GRC
ENG
ἐλθόντος δὲ Περικλέους πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλῄσθησαν .
But on the arrival of Pericles they were once more shut up .

( 2 ) 25% GRC
( 6 ) 75% GRC - ENG

( 13 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

HYE
DEU
այս ինքն որ միանգամ զհաւատն Քրիստոսի արժանապէս հաւատասցեն՝ թէ ճշմարիտ արդարեւ Որդի Աստուծոյ իցէ ,և ծնունդ ի բնութենէն Հօրն Աստուծոյ ։
Das heißt ,die gleichzeitig den Glauben an Christus würdigerweise glaubten ,[und] dass er der wahre ,wahrhaftige Sohn Gottes sei ,und Nachkomme von der Natur Gottes des Vaters .

( 0 ) 0% HYE
( 22 ) 100% HYE - DEU

( 31 ) 97% HYE - DEU
( 1 ) 3% DEU

GRC
ENG
καὶ τὸ μεγάλου μέγιστον μέρος οἷον Περικλῆς τὸν ἐπιτάφιον λέγων τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσθαι ὥσπερ τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη .
And that which is the greatest part of that which is great is more to be desired ; as Pericles said in his Funeral Oration that the removal of the youth from the city was like the year being robbed of its spring .

( 1 ) 4% GRC
( 24 ) 96% GRC - ENG

( 31 ) 70% GRC - ENG
( 13 ) 30% ENG

GRC
LAT
2 .Οἱ μὲν οὖν πάλαιοὶ τὴν οἰκουμένην ἔγραφον στρογγύλην ,μέσην δὲ ἡγεῖσθαι τὴν Ἑλλάδα ,καὶ ταύτης Δέλφους · τὸν ὄμφαλον γὰρ ἔχειν τῆς γῆς .Πρῶτος δὲ Δημόκριτος πολύπειρος ἀνὴρ συνεῖδεν ὅτι προμήκης ἐστὶν γῆ ,ἡμιόλιον τὸ μῆκος τοῦ πλάτους ἔχουσα · συνῄνεσε τούτῳ καὶ Δικαίαρχος Περιπατητικός · Εὔδοξος δὲ τὸ μῆκος διπλοῦν τοῦ πλάτους · δὲ Ἐρατοσθένης πλέον τοῦ διπλοῦ · Κράτης δὲ ὡς ἡμικύκλου · Ἵππαρχος δὲ τραπεζοειδῆ · ἄλλοι οὐροειδῆ · Ποσειδώνιος δ’ Στωϊκὸς σφενδονοειδῆ ,καὶ μεσόπλατον ,ἀπὸ νότου εἰς Βορρᾶν ,στενὴν πρὸς ἕω καὶ δύσιν · τὰ πρὸς Εὖρον δὲ ὁμοίως πλατύτερα πρὸς τὴν Ἰνδικήν .
2 .Veteres itaque terram habitabilem rotundam depingebant .in cujus meditullio Graecia tanquam regina sedeat ,et in hac vicissim Delphi tanquam orbis terrarum umbilicus .Primus autem Democritus vir plurimae experientiae terram in longum protendi deprehendit : quippe cujus longitudo latitudinem sescuplo superet .huic Dicaearchus quoque Peripateticus 161r adstipulatur .Eudoxus vero longitudinem latitudine duplo majorem .Eratosthenes plusquam duplo majorem existimat .Crates terram semicirculi ,Hipparchus mensae ,alij clavj navalis figuram obtinere volunt .Posidonius autem Stoicus fundae similem prodidit ,medijsque lateribus utrinque ab Austro ad Aquilonem latiorem ,verticibus ortum occasumque versus angustam .partem autem eam quae orientem spectat ,ubi India est ,latiorem esse .

