δὲ πάντων ἀποτυγχάνειν φιλοῦντα .
Difícil é o não amar ,Mas amar também é difícil : Mas o mais difícil de tudo É perder o amor .

( 0 ) 0% GRC
( 16 ) 100% GRC - POR

( 20 ) 87% GRC - POR
( 3 ) 13% POR

GRC
POR
οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων , καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων ,καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις .
E os atenienses com os aliados da Jônia e do Helesponto , sublevados contra o Rei ,permaneceram e sitiavam Sestos ,enquanto os medos a ocupavam ; passaram o inverno e tomaram a cidade assim que os bárbaros a abandonaram ; depois disso ,em seus navios partiram do Helesponto ,cada povo por sua vez .

( 1 ) 3% GRC
( 39 ) 97% GRC - POR

( 52 ) 87% GRC - POR
( 8 ) 13% POR

GRC
POR
καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς ,ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο .καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν ,ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν ,ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι ,προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν .
E quando chegou à Lacedemônia não ia se encontrar com os magistrados ,mas ficava protelando e dando desculpas .E sempre que alguma das autoridades lhe perguntava por que não se apresentava diante da assembléia ,dizia estar esperando os companheiros embaixadores ,e esses ,pela ocorrência de algum percalço terem ficado para trás ; ( dizia ) entretanto ter expectativa de que chegariam em breve e se admirar que ainda não estavam .

( 0 ) 0% GRC
( 55 ) 100% GRC - POR

( 72 ) 97% GRC - POR
( 2 ) 3% POR

FAR
ENG
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم
شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم
نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم
چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز
بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد
بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه
که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
سخندانیّ و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
O murshid come sq that the rose of ease and of pleasure we may scatter ,and ,into the cup of existence or of the heart the wine of love and of divine knowledge cast ,
By our inward strength the roof of the sky we rend and to the height of another heaven a new way ,cast .
If an army ,that sheddeth the blood of lovers ,grief raise
Content together are I and the Saki and up its foundation ,we cast .
Into the cup of ruddy wine ,rose - water ,I pour
Into the censer of the wind ,'itr - revolving ,sugar ,I cast .
Minstrel since in thy hand is a sweet instrument ,a sweet song sing
So that ,hand - waving ,we may sing the love - song ,and dancing ,our head down may cast .
O breeze to that lofty quarter of the Beloved ,the dust of our existence cast
It may be that on the spectacle - place of that king of lovely ones 'arifs our glance ,we may cast .
Of reason ,one boasteth another idle talk weaveth
Come before the just Ruler God these disputes ,let us cast .
If the paradise of Adn ,thou desire ,come with us to the tavern of love and of profligacy
So that ,from the foot of the wine - jar the murshid of love thee ,at once into the pool of Kausar ,we may cast .
O true Beloved with Thy face ,Illumine our assembly ,
That ,before Thee ,the love - song I may ohaunt and at Thy feet ,my head ,may cast .
In Shiraz ,the understanding of verse ,and the speaking well ,they practise not
Hafiz come that ,into another land ,ourselves we may cast .

