GRC
LAT
Τιμοσθένης δὲ γράψας τοὺς περίπλους ,δώδεκά φησί προστιθεὶς μέσον ἀπαρκτίου καὶ Καικίου Βορέαν · Εὔρου δὲ καὶ Νότου φοίνικα ,τὸν καὶ Εὐρόνοτον · μέσον δὲ Νότου καὶ Λιβὸς τὸν Λευκόνοτον ,ἤτοι Λιβόνοτον · μέσον δὲ Ἀπαρκτίου καὶ Ἀργέστου Θρασκίαν ,ἤτοι Κίρκιον ὑπὸ τῶν περιοίκων ὀνομαζόμενον .Ἔθνη δὲ οἰκεῖν τὰ πέρατα ,κατ’ Ἀπηλιώτην Βακτριανοὺς · κατ’ Εὖρον Ἰνδους · κατὰ Φοίνικα ἐρυθρὰν θάλασσαν καὶ Ἀραβίαν · κατὰ Νότον τὴν ὑπὲρ Αἴγυπτον Αἰθιοπίαν · κατὰ Λευκόνοτον τοὺς ὑπὲρ Σύρτεις Γαράμαντας · κατὰ Λίβα Αἰθίοπας καὶ δυσμικοὺς ὑπὲρ Μαύρους · κατὰ Ζέφυρον στήλας καὶ ἀρχὰς Λιβύης καὶ Εὐρώπης · κατ’ Ἀργέστην Ἰβηρίαν ,τὴν νῦν Ἱσπανίαν · κατὰ δὲ Θρασκίαν Κελτοὺς καὶ τὰ ὅμορα · κατὰ Ἀπαρκτίαν τοὺς ὑπὲρ Θρᾴκην Σκύθας · κατὰ δὲ Βοῤῥᾶν ,Πόντον ,Μαιῶτιν ,Σαρμάτας · κατὰ Καικίαν Κασπίαν θάλασσαν καὶ Σάκας .
Timosthenes autem qui orae maritimae descriptionem edidit ,duodecim esse affirmat ,inter Aparctiam et Caecium Boream sive Aquilonem medium inserens : inter Eurum et Austrum Phoenicem ,quem et Euronotum appellant .inter Notum autem et Liba sive inter Austrum et Africum Leuconotum sive Libonotum : inter Septentrionalem vero ventum atque Caurum Thrasciam qui et Circius a gentibus quae versus eam plagam habitant ,appellatur .Gentes vero hasce extremas terrarum oras incolere ; ad Subsolanum Bactrianos ; ad Eurum Indos .ad Phoenicem mare rubrum ,atque Aethiopiam : ad Austrum Aethiopiam quae supra Aegÿptum est : ad Leuconotum Garamantas qui supra Sÿrtes sunt : versus Africam Aethiopas occidentales qui supra Mauros degunt : versus Zephÿrum ,columnas Herculis cum principio Africae et Europae : ad Caurum ,lberiam ,quae nunc Hispania vocatur : versus Thrasciam sive Circium ,Gallos gentesque finitimas : versus septentrionem Scÿthas qui ultra Thrasciam degunt : ad Boream vero sive Aquilonem Pontum ,Maetidem paludem ,et Sarmatas : denique ad Caeciam Caspium mare et Sacas .

( 21 ) 15% GRC
( 122 ) 85% GRC - LAT

( 144 ) 82% GRC - LAT
( 31 ) 18% LAT

GRC
LAT
Κέρκινα νῆσος μῆκος πλάτος οˊ .ὅπου δὲ στενοτάτη στάδια μˊ .ὑπέρκειται δὲ πόλις ἠπειρωτικῆς ἐθρήνης κεῖται τῆς μικροῦ Σύρτιδος ἐπὶ τῆς ἀρχῆς .τῇ δὲ Κερκίνῃ παράκειται νῆσος Καρνινίτις γεφύρα ζευχθεῖσα στάδια μῆκος μˊ · πλάτος δὲ στάδια κεˊ .
Cercina insula longitudinem habet stadiorum latitudinem LXX .ubi autem angustissima est stadiorum XL .Inest autem iuxta oppidum continentis Ethrenen ,quod circa initium Sÿrtis minoris situm est .Cercinae autem adjacet insula Carcinitis ponte ei conjuncta ,longitudinis XL stadiorum ,latitudinis autem V .

( 4 ) 9% GRC
( 39 ) 91% GRC - LAT

( 40 ) 85% GRC - LAT
( 7 ) 15% LAT

GRC
LAT
ἀπὸ Κερκίνης ἐπὶ νῆσον Μήνιγγα τὴν Λωτοφαγίτιν διάπλους σταδίων χˊ · ὅσον τῆς μικροῦ Σύρτιδος λέγεται τὸ στόμα . δὲ Μήνιγξ μῆκος σταδίων χˊ ,πλάτος σταδίων ρπˊ .μεγάλαι δ᾿ εἰσὶ περὶ αὐτὴν παλίῤῥοιαι .
ex Cercina in Meningem Lotophagitin insulam trajectus stadiorum DC .quantum etiam ostium minoris Sÿrtis perhibetur .Meninx longitudinem habet stadiorum DC : latitudinem stadiorum CLXXX .circa eam maximi sunt aestus maris .

( 3 ) 8% GRC
( 35 ) 92% GRC - LAT

( 32 ) 94% GRC - LAT
( 2 ) 6% LAT

GRC
LAT
Πελοποννήσου δὲ περίπλους καὶ τῶν κόλπων συμμετρουμένων στάδια ˏεχκζˊ ,χωρὶς δὲ τοῦ κατακολπίσαι περίπλους σταδίων ˏδ .μῆκος δὲ ἀπὸ Μαλέας ἕως Αἰγείου στάδια ˏανˊ .ἔχει δὲ ὅμοιον σχῆμα φύλλῳ πλατάνου ,κόλποις μεγάλοις τεμνομένη .συνάγεται μὲν εἰς τὸν Κορίνθιων ἰσθμὸν ,πλάτος σταδίω μˊ .ἀπὸ τοῦ Κορινθίου κόλπου καὶ Σαρωνικοῦ ἐπὶ τὸ Σκύλλαιον ἀκρὸν ἐξ εὐωνύμων ἔνθα πρόκειται νῆσος Καλαυρία Ποσειδῶνος ἱερά .ἑξῆς δ᾿ Ἀργολικὸς κόλπος μέχρι Μαλέας ἄκρου , πολὺ προπέπτωκεν εἰς πέλαγος .εἶτα Ἑρμιονικὸς κόλπος .ἑξῆς δὲ μετὰ Μαλέαν Λακωνικὸς κόλπος ἕως Ταινάρου ἐκ δεξιῶν · περιορίζει ἐξ εὐωνύμων τὸν Μεσσηνιακὸν κόλπον ·οὗ ἐκ δεξιῶν Ἀκρίτας ἄκρα .εἶτα προπέπτωκεν ἄκρον Ἰχθὺς ,καθ᾿ ὃν κεῖται Ζάκυνθος ,καὶ ἕτερον Χελωνάτας ·τελευταῖον δ᾿ ἄκρον ἄῤῥαξος ἀντιπρόσωπον Ἀκαρνανίας μεθ᾿ ὃν Κορινθιακὸς ἀναχεῖται κόλπος ·ζˊ σταδίων συγκλειόμενος στόματι κατὰ τὸ ῥίον ἄκρον , ἐστι τῆς Πελοποννήσου τὸ δ᾿ Ἀντίῤῥιον Λοκρίδος .ἀπὸ Ταινάρου ἐπὶ Φυκοῦντα Λιβύης τὸ δίαρμα στάδια ˏγ .
Peloponnesi autem ambitus ,annumeratis etiam sinubus stadiorum est V M DC XXVII .et sine circuitu sinuum ambitus est stadiorum IV M. Longitudo autem a Malea ad Aegium stadiorum M L. figuram habet folio platani non dissimilem ,magnis enim sinibus intercisa est .coarctatur autem ad Isthmum Corinthiorum .latitudinem habet stadiorum XL at sinu Corinthiaco et Saronico ad Scÿllaeum promontorium a latere sinistro .huic loco Calauria insula objacet Neptuno sacra .Deinde vero Argolicus sinus est ad Maleam usque promontorium ,quod longissime in mare excurrit .Dein Hermionicus sinus .post Maleam vero Laconicus sinus ad Taenarum a dextris .quod a sinistris Messenicum sinum terminat in cujus dextra parte Acrita promontorium est deinceps Ichthÿs promontorium excurrit ,iuxta quod Zacÿnthus insula jacet ,itemque aliud videlicet Chelonatas .ultimum vero promontorium Arraxus obversa fronte Acarnaniam prospiciens ,post quod Corinthiacus sinus dein sese effundit VII stadiorum ostio conclusus iuxta Rhium promontorium quod est in Peloponneso .Antirrhium autem Locridis est .A Taenaro ad Phÿcuntem Africae trajectus III M. stadiorum .