( 24 ) 22% GRC
( 87 ) 78% GRC - LAT

( 89 ) 77% GRC - LAT
( 27 ) 23% LAT

GRC
FAS
καὶ τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων ( οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἶργον ) ,τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον ,οὐ δ' ἄλλο προυχώρει αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα ἐστράτευσαν ,ἀλλ' ἀπεχώρησαν πάλιν Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι .
و آن مقدار از کشور را که ممکن بود بدون دور شدن از اردوگاه گرفت ، فتح کردند ( زیرا سواره‌نظام تسالیانی در عملیات بودند ) ، بنابراین نه شهر را گرفتند نه چیز دیگری که به نفع آن دلایلی بود که به خاطرش لشکرکشی نظامی را شروع کرده بودند ، و با اورستس به خانه برگشتند بدون اینکه چیزی را به سرانجام رسانده باشند .

( 2 ) 5% GRC
( 42 ) 95% GRC - FAS

( 63 ) 95% GRC - FAS
( 3 ) 5% FAS

GREEK
ARABIC
Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμήσαιτο ἄν τις .Καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα ἕτερόν τι γιγνόμενον ,ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ , ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα , πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς μιμουμένους .Ἔν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς μίμησίς ἐστιν ,ὡς εἴπομεν κατ᾿ ἀρχάς ,ἐν οἶς τε καὶ καὶ ὥς .Ὥστε τῇ μὲν αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὁμήρῳ Σοφοκλῆς ,μιμοῦνται γὰρ ἄμφω σπουδαίους ,τῇ δὲ Ἀριστοφάνει πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω .Ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν ,ὅτι μιμοῦνται δρῶντας .Διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς ,τῆς μὲν κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς ,οἵ τε ἐνταῦθα ὡς ἐπὶ τῆς παρ᾿ αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης ,καὶ οἱ ἐκ Σικελίας ἐκεῖθεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ποιητής ,πολλῷ πρότερος ὢν Χωνίδου καὶ Μάγνητος καὶ τῆς τραγῳδίας ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ,ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον .Οὗτοι μὲν γὰρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασίν ,Ἀθηναῖοι δὲ δήμους ,ὡς κωμῳδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχθέντας ,ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαζομένους ἐκ τοῦ ἄστεως καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν ,Ἀθηναίους δὲ πράττειν προσαγορεύειν .Περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν ,καὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς μιμήσεως ,εἰρήσθω ταῦτα .
〈اختلاف ضروب الشعر باختلاف طريقة المحاكاة〉 وأيضاً الثالث لهذه الفصول ومنها هو أن نشبه بكل واحد واحد من هذه .وذلك أن فى هذه أيضاً التشبيهات والحكايات هى هى بأعيانها : أما أحياناً فمن حيث يوعدون التشبيه إما بشىء آخر يكون، كما كان يفعل أوميروس، أو إن كان مثله الذى لا خلاف فيه أيضاً .وجميع الذين يعملون ويفعلون الذين يشبهون ويحاكون يأتون بتشبيههم وحكايتهم كما قلنا منذ الابتداء بهذه الفصول والأصناف الثلاثة، وبهذه فمن الضرورة حتى يكون أما ذاك فهو يشبه ويحاكى واحد بعينه أما بأوميروس سوفقلس : وذلك أن كليهما يشبهان ويحاكيان الأفاضل، وأما هذا فيشبهونه ويحاكونه شيعة أرسطوفانس، من قبل أنهم كأنهم ويعملون ويفعلون كاثنينهما .ومن ها هنا قال قوم إن هذه تلقب أيضاً دراماطا، من قبل أنهم يتشبهون بالذين يعملون .ولذلك صار أهل ادرياس هم متمسكون بالمديح والهجاء .أما الهجاء بحسب ما ظن 〈أهل ميغارا وكذلك〉 فهذه التى ها هنا كما أنه ما كان قبلهم ولاية الجماعة والتدبير، والتى كان الذين من سيقلييا يقولون إنها موجود〈ة〉، كما كان يفعل افيخارموس الشاعر وهو الذى كان أقدم كثيراً من كيونيدس وماغنس، من حيث كانا أعطيا الرسوم عندما كانا يستعملان الاقرار من أسماء المديح التى فى فالوفونيسوس وذلك أنه أما ذانك 〈فقد〉 لقبا القرى 〈بلقب〉 قوماس، وأما ديموسوس فلقب أهل أثينية المهجوين من قبل أنهم كانوا ممتهنين مستخفـ〈ـاً〉 بهم من أهل القرى .أما أصناف التشبيه والحكاية وفصولها وكميتها وأيما هى، فهى هذه التى قيلت .