( 0 ) 0% FAR
( 149 ) 100% FAR - ENG

( 279 ) 80% FAR - ENG
( 68 ) 20% ENG

FAR
ENG
در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود
تا ابد جام مرادش همدم جانی بود
من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار
گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود
خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش
همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود
بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست
زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش
رند را آب عنب یاقوت رمانی بود
گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین
کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود
نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار
خودپسندی جان من برهان نادانی بود
مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان
نستدن جام می از جانان گران جانی بود
دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب
ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود
In eternity without beginning ,endowed with the bounty of fortune love for God whoever is
The cup of his desire ,to eternity without end ,the fellow - companion of his soul is .
That very moment when as to wine I wished to be a penitent ,
I said If this branch abstinence from wine bear a fruit ,the fruit of repentance it will be .
I grant that like the pure lily I cast the prayer - mat on my back
But ,on the religious garment ,can it be that the colour of wine ,ruddy like the rose ,fit for a muslim is
In khilvat ,without the lamp of the cup of wine of love for God I cannot sit
For ,it is necessary that illumined ,the corner of people of heart should be .
or Four khilvat ,ever be the splendour of the light of the candle and of wine
In the rose - season ,the veiledness of those intoxicated lovers of God through foolishness is .
In the midst ,the assembly of friends ,and spring ,and the discourse of love
Not to take the cup of wine from the beloved ,slow - souledness is .
Seek lofty resolution .The bejewelled cup worldy treasure say Be not .
To the profligate the lover of God the water of the grape the wine of love the pomegranate - ruby worldly wealth is .
O heart desirest thou good fame With the bad ,associate not
O my soul approving of the bad ,proof of foolishness is .
Although ,disorderly appeareth our work ,regard it not easy
For ,in this realm ,the envy of sovereignty ,beggary is .
O Sufi pleasant is khilvat ,if ,in it ,
Ruddy like basil ,the wine of love for God and intoxicated of the basil ,the Saki the lover of God is .
Last night ,a dear one a follower of the shara' said Secretly ,Hafiz drinketh wine .
O dear one the sin best that ,which a secret is .

( 1 ) 1% FAR
( 161 ) 99% FAR - ENG

( 291 ) 75% FAR - ENG
( 99 ) 25% ENG

GRC
POR
Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι ,χαλεπὸν δὲ καὶ φιλῆσαι ·χαλεπώτερον δὲ πάντων ἀποτυγχάνειν φιλοῦντα .
Difícil é o não amar ,Mas amar também é difícil : Mas o mais difícil de tudo É perder o amor .

( 0 ) 0% GRC
( 16 ) 100% GRC - POR

( 20 ) 87% GRC - POR
( 3 ) 13% POR

GRC
POR
Ἀστρολόγος ἐξιὼν ἑκάστοτε ἑσπέρας ἔθος εἶχε τοὺς ἀστέρας ἐπισκοπῆσαι .
Um astrônomo que saía toda noite tinha o hábito de observar as estrelas

( 0 ) 0% GRC
( 10 ) 100% GRC - POR

( 12 ) 92% GRC - POR
( 1 ) 8% POR

FAR
ENG
ببرد از من قرار و طاقت و هوش
بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کلهدار
ظریفی مه وشی ترکی قباپوش
ز تاب آتش سودای عشقش
به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر
گرش همچون قبا گیرم در آغوش
اگر پوسیده گردد استخوانم
نگردد مهرت از جانم فراموش
دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست
بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش
دوای تو دوای توست حافظ
لب نوشش لب نوشش لب نوش
From me ,tranquillity ,power ,and sense took ,
The idol of stony heart ,of silvern lobe of ear
A picture ,a beauty ,an amorously playful one ,Pan - like ,
A subtle one ,a moon - like one ,a bold one ,kaba - wearer gaily arrayed
From the torment of the fire of love's phrenzy for her ,
Ever ,tumult ,I express like the seething caldron .
Tranquil of heart ,like the close - fitting garment I should be
If ,her into my embrace ,like the kaba ,I take .
At her tyranny ,I grieve not .For ,without the thorn ,
The rose ,none obtaineth without the sting ,the honey .
If rotten become my bone skeleton
Forgotten becometh not ,from my soul ,the love for her .
My heart and faith my heart and faith have ravished
Her breast and shoulder ,her breast and shoulder ,her breast and shoulder
Hafiz Thy remedy ,thy remedy is
Her sweet lip ,her sweet lip ,her sweet lip

( 1 ) 1% FAR
( 93 ) 99% FAR - ENG

( 183 ) 88% FAR - ENG
( 26 ) 12% ENG

GRC
LAT
Δεινομένης .....Ἱέρωνος υἱὸς ἐκ τῆς Νικοκλέους τοῦ Συρακουσίου θυγατρὸς ,κατὰ Φίλιστον καὶ Τίμαιον .
Dinomenes Hieronis filius ex Nicoclis Syracusani filia natus ,ut tradunt Philistus et Timæus .