( 8 ) 5% GRC
( 163 ) 95% GRC - LAT

( 157 ) 89% GRC - LAT
( 20 ) 11% LAT

GRC
LAT
Αἴγινα νῆσος προμήκης στάδια ρξˊ · ἐξ ἐναντίας κεῖται τῆς Ἀττικῆς .Σαλαμὶς μῆκος στάδ .οˊ · Κεία ρκˊ .τῶν δὲ Κυκλάδων κρατίστη ἐστὶν Νάξος ,διὸ μικρὰ λέγεται Σικελία .ἐκ δεξιῶν δ᾿ αἱ Σποράδες . δ᾿ Εὔβοια γεφύρᾳ πρὸς τὴν Βοιωτίαν ἔζευκται · παρατείνει δὲ Βοιωτίδα ,Φωκίδα ,Λοκροὺς .ἐκ δὲ θατέρου ἐπὶ ποσὸν καὶ τῇ Ἀττικῇ · ἔστι γὰρ μακρὰ ,διὸ Μάκρις ὠνομάσθη ,μῆκος σταδίων ˏαψˊ .
Aegina insula oblonga stadiorum CLX Atticae obiecta est .Salamis longa stadia LXX .Cea CXX .Cÿcladum autem maxima est Naxus ,quocirca etiam parva Sicilia appellatur .a dextris vero Sporades .Euboea autem ponte Boeotiae conjungitur ,extenditur autem iuxta Boeotiam ,Phocidem atque Locros .ab altera autem parte etiam juxta Atticam .longa enim est ,ideoque Macris olim appellata .Longitudo ejus MDCC stadiorum .

( 10 ) 13% GRC
( 69 ) 87% GRC - LAT

( 63 ) 89% GRC - LAT
( 8 ) 11% LAT

GRC
LAT
δὲ Κρήτη κατὰ Μαλέαν πλησιάζει Πελοποννήσῳ · περίμετρον δὲ αὐτῆς σταδίων ˏδρˊ · μῆκος ˏβτˊ · κατὰ πολὺ γὰρ μεμήκυνται .Κύθηρα μέσον Κρήτης καὶ Λακωνικῆς .Κύπρος βύρσῃ τὸ σχῆμα ὁμοία · περίπλους σταδίων ˏγυκˊ ,μῆκος δὲ ˏατˊ .ἀπὸ Πάφου εἰς Ἀλεξάνδρειαν δίαρμα βορέου σταδίων ˏγωˊ .Ῥόδου περίμετρος σταδίων ˏατˊ · Κῶ περίμετρος στάδια φνˊ · Σάμος στάδια χλˊ .Ἰκαρία δὲ ἐστὶ μακρὰ ,τραχεῖα ,μῆκος σταδίων τˊ .Χίου περίμετρος σταδίων χξˊ ,Λέσβου περίμετρος ˏαρˊ .
Creta vero juxta Maleam omnium proxime Peloponneso adjacet ambitu IV M et C stadiorum .longa est stadia II M CCC extenditur enim quam longissime .Cÿthera medio inter Cretam et Laconicam loco .Cÿprus tergoris bovini figuram obtinet ,circuitus ejus stadiorum III M CCCC XX .longitudo autem M CCC .a Papho ad Alexandriam trajectus stadiorum III M DCCC .Rhodi ambitus stadiorum M CCC .Co ambitum stadiorum DL habet : Samus stadiorum DCXXX .Icaria autem oblonga est et aspera habet longitudinem CCC stadiorum .Chii ambitus stadiorum est DCLX : Lesbi ambitus M C.

( 10 ) 12% GRC
( 75 ) 88% GRC - LAT

( 90 ) 90% GRC - LAT
( 10 ) 10% LAT

GRC
LAT
2 .Οἱ μὲν οὖν πάλαιοὶ τὴν οἰκουμένην ἔγραφον στρογγύλην ,μέσην δὲ ἡγεῖσθαι τὴν Ἑλλάδα ,καὶ ταύτης Δέλφους · τὸν ὄμφαλον γὰρ ἔχειν τῆς γῆς .Πρῶτος δὲ Δημόκριτος πολύπειρος ἀνὴρ συνεῖδεν ὅτι προμήκης ἐστὶν γῆ ,ἡμιόλιον τὸ μῆκος τοῦ πλάτους ἔχουσα · συνῄνεσε τούτῳ καὶ Δικαίαρχος Περιπατητικός · Εὔδοξος δὲ τὸ μῆκος διπλοῦν τοῦ πλάτους · δὲ Ἐρατοσθένης πλέον τοῦ διπλοῦ · Κράτης δὲ ὡς ἡμικύκλου · Ἵππαρχος δὲ τραπεζοειδῆ · ἄλλοι οὐροειδῆ · Ποσειδώνιος δ’ Στωϊκὸς σφενδονοειδῆ ,καὶ μεσόπλατον ,ἀπὸ νότου εἰς Βορρᾶν ,στενὴν πρὸς ἕω καὶ δύσιν · τὰ πρὸς Εὖρον δὲ ὁμοίως πλατύτερα πρὸς τὴν Ἰνδικήν .
2 .Veteres itaque terram habitabilem rotundam depingebant .in cujus meditullio Graecia tanquam regina sedeat ,et in hac vicissim Delphi tanquam orbis terrarum umbilicus .Primus autem Democritus vir plurimae experientiae terram in longum protendi deprehendit : quippe cujus longitudo latitudinem sescuplo superet .huic Dicaearchus quoque Peripateticus 161r adstipulatur .Eudoxus vero longitudinem latitudine duplo majorem .Eratosthenes plusquam duplo majorem existimat .Crates terram semicirculi ,Hipparchus mensae ,alij clavj navalis figuram obtinere volunt .Posidonius autem Stoicus fundae similem prodidit ,medijsque lateribus utrinque ab Austro ad Aquilonem latiorem ,verticibus ortum occasumque versus angustam .partem autem eam quae orientem spectat ,ubi India est ,latiorem esse .