( 50 ) 22% GREEK
( 179 ) 78% GREEK - ARABIC

( 174 ) 76% GREEK - ARABIC
( 56 ) 24% ARABIC

GRC
POR
ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν ,ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους ,τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους ,ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου ,εἰ αὖθις ἐπέλθοι ,οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν ,ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν ,ὁρμᾶσθαι : τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι .
Pediam - lhes para não construírem muros ,mas ainda destruírem juntamente com eles os muros ao redor das cidades de fora do Peloponeso dos povos todos onde sobretudo estivessem em ,não demonstrando para os atenienses a intenção suspeita ( por trás ) da sua proposta ,porque se o bárbaro novamente viesse contra ( eles ) não teria lugar seguro para servir de base de operações ,como agora tinha em Tebas ,e disseram que o Peloponeso seria refúgio e base de ataque suficiente para todos .

( 5 ) 7% GRC
( 64 ) 93% GRC - POR

( 80 ) 93% GRC - POR
( 6 ) 7% POR

GRC
POR
οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ᾽ εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν : ἑαυτὸν δ᾽ ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν Λακεδαίμονα ,ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐκπέμπειν ,ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους : τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει [ καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ] ,φειδομένους μήτε δημοσίου μήτε ἰδίου οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον ,ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα .καὶ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο .
A conselho de Temístocles ,os atenienses responderam aos lacedemônios ,quando enunciaram essas propostas ,que enviariam ,para eles ,embaixadores sobre o que diziam e logo os dispensaram : Temístocles propôs enviar a si próprio o mais depressa possível para a Lacedemônia ,mas não enviar logo os outros embaixadores escolhidos além dele próprio ; ao contrário ,( os ) reter o tanto de tempo para que erguessem suficientemente o muro de modo a ,poderem defender - se de uma altura minimamente necessária ; e todos em mutirão na cidade [ os próprios homens ,as mulheres e crianças ] poderem construir os muros ,não poupando edificações privadas nem públicas ,onde quer que existisse alguma serventia para a obra ; pelo contrário ,destruindo tudo .[ 4 ] E esse ( Temístocles ) partiu ,depois de ter dado essas instruções e de ter insinuado que o próprio cuidaria de todo o resto que sucedesse no local .

( 10 ) 9% GRC
( 100 ) 91% GRC - POR

( 147 ) 90% GRC - POR
( 17 ) 10% POR

GRC
POR
τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι ,ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι ,καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι ,οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι .
E pois ,quando parecia ser melhor abandonar a sua cidade e embarcar em suas naus ,disseram que decidiram ousar sem ajuda daqueles ,dos lacedemônios ; além disso ,em todos os assuntos sobre os quais ,de novo , se aconselharam com os lacedemônios ,os atenienses ,em seu julgamento , não pareceram inferiores a ninguém .

( 0 ) 0% GRC
( 33 ) 100% GRC - POR

( 56 ) 89% GRC - POR
( 7 ) 11% POR

FAR
ENG
کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت
من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت
گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز
که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید
نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت
به می عمارت دل کن که این جهان خراب
بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد
چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت
مکن به نامه سیاهی ملامت من مست
که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ
که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت
Now ,that the fragrant breeze of Paradise bloweth from the rose garden .
Together are 1 and the wine ,joy - giving and the Beloved ,of the nature of Hur .
Today ,why boasteth not the beggar of empire
For his lofty pavilion is the Cloud's shade ; and his banquet place ,the field's wide border .
The sward the Murshid uttereth the tale of glories of the spring month Urdibihisht
No Arif is he ,who purchased a loan the hope of to - morrow and let go cash divine glories here
With wine of divine love make prosperous the fabric of the heart .For this evil world
Is bent on that it may make a brick of our dust in the grave
From the enemy this world seek not - fidelity .For ,a feeble ray it giveth not ,
When thou kindlest the candle of the cloister of the Muslim from the lamp of the church of the Kafir
O Zahid For recorded open blackness of sin reproach not me intoxicated
Who knoweth what Fate in Eternity without beginning hath written on his fore - head
From the bier of Hafiz ,keep not back thy foot
For though he be immersed in sin ,he goeth to paradise .