( 2 ) 10% GRC
( 18 ) 90% GRC - LAT

( 13 ) 87% GRC - LAT
( 2 ) 13% LAT

GRC
POR
Ἄνθρωπος καὶ λέων συνοδεύοντες .Ὥδευέ ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ .Ἕκαστος δὲ αὐτῶν τοῖς λόγοι ἐκαυχῶντο .Καὶ δὴ ἐν τῇ ὁδῷ ἦν ἀνδρὸς στήλη πετρίνη λέοντα πνίγοντος . δὲ ἀνὴρ ὑποδείξας τῷ λέοντι ἔφη· Ὁρᾷς σὺ πῶς ἐσμεν ὑμῶν κρείττονες .Κακεῖνος εἶπεν ὑπομειδιάσας· Εἰ λέοντες ᾔδεισαν γλύφειν ,πολλοὺς ἂν ἄνδρας εἶδες ὑποκάτω λέοντος .Ὅτι πολλοὶ καυχῶνται διὰ λόγων ἀνδρεῖοι εἶναι καὶ θρασεῖς οὓς πεῖρα γυμνασθέντας ἐξελέγχει .
Um homem e um leão que viajavam juntos Certa vez um leão ia por uma estrada junto com um homem .Com suas palavras ,cada um deles se vangloriava .Na estrada havia uma estela de pedra de um homem estrangulando um leão .Então o homem ,mostrando ao leão ,disse : “ Tu estás vendo como nós somos mais fortes do que vós . E aquele disse com leve sorriso : “Se os leões soubessem esculpir ,tu irias ver muitos homens embaixo de um leão . A fábula mostra que muitos que com palavras se vangloriam de ser corajosos e audazes ,quando testados ,a prova os refuta .

( 3 ) 4% GRC
( 71 ) 96% GRC - POR

( 109 ) 94% GRC - POR
( 7 ) 6% POR

FAR
ENG
مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
در انتظار رویت ما و امیدواری
در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی
مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی
حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان
کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی
O Saki intoxicated with love's cup ,I am give a little wine .
Full ,make the goblet for ,without wine ,the assembly hath not even a little lustre .
Love for his face like the moon ,cometh not truly within the screen
Minstrel a melody ,strike up .Saki give a little wine .
At Thy door ,curved like the ring ,became my stature so that ,after this ,the watcher
May not drive us again from this door to another door .
Together are in expectation of Thy face ,we and hopefulness
Together are in the deceit vain hope of union ,we and vain fancy ,and a vain dream .
Intoxicated with those two eyes of Thine I am in the end ,less than an empty question
Languishing for those two ruby lips of Thine I am in the end ,less than a vain dream .
Since not contained in the eye is the effulgence of the sun of His face ,
O heart in the eye ,what profit hath an agitation
Thy hand ,stain not with intention ,in respect of a cup wherefrotn thou knowest
That at the end of work ,will not be the hope of even a little water .
Hafiz in the fancy for lovely ones ,thy heart wherefore placest thou
When becometh sated the thirsty one ,from the flashing of a mirage .

( 4 ) 4% FAR
( 99 ) 96% FAR - ENG

( 181 ) 68% FAR - ENG
( 84 ) 32% ENG

GRC
POR
τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι ,ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι ,καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι ,οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι .
E pois ,quando parecia ser melhor abandonar a sua cidade e embarcar em suas naus ,disseram que decidiram ousar sem ajuda daqueles ,dos lacedemônios ; além disso ,em todos os assuntos sobre os quais ,de novo , se aconselharam com os lacedemônios ,os atenienses ,em seu julgamento , não pareceram inferiores a ninguém .

( 0 ) 0% GRC
( 33 ) 100% GRC - POR

( 56 ) 89% GRC - POR
( 7 ) 11% POR