( 24 ) 22% GRC
( 87 ) 78% GRC - LAT

( 89 ) 77% GRC - LAT
( 27 ) 23% LAT

GRC
LAT
3 .Ὅροι ἠπείρων ,Εὐρώπης μὲν καὶ Λιβύης αἱ Ἡρακλέους στῆλαι · Λιβύης δὲ καὶ Ἀσίας Νεῖλος ,οἱ δὲ ἰσθμὸν τὸν ἀπὸ Σαρβωνίδος λίμνης καὶ Ἀραβίου κόλπου .Ἀσίας δὲ καὶ Εὐρώπης οἱ μὲν ἀρχαῖοι Φάσιν ποταμὸν ,καὶ τὸν ἕως Κασπίας ἰσθμὸν ,οἱ δὲ ὕστερον νεώτεροι Μαιῶτιν λίμνην καὶ Τάναϊν ποταμόν .
3 .Continentium termini sunt ,Europae quidem et Africae Herculis columnae : Africae vero atque Asiae Nilus ,vel ut alij volunt Isthmus ille qui Sarbonidi paludi Arabicoque sinui medius interiacet .Asiae autem et Europae terminos antiqui Phasin fluvium ,alij Isthmum qui ad Caspium mare protenditur : recentiores vero Maeotidem paludem fluviumque Tanain esse dixerunt .

( 4 ) 7% GRC
( 53 ) 93% GRC - LAT

( 46 ) 78% GRC - LAT
( 13 ) 22% LAT

GRC
LAT
4 .Ἐκλήθησαν δ’ ἤπειροι ἄπειροί τινες οὖσαι δι’ ἄγνοιαν .Ἀσία δὲ ἀπὸ τοῦ ἆσσον ἰέναι τοῖς ἀπ’ Εὐρώπης ἀπιοῦσι καὶ πεζῇ καὶ νήσοις στιχηδὸν κειμέναις .Εὔβοια ,Ἄνδρος ,Τῆνος ,Μύκωνος ,Ἰκαρία ,Σάμος ,Μυκάλη · δὲ Εὐρώπη ἀπὸ τοῦ Εὔρου ὠνομάσθη · Λιβύη δὲ ὑφ’ Ἑλλήνων ἦν ἄγνωστος πάνυ · ἀπὸ δὲ ἔθνους ἐπισήμου Φοινικες ἐπωνομάσθησαν πλέοντες · 161v Ὠκεανὸς δὲ διὰ τὸ ὠκέως ἀνύειν κύκλῳ τὴν γῆν .
4 .Porro continentes a Graecis ἤπειροι quasi ἄπειροι vocatae sunt ,quasi in infinitum ob nostram ignorantiam procurrentes .Asia vero dicitur ἀπὸ τοῦ ἆσσον ἰέναι ,ab eo quod brevis et expeditus sit ab Europa in eam transitus et terra et mari ,insulis ordine positis : quales sunt Euboea ,Andros ,Tenos ,Mÿconos ,Icaria ,Samos ,Mÿcale .Caeterum Europa ab Euro nomen accepit : Africa Graecis prorsus ignota erat : verum a celeberrima gente Phoenices sive Poeni appellabantur qui nauticam exercebant .Oceanus dicitur quod celeri 162r fluxu terram ambiat .

( 14 ) 18% GRC
( 63 ) 82% GRC - LAT

( 76 ) 77% GRC - LAT
( 23 ) 23% LAT

GRC
LAT
5 .Δικαίαρχος δ᾿ ὁρίζει τῆν γῆν οὐχ ὕδασιν ,ἀλλὰ τομῇ εὐθείᾳ ἀκράτῳ ,ἀπὸ στηλῶν διὰ Σαρδοῦς ,Σικελίας ,Πελοποννήσου ,Ἰωνίας ,Καρίας ,Λυκίας ,Παμφυλίας ,Κιλικίας καὶ Ταύρου ἑξῆς ἕως Ἱμάου ὄρους .τῶν τοίνυν τόπων ,τὸ μὲν Βόρειον ,τὸ δὲ Νότιον ὀνομάζει .
5 .Dicaearchus autem terram diffinit non aquis ,sed linea sive sectione recta ,ab Herculis columnis per Sardiniam ,Siciliam ,Peloponnesum ,Ioniam ,Cariam ,Lÿciam ,Pamphÿliam ,Ciliciam et Taurum montem usque ad montem Imaum .terrarumque partem unam septentrionalem ,aliam vero australem vocat .

( 2 ) 4% GRC
( 51 ) 96% GRC - LAT

( 50 ) 96% GRC - LAT
( 2 ) 4% LAT

GRC
LAT
6 .Ἄνεμοι δὲ πνέουσιν ἀπὸ μὲν ἰσημερινῆς ἀνατολῆς ,Ἀπηλιώτης · ἀπὸ δὲ ἰσημερινῆς δύσεως ,Ζέφυρος · ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ,Νότος · ἀπὸ δὲ ἄρκτου ,Ἀπαρκτίας · ἀπὸ δὲ ἀνατολῆς θερινῆς ,Καικίας · ἑξῆς δὲ ἀπὸ ἰσημερινῆς ἀνατολῆς ,Ἀπηλιώτης · καὶ ἀπὸ χειμερινῆς ,Εὖρος · δυσμικοὶ δὲ ἀπὸ μὲν δύσεως χειμερινῆς ,Λίψ · καὶ ἑξῆς πάλιν ἀπὸ δύσεως ἰσημερινῆς ,Ζέφυρος · ἀπὸ δὲ δύσεως θερινῆς ,Ἀργέστης ,ἤτοι Ὀλυμπίας · εἶτα Νότος καὶ Ἀπαρκτίας 162v ἀντιπνέοντες .γίνονται οὖν ὀκτώ .
6 .Venti autem hoc modo spirant ; ab ortu aequinoctiali Subsolanus : ab occasu aequinoctiali Favonius : a meridie Auster : a septentrione Septentrionarius .Ab aestivo autem ortu Caecius ,ab exortu aequinoctiali Subsolanus ,a brumali autem Eurus sive Vulturnus .Sed occidentales venti ,ab Occasu quidem brumali Africus ,deinceps ab occasu aequinoctiali Favonius : ab aestivo autem occasu Caurus ,qui et Olÿmpias vocatur ,deinde Auster ,et Aparctias sive septentrionalis ex adverso invicem spirant .atque ita octo fiunt venti .