( 2 ) 2% FAR
( 119 ) 98% FAR - ENG

( 185 ) 79% FAR - ENG
( 49 ) 21% ENG

FAR
ENG
یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
حالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
امن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
الملک قد تباهی من جده و جده
یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی
O mouth ,thou resembleth a casket of pearls
O Lord around thy face ,how fit became the line of a new moon
Now ,me ,the vain fancy of union with Thee pleasantly deceiveth
Let us see what picture ,sporteth this form of a vain fancy .
Departed the heart ,became blood the eye ; became the body shattered ,and the soul fluttered
In love ,are wonderful things that successively come .
Blood became my heart by His hand and by the memory of His intoxicated eye ;
With injury ,I have been injured .With me ,what has love to do
If thy disposition turn not ,ever again it turneth not
Either the lover on this side ,or the Arif on this quarter .
O rider of camels that left my dwelling
If ,the men of Najd ,thou meet ,to them of my state ,speak .
In love - playing ,lawful the Heart - Ravisher regarded my blood
O crowd of Lords love's decision is what
On account of desire for the men of Najd ,the eye slept not
With its severe pain ,the heart through rapture melted .
For God's sake ,in the Zat - i - Raml ,my heloved was where
Altogether fled wisdom through beholding the fawn .
If learned and wise thou be ,let not go four things
Safety ,wine void of alloy ,the Beloved ,and the void place the desert of solitude
Wine ,give .For ,though black of book of the world ,I became
Hopeless of the grace of the Eternal ,when can one be
Saki a cup bring and ,me ,forth from khilvat put
So that ,crafty and nothing - earning ,door to door ,I may wander .
Since time's picture is in no way fixed ,
Hafiz complaint ,make not wine ,let us drink .
Pure is the cup of the heart in the time of the Asaf of the age ,
Arise and cause me to drink of a cup of wine purer than limpid water .
Verily ,the country boasteth of him and of his efforts
Lord ever be this rank and this sublimity
The seat - kindler of the fortune of the mine of pomp and of grandeur ,
The proof of the country and of religion ,is Abu Nasr Abu - 1 - Mu'ali .

( 1 ) 1% FAR
( 150 ) 99% FAR - ENG

( 291 ) 64% FAR - ENG
( 166 ) 36% ENG

FAR
ENG
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند
دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد
حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت
که قلم بر سر اسباب دل خرم زد
O true Beloved in eternity without beginning the day of misak of glory ,the splendour - ray of Thy beauty boasted .
Revealed became love and ,upon all the world ,fire dashed .
O absolute existence Thy face displayed splendour ; and beheld that the angel had no capacity for love
From this exceeding jealousy ,it became the essence of fire and upon Adam dashed .
From that torch of love reason wished to kindle its lamp ,
Jealousy's lightning flashed and in confusion ,the world dashed .
The adversary Shaitan sought to come to the spectacle - place of the mystery of love
The invisible hand of God came and ,at the heart of the excluded one Shaitan dashed .
Others ,all on ease ,dashed the dice of partition fate
Our grief - experienced heart it was that also ,on grief the dice of fate cast .
The desire of Thy chin's dimple Thy mysteries possessed the lofty soul
At the ring of that tress ,curl within curl ,his hand ,he dashed .
He the absolute existence cast a glance to behold His own form in the world
On the water and the clay of Adam ,His tent ,He pitched .
The joy - book of love for Thee ,Hafiz wrote on that day ,
When ,on the head of the chattels of his joyous heart ,the reed of cancellation he dashed .

