, (فارسی)

Frequency: 97
Translations:
  • Ἑλληνική : , (1), : (3), , , (1), . (2), δὲ (1)

  • فارسی : , (1)

  • English : . (2)