( 20 ) 22% GRC
( 71 ) 78% GRC - LAT

( 77 ) 87% GRC - LAT
( 12 ) 13% LAT

GRC
LAT
μῆκος δὲ τῆς οἰκουμένης ἀπὸ Γάγγου εἰς τὰ Γάδειρα σταδίων μυριάδων Ϛˊ καὶ ̗ηφμθˊ · οὔτως ἀπὸ μὲν Γάγγου ποταμοῦ ἕως Μυριάνδρου τῆς ἐν Ἰσσικῷ κόλπῳ σταδίων μυριάδων δˊ καὶ ̗αψκεˊ · οὕτως ἀπὸ Γάγγου ἐπὶ ἐκβολὰς Ἰνδοῦ ποταμοῦ σταδίων δισμυρίων ˏϚ · ἀπὸ Ἰνδοῦ ἕως Κασπίων πυλῶν μυρίων ˏετˊ · ἐπὶ τὸν Εὐφράτην σταδίων μυρίων νˊ · εἰς Μυρίανδρον σταδίων τοεˊ .
Longitudo autem orbis a Gange ad Gades usque LXVIII M et IƆXLIX stadiorum est .hoc modo a Gange fluvium Mÿriandrum usque in Issico sinu sitam stadiorum sunt XLI M IƆCCXXV .idque hac ratione ,a Gange ad Indi fluminis ostia sunt viginti sex millia stadiorum ab Indo usque ad Caspias portas XV M CCC .inde ad Euphratem decem M et L. hinc Mÿriandrum stadia CCCLXXV .

( 10 ) 16% GRC
( 53 ) 84% GRC - LAT

( 61 ) 88% GRC - LAT
( 8 ) 12% LAT

GRC
LAT
ἀπὸ δὲ Μυριάνδρου ἐπὶ Γάδειρα σταδίων δισμυρίων ˏϚωκˊ · οὕτως · ἀπὸ Μυριάνδρου ἐπὶ κλεῖδας Κύπρου στάδια ˏαυˊ · ἐπὶ ἀκάμαντα τὸ ἀκρωτήριον στάδια ˏγτˊ · ἐπὶ δὲ Χελιδονίας διὰ Παμφυλίου πελάγους στάδια ˏαυˊ · εἰς Πάταρα στάδια ωˊ · ὡς εἰς Ῥόδον στάδια ψˊ · εἰς Ἀστυπάλαιαν διὰ Καρπαθίου στάδια ρμˊ · ἐπὶ Ταίναρον στάδια ˏαυνˊ · ἐπὶ Πάχυνον Σικελίας στάδια ˏδ · ἐπὶ Λιλύβαιον διὰ Λιβυκοῦ πελάγους στάδια ˏαφκˊ · ἐπὶ δὲ Κάραλιν Σαρδοῦς διὰ Τυρσηνικοῦ πελάγους πελάγους στάδια ˏβωˊ · ἐπὶ Γάδειρα ὑπερπλεύσαντι Γυμνησίας νήσους στάδια μύρια · ἀπὸ Γαδείρων δὲ διὰ ἱεροῦ ἀκρωτηρίου καὶ Ἀρτάβρων λιμένος στάδιοι ˏζτλβˊ · ὁμοῦ γίνονται μυριάδες ζˊ καὶ ˏβυοζˊ ·
A Mÿriandro deinceps usque ad Gades sunt stadia XXIII M DCCC XX .hoc modo : a Mÿriandro ad Clidas Cÿpri stadia MCCCC .ad Acamanta promontorium stadia III M CCC .ad Chelidonias per mare Pamphÿlium stadia MCCC .ad Patara stadia DCCC .ad Rhodum usque stadia DCC .Ad Astÿpalaeam per mare Carpathium stadia CXL .ad Taenarum stadia MCCCCL .ad Pachÿnum Siciliae stadia IIII M. ad Lilÿbaeum per Libÿcum sive Africum mare stadia MDXX .ad Caralin Sardiniae per mare Tÿrrenum stadia II M DCCC .inde ad Gades naviganti supra Gÿmnesias insulas stadia X M. a Gadibus autem juxta Sacrum promontorium ,ad Nerium promontorium ,et portum Artabrorum stadia VII M CCC XXXII .fiunt in universum stadiorum LXXII M CCCC LXXVII .

( 23 ) 21% GRC
( 87 ) 79% GRC - LAT

( 117 ) 90% GRC - LAT
( 13 ) 10% LAT

GRC
LAT
καὶ ἄλλως · ἀπὸ Γάγγου ἕως Εὐφράτου μυριάδων δˊ καὶ ατνˊ · ἀπὸ Εὐφράτου εἰς Μάζακα Καππαδοκῶν στάδια ˏδρνˊ · ἀπὸ δὲ Μαζάκων διὰ Φρυγίας τῆς παρορίας καὶ μεγάλης καὶ Καρίας ἕως Ἐφέσου στάδιοι ̗γτϚˊ .ὁμοῦ ἀπὸ Γάγγου εἰς Ἔφεσον σταδίων μυριάδων δˊ καὶ ζσϚˊ · ἀπὸ δὲ Ἐφέσου εἰς Δῆλον διὰ τοῦ Αἰγαίου στάδια ˏαχˊ · ἐπὶ Ἰσθμὸν στάδια ˏαψˊ · ἀπὸ Ἰσθμοῦ διὰ Κορινθίου κόλπου εἰς Πάτρας στάδιων ψηˊ · καὶ ἐπὶ Λευκάδα στάδια ψˊ · ἐπὶ Κόρκυραν στάδια ψˊ · ἐπ᾿ Ἀκροκεραύνια ὄρη στάδια χξˊ · ἐπὶ Βρεντέσιον στάδια ψˊ · ἀπὸ Βρεντεσίου πεζῆ ὁδεύοντι ἕως Ῥώμης στάδια ˏβωπˊ · ἀπὸ Ῥώμης ἐπὶ τὰς Ἄλπεις ἕως τὸν μαύρον ὑπὸ ταῖς Ἄλπεσιν οὔσης στάδια ˏδρνβˊ · εἶτα διὰ Κελτικῆς ἕως πόλεως Ἰλλυγύρεως ἕως Γαδείρων στάδια ˏβχνα ,καὶ διάπλους ἐπὶ Γάδειρα διὰ τῶν πανδόκων στάδια ξˊ .ὁμοῦ ἀπὸ Γάγγου εἰς Γάδειρα σταδίων μυριάδων ζˊ καὶ ˏαφξˊ .
Et alio modo a Gange ad Euphratem XLI M CCCL .ab Euphrate ad Mazaca Cappadociae stadia IIII M CL .a Mazacis autem per Phrÿgiam submontanam et magnam ,et per Cariam Ephesum usque stadia sunt III M CCC XC .sunt simul a Gange Ephesum usque stadiorum XLVII M CCXC .ab Epheso in Delum per mare Aegaeum stadia MDC .inde ad Isthmum M DCC .ab Isthmo per Corinthiacum sinum ad urbem Patras stadia DCC VIII .et ad Leucadem stadia DCC .ad Corcÿram stadia DCC .ad Acroceraunios montes stadia DC LX .inde Brundisium stadia DCC .Brundisio ad urbem Romam terrestri itinere stadia II M DCCC LXXX .ab urbe Roma ad Alpes et ad Varum usque qui sub Alpibus est stadia IIII M CLII .deinde per Galliam usque ad Illibÿria oppidum ++ usque ad Gades II M DCLI .trajectus in Gades per transducta stadiorum LX .in universum a Gange ad Gades stadiorum LXXI M DLX .