( 0 ) 0% FAR
( 124 ) 100% FAR - ENG

( 207 ) 78% FAR - ENG
( 60 ) 22% ENG

GRC
POR
Δύο ἀδελφαὶ ἐκ τῆς κώμης εἰς τὴν ὕλην ἔβαινον· καὶ ἐν τῆ ὕλῃ ,ἐγγὺς τῆς κρήνης ,κόρην εὑρίσκουσι καὶ λέγουσι· “Τίς εἶ ; δέ· “ἡ ἀρετή . “ἀλλὰ διά τι μένεις ἐν τῇ ἐρημίᾳ ; “οὐδεὶς ἔτι τὴν ἀρετὴν θεραπεύει· διό φεύγω τὴν κώμην καὶ μένω ἐν τῇ ὕλῃ .
Duas irmãs estavam indo da aldeia para a floresta .Na floresta ,perto da fonte ,encontram uma moça e dizem : “Quem é você ? Então ela diz : “A virtude . Mas por que você fica na solidão ? “Ninguém mais cultiva a virtude ; por isso ,evito a aldeia e fico na floresta .

( 7 ) 12% GRC
( 52 ) 88% GRC - POR

( 58 ) 91% GRC - POR
( 6 ) 9% POR

GRC
POR
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου .φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ ,ἐρᾷ τε τούτου ,τοῦ δικάζειν ,καὶ στένει ἢν μὴ ' πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου .ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην .ἢν δ᾽ οὖν καταμύσῃ κἂν ἄχνην ,ὅμως ἐκεῖ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν .
Pois vou dizer a doença do patrão .É viciado em ser jurado de Helieia ,gosta disso ,de julgar ,como nenhum homem e resmunga se não se senta no banco da primeira fila .De noite ,não um fiapo de sono .Mas se então fecha os olhos ,mesmo se por um instante ,ali seu pensamento voa durante a noite em volta da clepsidra .

( 3 ) 5% GRC
( 55 ) 95% GRC - POR

( 73 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

FAR
ENG
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
صبح امید که بد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد
آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد
باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز
قصه غصه که در دولت یار آخر شد
ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد
که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را
شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد
The day of separation from ,and the night of dis - union with ,the true Beloved is ended
This omen ,I cast the star of happy omen passed and the work of grief is ended .
All that grace and beauty of snare that autumn the world displayed ,
At last ,at the foot of arrival of the spring - breeze the murshid is ended .
After this ,from our own heart ,we give light to the horizon of the world
For ,we have reached the sun and ,the dust of grief of separation from the true Beloved is ended .
To the morning of hope ,that was a worshipper of the hidden screen ,
Say Come forth .For the work of the dark night of hopelessness is ended .
Thanks to God that ,by the fortune of the cap - corner of the rose ,
The pomp of December's wind and the majesty of the thorn is ended .
That agitation of long nights and the heart's grief ,
All ,in the shade of the idol's tress ,is ended .
Although ,through His tress ,is the perturbation of my work ,
O idol through thy face ,the loosening of this knot of grief is ended .
After this ,with the drum and the harp ,to the wine - house I go
For ,in union with the true Beloved ,the tale of grief of separation is ended .
O Saki thou showedest kindness .Be thy goblet full of wine
For ,by thy deliberation ,the disquietude of wine - sickness is ended .
Although ,into reckoning saying : Hath he all this truth no one bringeth Hafiz ,
Thanks that that labour ,without limit and reckoning ,is ended .

( 7 ) 5% FAR
( 132 ) 95% FAR - ENG

( 235 ) 70% FAR - ENG
( 99 ) 30% ENG

GRC
POR
Ἔριφος ὑστερήσας ἀπὸ ποίμνης ὑπὸ λύκου κατεδιώκετο · ἐπιστραφεὶς δὲ ἔριφος λέγει τῷ λύκῷ · « πέπεισμαι ,λύκε ,ὅτι σὸν βρῶμά εἰμι · ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἀδόξως ἀποθάνω ,αὔλησον ,ὅπως ὀρχήσωμαι .» Αὐλοῦντος δὲ τοῦ λύκου καὶ τοῦ ἐρίφου ὀρχουμένου ,οἱ κύνες ἀκούσαντες καὶ ἐξελθόντες τὸν λύκον ἐδίωκον · Ἐπιστραφεὶς δὲ λύκος λέγει τῷ ἐρίφῳ · « ταῦτα ἐμοὶ καλῶς γίνεται · ἔδει γάρ με ,μακελλάριον ὄντα ,αὐλητὴν μὴ μιμεῖσθαι .» Οὕτως οἱ παρὰ γνώμην τοῦ καιροῦ τι πράττοντες καὶ ὧν ἐν χερσὶν ἔχουσιν ὑστεροῦνται .
Um cabrito ,tendo ficado para trás do rebanho ,era perseguido por um lobo .Virando - se ,o cabrito disse ao lobo : Estou certo ,lobo ,de que sou sua refeição ; mas ,para eu não morrer sem glória ,toca flauta ,para eu dançar . Enquanto o lobo tocava e o cabrito dançava ,os cães ouviram ,se aproximaram e perseguiam o lobo .Virando - se ,o lobo disse ao cabrito : Isso é bem feito para mim ,pois ,sendo eu um açougueiro ,não deveria imitar um flautista . Assim ,os que fazem alguma coisa sem avaliar a conveniência são despojados até daquilo que têm nas mãos .

( 14 ) 14% GRC
( 83 ) 86% GRC - POR

( 119 ) 94% GRC - POR
( 8 ) 6% POR

GRC
POR
Ἔριφος ὑστερήσας ἀπὸ ποίμνης ὑπὸ λύκου κατεδιώκετο · ἐπιστραφεὶς δὲ ἔριφος λέγει τῷ λύκῷ · « πέπεισμαι ,λύκε ,ὅτι σὸν βρῶμά εἰμι · ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἀδόξως ἀποθάνω ,αὔλησον ,ὅπως ὀρχήσωμαι .» Αὐλοῦντος δὲ τοῦ λύκου καὶ τοῦ ἐρίφου ὀρχουμένου ,οἱ κύνες ἀκούσαντες καὶ ἐξελθόντες τὸν λύκον ἐδίωκον · Ἐπιστραφεὶς δὲ λύκος λέγει τῷ ἐρίφῳ · « ταῦτα ἐμοὶ καλῶς γίνεται · ἔδει γάρ με ,μακελλάριον ὄντα ,αὐλητὴν μὴ μιμεῖσθαι .» Οὕτως οἱ παρὰ γνώμην τοῦ καιροῦ τι πράττοντες καὶ ὧν ἐν χερσὶν ἔχουσιν ὑστεροῦνται .
Um cabrito ,tendo ficado para trás do rebanho ,era perseguido por um lobo .Virando - se ,o cabrito disse ao lobo : Estou certo ,lobo ,de que sou sua refeição ; mas ,para eu não morrer sem glória ,toca flauta ,para eu dançar . Enquanto o lobo tocava e o cabrito dançava ,os cães ouviram ,se aproximaram e perseguiam o lobo .Virando - se ,o lobo disse ao cabrito : Isso é bem feito para mim ,pois ,sendo eu um açougueiro ,não deveria imitar um flautista . Assim ,os que fazem alguma coisa sem avaliar a conveniência são despojados até daquilo que têm nas mãos .

( 14 ) 14% GRC
( 83 ) 86% GRC - POR

( 119 ) 94% GRC - POR
( 8 ) 6% POR

HYE
DEU
Եւ այն ինչ արքն յուղի անգան ,որ երթայինն ածել զնա անդր .
Und jene Männer machten sich auf den Weg ,die gingen ,um ihn dorthin zu führen .

( 1 ) 8% HYE
( 12 ) 92% HYE - DEU

( 18 ) 100% HYE - DEU
( 0 ) 0% DEU

GRC
LAT
Μόργυνα ,πόλις Σικελῶν .Φίλιστος δευτέρῳ .
Morgyna ,urbs Siculorum ,de qua Philistus libro secundo .