( 30 ) 20% GRC
( 122 ) 80% GRC - LAT

( 145 ) 86% GRC - LAT
( 23 ) 14% LAT

GRC
LAT
πλάτος δὲ τῆς οἰκουμένης ἀπὸ τῆς Αἰθιοπικῆς θαλάσσης ἐπὶ τὴν Μερόην σταδίων ˏε · ἀπὸ Μερόης εἰς Ἀλεξάνδρειαν σταδίων μυρίων ˏα · ἀπὸ δὲ Ἀλεξανδρείας ἐπὶ Τάναϊν μυρίων ˏανϚˊ ( τὰ γὰρ ἄνω τῶν ἐκβολῶν τοῦ Τανάϊδος ἀγνοεῖται εἰς Βοῤῥᾶν .) οὕτως · ἀπὸ Ἀλεξανδρείας εἰς Λίνδον Ῥόδου στάδια ˏδφˊ · ἐπὶ τὸ Θοάντιον δεξιὸν παραπλέοντι Ῥόδον στάδια υˊ · ἐπὶ Τῆλον στάδια ρξˊ · ἐπὶ Λακτῆρα τῆς Κώας στάδια ρηˊ · ἐπὶ Δρέπανον Κώας στάδια ρˊ · ἐπὶ Ἀρκίτιν νῆσον στάδια σλˊ · ἐπὶ Κορσίας ρˊ · ἐπὶ Σαμίων ἄμπελον στάδια λˊ · ἐπὶ τὸ αἰγαῖον Ἄργεννον διὰ τοῦ Αἰγαίου στάδια φˊ · ἐπὶ τὸ Ἐρυθραῖον Κορυναῖον στάδια σοˊ · ἐπὶ Φλίον ἄκρον Χίου στάδια νˊ · ἐπὶ Μελανέα ἄκρον Λέσβου στάδια υνˊ · ἐπὶ Σίγριον Λέσβου στάδια φˊ · εἰς Τένεδον νῆσον στάδια υνˊ · εἰς Σίγειον στάδια ρˊ · ἐπὶ στόμα Πόντου στάδια ˏβρˊ · ἐπὶ Καράμβιν στάδια ˏβωˊ · ἐπὶ στόμα Μαιώτιδος στάδια ˏβφˊ · ἐπὶ Τάναϊν στάδια ˏβσˊ .
Latitudo autem terrae habitatae ab Aethiopico mari ad Meroën stadiorum V M. a Meroë Alexandriam usque stadiorum XI M. ab Alexandria ad Tanain XI M LVI ( quae enim supra Tanais fluvij ostia sunt versus Boream incognita sunt ) .id hoc modo : ab Alexandria ad Lindum Rhodi oppidum stadia sunt IV M D inde ad Thoantium ( Rhodo a dexteris inter navigandum relicta ) stadia CCCC .ad Telum stadia CLX .ad Lacterem promontorium Coae stadia CVIII .ad Drepanum Coae stadia C. ad Arcitin insulam stadia CCXXX .ad Corassias C. ad Ampelum Samiorum promontorium stadia XXX .ad Argennum promontorium per mare Aegaeum stadia D. ad Erÿthraeum promontorium Corÿcaeum stadia CCLXX .ad Phlium promontorium Chii stadia L. ad Melanea promontorium Lesbi stadia CCCCL .ad Sigrium Lesbi stadia D. ad insulam Tenedum stadia CCCCL .ad Sigaeum stadia C. ad ostium Ponti stadia II M C. ad Carambim stadia II M DCCC .ad ostium Maeotidis paludis stadia II M D. ad Tanain stadia II M CC .

( 26 ) 16% GRC
( 139 ) 84% GRC - LAT

( 160 ) 92% GRC - LAT
( 14 ) 8% LAT

GRC
LAT
ἄλλως · ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ,ἀπὸ Ἄλεξανδρείας εἰς Ῥόδον στάδια ˏδχοˊ · εἰς Κνίδον στάδια ψˊ · εἰς Κῶ στάδια σˊ · εἰς Σάμον στάδια ωˊ · εἰς Χίον στάδια ψνˊ · εἰς Μιτυλήνην στάδια φκˊ · εἰς Τένεδον στάδια τνˊ · εἰς Σίγιον ρˊ · ἐπὶ τὸ στόμα Πόντου ˏβφˊ · ἐπὶ Κάραμβιν ˏβωˊ · εἰς στόμα Μαιώτιδος ˏαφˊ · ἐπὶ Τάναϊν ποταμὸν ˏβσˊ · ὁμοῦ ἀπὸ Ἀλεξανδρείας ἕως Τανάϊδος σταδίων μύρια ˏηχϚˊ .
Iterum alio modo ab urbe una ad aliam ab Alexandria in Rhodum stadia IV M DC LXX .ad Cnidum stadia DCC .ad insulam Co stadia CC .ad Samum stadia DCCC .ad Chium stadia DCCL .ad Mitÿlenen stadia DXX .ad Tenedum CCCL .ad Sigeum C. ad ostium Ponti II M D. ad Carambin II M DCCC .ad ostium Maeotidis M D. ad Tanain fluvium II M CC .universim ab Alexandria ad Tanain sunt stadiorum XIIX M DCXC .

( 15 ) 19% GRC
( 62 ) 81% GRC - LAT

( 81 ) 94% GRC - LAT
( 5 ) 6% LAT

GRC
LAT
Λοιπὸν δὲ ἐροῦμεν τῶν καθ᾿ ἡμᾶς νήσων τὰς περιμέτρους λαβόντες παρὰ Ἀρτεμιδώρου καὶ Μενίππου καὶ ἑτέρων ἀξιοπίστων .Γάδειρα μῆκος σταδίων ρηˊ ,πλάτος σταδίων ιϚˊ · δὲ καθ᾿ Ἡρακλείους στήλας πορθμὸς στενότατος ἐστὶ σταδίων πˊ .ἐν δὲ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει νῆσοι πιτύουσα μείζων καὶ οἰκουμένη σταδίων τῷ μῆκος · δὲ ἐλάττων στάδια ρˊ .τῶν δὲ Γυμνασίων ἃς Καρχηδόνιοι Βαλιαρίας καλοῦσιν · οἱ γὰρ σφενδονηταὶ οὕτω καλοῦνται οἱ βαλιαρεῖς · μείζων μῆκος σταδίων ˏασˊ · πλάτος σταδίων υˊ · ἐλάττων σταδίων τˊ .αἱ δὲ Στοίχαδες αἱ φερώνυμοι ἑξῆς ἐπ᾿ εὐθείας κεῖνται πρὸ τῶν Μασσαλιακῶν πόλεων · αἱ μὲν μείζους τρεῖς · δύο δὲ μικραὶ αὐτῆς ἐγγὺς Μασσαλίας · δὲ Σαρδῶ ἔχει σχῆμα ὡς ποδὸς ἰχνὸς ,μεσόκοιλος · τὸ μῆκος ˏβσˊ · Κύρνος ἐγγὺς Σαρδοῦς ,πολλῷ δὲ ἀγεννεστέρα ,ἔλαττον ἤμισυ τοῦ Σαρδοῦς μήκους ἔχει .ἀφετήριον δ᾿ ἐς Σαρδὼ καὶ Κύρνον Ποπουλώνιον τῆς Τυρσηνίας · τὸ δὲ δίαρμα σταδίων ˏβσˊ .τῆς Σικελίας κατὰ Τιμοσθένην περίμετρος σταδίων ψμˊ · σχῆμα τρίγωνον σκαληνοειδές .δίαρμα δ᾿ ἔχει ἀπὸ Πελώρου ἄκρου εἰς Ἰταλίαν σταδίων ιαˊ .πορθμῶν πλευρὰ νήσου ἀπὸ Πελώρου εἰς Πάχυνον στάδια ˏατξˊ · ἀπὸ Παχύνου εἰς Λιλύβαιον στάδια ˏαχˊ · κατὰ Τιμοσθένην ἀπὸ Λιλυβαίου εἰς Πελωριάδα στάδια ˏαψˊ · ἀπὸ Λιλυβαίου διάπλους εἰς ἀσπίδα τῆς Λιβύης ἐγγὺς στάδια ˏαχˊ .
Deinceps iam insularum nostri maris ambitus exponemus desumtos ex Artemidoro et Menippo alijs fide dignis auctoribus .Gades longitudinem habent C VIII stadiorum : latitudinem XVIII .fretum ad Herculis columnas ubi angustissimum est patet stadia LXX .in Iberico autem mari insulae sunt Pitÿusa major quae habitatur longitudinis stadiorum : minor autem stadiorum C. Gÿmnesiarum vero quas Carthaginenses Balearias appellant ,( fundatores enim Baliares vocantur ) major quidem longitudinem obtinet stadiorum M CC .latitudinem stadiorum CCCC .minor vero stadiorum CCC .Stoechades vero appositae ex ipsa re sic dicti deinceps ordine Massiliensium oppidis objacent .majores quidem tres : duae vero minores props ipsam Massiliam .Sardinia figuram vestigij pedis humani obinet medio loco utrinque quasi excavata ,longitudine stadiorum II M CC .Corsica Sardiniae vicina sed multum fertilitate inferior et plusquam dimidio Sardiniâ minor .Optime autem solvitur a Populonio Etruriae oppido in Sardiniam et Corsicam : trajectus autem II M CC stadiorum est .Siciliae ambitus secundum Timosthenem stadiorum est DCC XL .figura trianguli inaequalium laterum .trajectum autem habet a Peloro promontorio in Italiam XI stadiorum per fretum .latus insulae a Peloro ad Pachÿnum stadia habet MCCCLX .a Pachÿno ad Lilÿbaeum MDC .secundum Timosthenem a Lilÿbaeo ad Pelorum stadia M DCC .trajectus a Lilÿbaeo ad Aspidem Africae stadia ferme M DC .