( 0 ) 0% GRC
( 8 ) 100% GRC - LAT

( 8 ) 73% GRC - LAT
( 3 ) 27% LAT

GRC
ENG
ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα ·
After the bodies have been laid in the earth a man chosen by the state of approved wisdom and eminent reputation pronounces over them an appropriate panegyric ;

( 7 ) 26% GRC
( 20 ) 74% GRC - ENG

( 23 ) 82% GRC - ENG
( 5 ) 18% ENG

GRC
ENG
Δημοποίητος · ὑπὸ τοῦ δήμου εἰσποιηθεὶς καὶ γεγονὼς πολίτης .
Demopoietos : One who is adopted by the demos and has become a citizen .

( 0 ) 0% GRC
( 11 ) 100% GRC - ENG

( 14 ) 93% GRC - ENG
( 1 ) 7% ENG

GRC
POR
Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ ,τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα ,τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος , πρὶν οὐχ ὑπῆρχε ,καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην .
Mas os Lacedemônios ,percebendo o que estava para acontecer ,vieram em embaixada ; por um lado porque seria preferível eles não verem que aqueles e nenhuma outra cidade tivessem muros ,por outro ,mais ,porque seus aliados os instigavam e temiam a extensão do seu poder naval que antes não havia e a audácia existente na guerra pérsica .

( 3 ) 6% GRC
( 49 ) 94% GRC - POR

( 57 ) 88% GRC - POR
( 8 ) 12% POR

FAR
ENG
من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم
عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده
سر فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنم
لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق
داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم
بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من
تا ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنم
من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج‌ها
کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم
چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست
کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم
من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست
کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم
گر چه گردآلود فقرم شرم باد از همتم
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم
عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست
تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم
دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ را ولی
من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم
Not that profligate am I that abandoning of the true Beloved and of the cup I make
An act like this ,the muhtasib knoweth seldom do I make .
I who ,years ,censured the repenters of wine - drinking
Repentance of drinking wine in the rose - season mad shall I be ,if I make .
The precious pearl - grain is love I am the diver the wine - house is the sea
There ,my head ,I plunged it up - lifted ,let us see ,where shall I make
I ,who have treasures of the ruby and of the pearl of tears ,
Desire for the bounty of the sun ,lofty of star ,how may I make
I who ,in beggary ,have in hand the imperial treasure ,
Greed for the revolution of the sphere ,mean - cherishing ,how may I make
Cup - taker is the tulip intoxicated ,is the narcissus the name of impiety ,on me
Many a complaint ,I have .O Lord whom ,judge shall I make
In the rose - season ,thou speakest saying : Zahid be I With eye and head thy order ,I accept but ,
I am going so that ,counsel with the lovely one and with the cup ,I may make .
If the Friend's grace approve of casting lovers into the fire of hell
Closed of eye ,I am even if ,on the fountain of Kausar ,glance I make .
If ,like the fruitless willow ,pure like this I become
After this ,from shame of the face of the rose ,my head uplifted when shall I make
When with the water of grace ,the breeze washed the bud of the rose ,
Me ,crooked of heart ,call ,if at the page of the book the world glance ,I make .
Dust - stained with poverty though I be ,of my spirit ,be shame ,
If ,with the water of liberality of the sun's fountain ,my skirt wet I make .
The credit of the sky's compact and agreement is not so great
Compact with the goblet ,I establish condition covenant with the cup I make .
O my bold one ,city - upsetter the true Beloved a moment ,the rein draw back ,
So that ,with my pearly tears and ruddy face ,full of red gold and of pearls ,Thy path I may make .
Not worthy of my conduct is the way of profligacy .Now ,
Since into it I have fallen ,thought of other work wherefore do 1 make
Last night ,they said Candy Thy ruby lip giveth .But ,
So long as in my own mouth ,it ,I see not ,credence how shall I make
From fortune ,the corner of the prayer - arch of Thy eye - brow ,I desire
So that ,in it ,morning and evening ,love's lesson by heart ,I may make .
I ,by whom ,to - day ,the paradise of the cash of union with the true Beloved is gained ,
On the promise of to - morrow the day of resurrection of the admonisher the Zahid reliance ,wherefore shall I make
The slave of Shah Mansur ,I am .Far ,it is not if ,
With the desire of dignity ,over the resplendent king of the East who is the sun boasting ,I make .
Last night ,to Hafiz Thy ruby lip kept giving false vows
Not that one am I that belief in these its idle tales ,I make .
Resourcelessness notwithstanding ,black like the moon be my face ,
If ,of the bounty of the sun ,lofty of star ,acceptance ,I make .
What madness is austerity in the rose - season Hafiz keep sense
So that I may utter an a'uz God defend me and thought of other profligacy I may make .

( 5 ) 2% FAR
( 222 ) 98% FAR - ENG

( 454 ) 60% FAR - ENG
( 297 ) 40% ENG

GRC
DEU
ἦν δὲ τὸ μὲν γένος Μιλησία δεινὴ δὲ περὶ λόγους .
Und sie war naemlich milesischer Abstammung und aengstlich wegen der Worte .

( 1 ) 9% GRC
( 10 ) 91% GRC - DEU

( 11 ) 92% GRC - DEU
( 1 ) 8% DEU

GRC
ENG
τὸ δὲ πλάσμα Δούριδος
And the form is of Duris

( 0 ) 0% GRC
( 4 ) 100% GRC - ENG

( 5 ) 83% GRC - ENG
( 1 ) 17% ENG

GRC
FAS
καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι ( ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον ) ἀπελθόντων τῶν Κορινθίων τροπαῖον ἔστησαν ·
هرچند آتنیان ( در واقع نفع بیشتری داشتند ) پس از رفتن کوریتانیان پرچم پیروزی افراشتند ؛

( 0 ) 0% GRC
( 16 ) 100% GRC - FAS

( 17 ) 100% GRC - FAS
( 0 ) 0% FAS

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη• “ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Certo dia ,um velho ,tendo cortado lenha ,andava levando - a por uma longa estrada .Então ,por causa da grande fadiga atirou sua carga em qualquer lugar e invocou a Morte .Com a Morte apresentando - se e perguntando a causa pela qual a chamava ,o velho assustado disse : para que leve esta carga de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida mesmo que seja azarado ou mendigo .

( 2 ) 3% GRC
( 65 ) 97% GRC - POR

( 74 ) 91% GRC - POR
( 7 ) 9% POR

GRC
LAT
διπλῆ (h .e .tale signum(?? ) ) ,ὅτι Φερεκύδης τὴν Πολυδώραν φησὶ ἀδελφὴν Ἀχιλλέως ·οὐκ ἔστι δὲ καθ ̓ Ὅμηρον διαβεβαιώσασθαι .
Pherecydes Polydoram dicit Achillis sororem .

( 15 ) 56% GRC
( 12 ) 44% GRC - LAT

( 6 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
ENG
ἀπομνημονεύεται δʼ ὀλίγα παντάπασιν ·
And only a few in all of his memorable sayings are preserved :

( 0 ) 0% GRC
( 5 ) 100% GRC - ENG

( 7 ) 54% GRC - ENG
( 6 ) 46% ENG

GRC
POR
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο .τοῦ δὲ Θανάτου παρόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν ,δι ' ἣν αὐτὸν ἐκάλει ,δειλιάσας γέρων ἔφη ·“ἵνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς . μῦθος δηλοῖ ,ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ ,εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι .
Um dia ,um velho tendo cortado madeira ,carregando - a ,andava pelo longo caminho ,por causa da intensa fadiga deixou a carga num lugar e chamou pela morte .A morte tendo aparecido e querendo saber o motivo pelo qual a chamou ,o velho com medo disse “para que tirasse o peso de mim .A fábula mostra que todo homem ama a vida ,mesmo quando se é infeliz e pobre .

( 5 ) 7% GRC
( 63 ) 93% GRC - POR

( 73 ) 92% GRC - POR
( 6 ) 8% POR