( 40 ) 18% GRC
( 183 ) 82% GRC - LAT

( 191 ) 85% GRC - LAT
( 34 ) 15% LAT

GRC
LAT
Ι .1 .ἈΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΗΣΙΟΣ ,ἀκουστὴς Θάλεω ,πρῶτος ἐτόλμησε τὴν οἰκουμένην ἐν πίνακι γράψαι · μεθ’ ὃν Ἑκαταῖος Μιλήσιος ἀνὴρ πολυπλανὴς διηκρίβωσεν ὥστε θαυμασθῆναι τὸ πρᾶγμα · Ἑλλάνικος γὰρ Λέσβιος ἀνὴρ πολυῗστωρ ἀπλάστως παρέδωκε τὴν ἱστορίαν .εἶτα Δαμάστης Κητιεὺς τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν Ἑκαταίου μεταγράψας περίπλουν ἔγραψεν · ἑξῆς Δημόκριτος καὶ Εὔδοξος καὶ ἄλλοι τινὲς γῆς περιόδους καὶ περίπλους ἐπραγματεύσαντο .
1 .1 .ANAXIMANDER MILESIUS Thaletis auditor primus orbem terrarum tabula exprimere ausus est .quem subsecutus Hecataeus Milesius vir peragratis multis locis clarus rem exactius tractavit ,ita ut iam admirationi esset .Hellanicus autem Lesbius vir multijugi cognitione praeditus citra fucum aut figmentum locorum historiam exposuit .Postea Damastes Cittiensis plurimis ex Hecataei opere transcriptis orae maritimae descriptionem edidit .Deinde Democritus et Eudoxus alijque nonnulli de terrarum marisque ambitu libros composuere .

( 7 ) 10% GRC
( 61 ) 90% GRC - LAT

( 71 ) 93% GRC - LAT
( 5 ) 7% LAT

GRC
LAT
Ἔστι δὲ μεγάλη Σύρτις σταδίων εˊ · δὲ μικρὰ ̗αχˊ · τὸ δὲ στόμα τοῦ Ἀδρίου , καλοῦσι τινὲς Ἰόνιον πέλαγος ,ἔχει διάπλουν σταδίων ̗αψˊ · ἀπὸ ἄκρας Ἰαπυγίας ἐπὶ Κεραύνια ὄρη τῆς Ἠπείρου .διαδέχεται τὸ Αἰγαῖον Ἑλλήσποντος λήγων εἰς Ἄβυδον καὶ Σηστόν · εἶτα Προποντὶς λήγει εἰς Χαλκηδόνα καὶ Βυζάντιον · ἔνθα τὰ στενὰ ,ἀφ’ ὧν Πόντος ἄρχεται · εἶτα Μαιῶτις λίμνη .Πάλιν δ᾿ ἀπ’ ἀρχῆς Εὐρώπης καὶ Λιβύης Ἰβηρικὸν ,τὸ ἀπὸ στηλῶν εἰς Πυρήνην τὸ ὄρος · Λιγυστικὸν δὲ ,τὸ ἕως τῶν τῆς Τυῤῥηνίας περάτων .Σαρδῶον δὲ τὸ ὑπὲρ Σαρδὼ νεῦον πρὸς Λιβύην κάτω · Τυρρηνικὸν δὲ τὸ μέχρι Σικελίας ,ἀρχόμενον ἀπὸ τῶν Λιγυστικῆς ἄκρων · εἶτα Λιβυκὸν · εἶτα Κρητικὸν καὶ Σικελικὸν καὶ Ἰόνιον καὶ Ἀδρίαν .τὸν ἀνακεχυμένον ἐκ τοῦ Σικελικοῦ πελάγους ,ὃν καλοῦσι Κορινθιακὸν κόλπον ,ἤτοι Ἀλκυονίδα θάλασσαν .Τὸ Σουνίῳ καὶ Σκυλλαίῳ περιεχόμενον πέλαγος Σαρωνικὸν · εἶτα Μυρτῶον ,καὶ Ἰκάριον · ἐν αἱ Κυκλάδες · εἶτα Καρπάθιον καὶ Παμφύλιον καί Αἰγύπτιον · ὑπὲρ δὲ τὸ Ἰκάριον ἑξῆς ἀνάκειται τὸ Αἰγαῖον .
Sÿrtis major ambitu IƆƆ stadiorum patet : minor vero CIƆ IƆC .Fauces Adriatici maris ,quod nonnuIli Ionium mare vocant ; patent trajectu CIƆ IƆCC stadiorum ,ab Japÿgio promontorio ad Ceraunios montes Epiri .Aegaeum mare desinens ad Abÿdum et Sestum excipit Hellespontus ,deinde Propontis ,quae juxta Chalcedonem atque Bÿzantium finitur .hic angustiae sunt ,a quibus Pontus incipit : deinceps est Maeotis palus .Rursum a principio Europae et Africae Ibericum mare est ,quod ab Herculis columnis ad Pÿrenen usque montem extenditur : Ligusticum vero quod deinceps ad terminos Hetruriae usque pertingit .Sardoum vero quod supra Sardiniam versus Africam vergit .Tÿrrenum vero quod ab extremis Liguriae finibus ad Siciliam usque diffunditur .deinde Libÿcum est : deinceps Creticum ,Siculum ,Ionium et Adriaticum ; quodque ex Siculo mari effunditur ,quem Corinthiacum sinum sive Alcÿonium mare vocant .illud autem quod Sunio atque Scÿllaeo promontoriis continetur Saronicum pelagus appellatur .deinde Mÿrtoum et Icarium ,in quo Cÿclades insulae sunt .deinceps Carpathium et Pamphÿlium atque Aegÿptium .supra Icarium vero Aegaeum deinde mare est .

( 24 ) 13% GRC
( 162 ) 87% GRC - LAT

( 161 ) 87% GRC - LAT
( 25 ) 13% LAT

GRC
LAT
Ἔστι δὲ τῆς Εὐρώπης παράπλους ἀπὸ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐκβολῶν ἕως Ἡρακλείων στηλῶν σταδίων μυριάδων ἓξ καὶ ˏθψθˊ · τῆς δὲ Λιβύης ἀπὸ Τιγγὸς ἕως στόματος Κανωβικοῦ σταδίων μυριάδων δύο καὶ ˏθσνβˊ τῆς δ’ Ἀσίας ,ἀπὸ Κανώβου ἕως Τανάϊδος ποταμοῦ μετὰ τῶν κόλπων παράπλους σταδίων μυριάδων δˊ καὶ ριαˊ · ὁμοῦ παράλιος σὺν κόλποις τῆς καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένης σταδίων μυριάδων ιγˊ καί θοβˊ ,συμμετρουμένης τῆς Μαιώτιδος λίμνης ,ἧς περίμετρος σταδίων ˏθ · τὸ δὲ στόμα κιμέριος βόσπορος σταδίων ικˊ . δὲ Πόντος σταδίων ˏγπγˊ · δὲ Θρακιος βόσπορος τὰ στενὰ ,ὅπη Δαρεῖος ἔζευξεν ἐπὶ Σκύθας τὴν σχεδίαν ,σταδίων Ϛˊ . δὲ Περσικὴ θάλασσα κυκλοτερὴς οὖσα ,συνάγουσα τὸ στόμα ἄκρῳ Καρμανίας καὶ Ἀραβίας ,περίμετρον ἔχει μυριάδων δύο σταδίων .Ἔστι δὲ τὸ μεταξὺ στόμα Ἀραβίας καὶ Καρμανίας σταδίων υˊ . δὲ Ὑρκανία ἤτοι Κασπία θάλασσα μηνοειδὴς οὖσα κατὰ δέ τινας καὶ προμήκης ,ἐστὶ σταδίων δισμυρίων δισχυλίων τοῦ δὲ στόματος ἔχει τὸ δίαρμα σταδίους ˏδ . δὲ Ἀράβιος κόλπος στενὸς ὢν καὶ προμήκης ἄρχεται ἀπὸ Ἡρώων πόλεως παρὰ τὴν Τρωγλοδυτικὴν ἕως τῆς Πτολεμαΐδος τῆς ἐπὶ θύρας σταδίων ˏθ τὸ μῆκος · τὰ δὲ κατὰ Δειρὴν στενὰ σταδίων ξˊ · ἔνθεν ἑξῆς πλοῦς σταδίων ˏϚφˊ .τὸ δὲ λοιπὸν οὐ πλεῖται παρὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἕως ὠκεανοῦ σταδίων Ϛˊ · τὸ δὲ παρὰ τὴν Ἀραβίαν πλευρὰν ἀπὸ Αἰλανίτου μυχοῦ σταδίων μυριάδων ˏδ .αὐτὴ δὲ Ἀραβία εἰς τὴν Ἐρυθρὰν καθήκει ,καὶ μεμήκιται ἐπὶ σταδίων μυρίων δισχυλίων .
Ambitus autem Europae a Tanais fluvij ostijs ad Herculeas usque columnas stadiorum est LXIX millium stadiorum et CC VIIII .Africae Vero a Tingi usque ad Canobicum ostium XXVIIII M CC LII stadiorum .Asiae autem Ambitus a Canobo usque ad Tanain fluvium una cum sinuum recessibus stadiorum est XL M CXI .summatim ora littoralis habitati orbis juxta internum mare una cum sinubus stadiorum est CXXXIX M et LXXII .annumerata etiam Maeotide palude cujus ambitus IX millium stadiorum .ostium vero ejus Cimmerius Bosporus stadiorum LXX .Pontus autem stadiorum III M LXXX .at Bosporus Thracius ,angustiae scilicet illae quas Darius ponte junxit adversus Scÿthas stadiorum VI M. Persicum autem mare figurâ rotundâ obtinens ,cujus ostium Carmaniae Arabiaeque promontorio coarctatur .ambitum XX M stadiorum habet .ostium vero illud inter Arabiam Carmaniamque stadiorum est CCCC .Mare autem Hÿrcanum sive Caspium forma lunari sive ut alij volunt oblunga stadiorum est XXII M. ostium ejus IV M stadiorum trajectu patet .Arabicus vero sinus angustus atque oblungus incipit ab Heroum oppido juxta Troglodÿticam ,pertingit autem usque ad Ptolemaidem venatorum ,longitudine VIII M. stadiorum .angustia vero juxta Diren stadiorum LX .Hinc deinceps navigatio VI M D stadiorum ,reliqua navigari non possunt juxta rubrum mare ad Oceanum usque VI mille stadiorum intervallo .Latus autem Arabicum ab Aelanitiei sinus intimo recessu XL M stadiorum est .ipsa autem Arabia in rubrum mare procurrit ,et XII M stadiorum longitudine extenditur .

( 33 ) 13% GRC
( 218 ) 87% GRC - LAT

( 212 ) 85% GRC - LAT
( 38 ) 15% LAT

GRC
LAT
ἘΠΙΓΡΑΜΜΑ εἰς Ἀγάθημερον Π .ΜΟΡΕΛΛΟΥ .Παῦρα λόγοισι ,νόῳ δ’ ὅτι πλεῖς Ἀγάθήμερε τυτθή Ἀνδράσι μουσοπόλοις σέο τεῦχε πίναξ .Γεωγραφίης ᾄδουσα γραφεῖς ,χθονὸς εἶδος ,ἀήτων Πνεύματα ,καὶ κόλπους τῆς ἁλὸς ἀτρυγέτου .Ἀλλά γε καὶ σταδίοις ὁπόσοις ἀπόπροσθε Γαδείρων Πάρ τε ποσῶν ἀκτῶν ῥεῖ Σκυθικὸς Τάναις .
Idem Latine ,ipso MORELLO interp .Pauca quidem verbis sed sensu Agathemere multa Haec tua fert doctis parva tabella viris ,Geographiae auctores ,terrae formamque situmque ,Haec canit et ventos ,aequoreosque sinus : Denique quot stadijs distent à Gadibus usque Ad Scÿthicum Tanain littora quaeque refert .

( 9 ) 17% GRC
( 45 ) 83% GRC - LAT

( 40 ) 78% GRC - LAT
( 11 ) 22% LAT

GRC
LAT
Ι .1 .ἈΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΗΣΙΟΣ ,ἀκουστὴς Θάλεω ,πρῶτος ἐτόλμησε τὴν οἰκουμένην ἐν πίνακι γράψαι · μεθ’ ὃν Ἑκαταῖος Μιλήσιος ἀνὴρ πολυπλανὴς διηκρίβωσεν ὥστε θαυμασθῆναι τὸ πρᾶγμα · Ἑλλάνικος γὰρ Λέσβιος ἀνὴρ πολυῗστωρ ἀπλάστως παρέδωκε τὴν ἱστορίαν .εἶτα Δαμάστης Κητιεὺς τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν Ἑκαταίου μεταγράψας περίπλουν ἔγραψεν · ἑξῆς Δημόκριτος καὶ Εὔδοξος καὶ ἄλλοι τινὲς γῆς περιόδους καὶ περίπλους ἐπραγματεύσαντο .
1 .1 .ANAXIMANDER MILESIUS Thaletis auditor primus orbem terrarum tabula exprimere ausus est .quem subsecutus Hecataeus Milesius vir peragratis multis locis clarus rem exactius tractavit ,ita ut iam admirationi esset .Hellanicus autem Lesbius vir multijugi cognitione praeditus citra fucum aut figmentum locorum historiam exposuit .Postea Damastes Cittiensis plurimis ex Hecataei opere transcriptis orae maritimae descriptionem edidit .Deinde Democritus et Eudoxus alijque nonnulli de terrarum marisque ambitu libros composuere .

( 7 ) 10% GRC
( 61 ) 90% GRC - LAT

( 71 ) 93% GRC - LAT
( 5 ) 7% LAT

GRC
LAT
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος ,ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ,ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ ,ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ : τῇ ῥ᾽ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες ,ἠέρα δ᾽ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν : ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην ,ἐν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ ,βράχε δ᾽ αἰπὰ ῥέεθρα ,ὄχθαι δ᾽ ἀμφὶ περὶ μεγάλ᾽ ἴαχον : οἳ δ᾽ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας .
At quando ad transitum pervenerunt lati fluvii Xanthi vorticosi ,quem immortalis genuit Jupiter illic dividens ,hos quidem per campum insequebatur ad civitatem ,qua alii trepidi fugerant die superiori ,quando furebat illustris Hector ,illac profundebantur fugientes ,tenebram autem Iuno effudit ante densam inhibere .Medii autem in fluvium vertuntur profundi fluxu argentei vorticis .in autem ceciderunt magno strepitu .Resonuerunt autem alta fluenta rubae ripae autem circum circa valde insonuerunt .Hi autem clamore ibant huc et illuc revoluti per vortices .

( 4 ) 4% GRC
( 87 ) 96% GRC - LAT

( 87 ) 99% GRC - LAT
( 1 ) 1% LAT

GRC
LAT
ὡς δ᾽ ὅθ᾽ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ : τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης ,ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ᾽ ὕδωρ : ὣς ὑπ᾽ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν .αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ᾽ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων ,κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα ,τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδην : τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ᾽ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων ,ἐρυθαίνετο δ᾽ αἵματι ὕδωρ .
Sicut autem quando sub iactu ignis locustae pendent fugientes ad fluvium .Hoc autem comburit infatigabilis ignis motus repente ,hae autem cadunt in aquam .Sic ab Achille Xanthi profundorum vorticum implebatur fluctus resonans mixtim equorumque et virorum .Sed hic magnanimus lanceam quidem reliquit illic in ripis ,iacentem in myricis .Ipse vero insiliit Deo similis ensem solum habens .Mala autem mentibus cogitabat opera .Verberabat autem conversim .Horum autem suspirium movebatur indecens ense verberatorum ,rubescebat autem sanguine aqua .

( 0 ) 0% GRC
( 84 ) 100% GRC - LAT

( 86 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
LAT
ὡς δ᾽ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες : μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν : ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ᾽ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων ,ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος : τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς ,δῆσε δ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι ,τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι ,δῶκε δ᾽ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας .
Sicut autem a delphino magno pisces alii fugientes implent cavernas portus benefacti timentes ,( valde enim devorat quencunque assequitur .) Sic Troiani fluvii in impetuosi fluenta cadebant in praecipitia .Hic autem postquam defatigavit manus interficiens vivos ex fluvio duodecim delegit iuvenes ,poenam Patrocli Menoetiadae mortui .Hos eduxit foras stupefactos tanquam hinnulos ,ligavit autem a tergo manus honoratis vinculis ,quae ipsi portabant in flexibilibus sagulis .Tradidit autem sociis deducere concavas ad naves .

( 1 ) 1% GRC
( 78 ) 99% GRC - LAT

( 80 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
LAT
αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων .ἔνθ᾽ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι ,τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών : δ᾽ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας ,ἵν᾽ ἅρματος ἄντυγες εἶεν : τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς .καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων ,ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε : κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων ,πέμψεν δ᾽ ἐς δῖαν Ἀρίσβην : ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα .ἕνδεκα δ᾽ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο : δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν ,ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι .
Sed hic iterum irruit interficere promptus ,illic filio Priami obviam factus est Dardonidae ex fluvio fugienti Lycaoni : hunc autem aliquando ipse duxit ,capiens ex patris terra non volente nocturnus pocedens .Hic autem caprifico ense aereo incidebat novos ramos ,ut currus radii essent .Huic in opinatum malum venit divinus Achilles .Et tunc quidem ipsum Lemnum bene aedificatam transire fecit navibus ducens : sed filius Iasonis praetium dedit .Illinc autem amicus ipsum liberavit .Multa autem dedit Imbrius Eetio : misit autem ad divinam Arisbem .Hinc latenter fugiens paternam in domum ,undecim autem dies animum delectatus est suis amicis ,veniens ex Lemno : duodecimo autem die ipsum rursus aliquis manibus Achillis Deus iniecit ,qui ipsum debebat mittere in inferni et non volentem ire .

( 3 ) 2% GRC
( 121 ) 98% GRC - LAT

( 134 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

GRC
LAT
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ,οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος ,ἀλλὰ τὰ μέν ῥ᾽ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε : τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ᾽ ἐκ ποταμοῦ ,κάματος δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα :
Hunc autem postquam igitur cognovit pedes velox divus Achilles nudum sine galeaque et scuto ,neque habebat hastam .Sed haec quidem retro omnia humum iecit : consumebat enim sudor fugientem ex fluvio ,labor autem sub genua domavit .

( 0 ) 0% GRC
( 41 ) 100% GRC - LAT

( 40 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

ARA
ENG
دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد
Lange hat mir der Freund schon keine Botschaft gesendet ,
Lange hat er mir Brief ,Worte und Gruß nicht gesandt .

( 2 ) 15% ARA
( 11 ) 85% ARA - ENG

( 18 ) 75% ARA - ENG
( 6 ) 25% ENG

ARA
ENG
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد
Hundertmal schrieb ich ,allein es hat mir der Führer der Reiter
Keinen Bothen geschickt ,keine Begrüßung gesandt .

( 3 ) 21% ARA
( 11 ) 79% ARA - ENG

( 18 ) 82% ARA - ENG
( 4 ) 18% ENG

ARA
ENG
سوی من وحشی صفت عقل رمیده
آهوروشی کبک خرامی نفرستاد
Mir verwildertem Mann von halb verwirrtem Verstande
Hat er keinen Mann ,Fürsten vergleichbar ,gesandt .

( 3 ) 25% ARA
( 9 ) 75% ARA - ENG

( 15 ) 79% ARA - ENG
( 4 ) 21% ENG