Ajax Deception Speech

Clark, Brian R. / Ajax
  • Created on 2018-04-30 20:56:16
  • Modified on 2018-05-01 02:04:35
  • Translated by Brian Clark
  • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική
English
Español
ἅπανθ᾽ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται ·
κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ᾽ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .
κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε ,
βαφῇ σίδηρος ὣς ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός · οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ᾽ ἐχθροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν .
ἀλλ᾽ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς ·
μολών τε χῶρον ἔνθ᾽ ἂν ἀστιβῆ κίχω ,
κρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται ·
ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω .
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην
παρ᾽ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία ,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα .
τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ᾽ Ἀτρείδας σέβειν .
ἄρχοντές εἰσιν , ὥσθ᾽ ὑπεικτέον . τί μήν ;
καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα
ἕτοιμ᾽ ὑπείκει · τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς
χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει ·
ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανὴς κύκλος
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν ·
δεινῶν τ᾽ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε
στένοντα πόντον · ἐν δ᾽ παγκρατὴς ὕπνος
λύει πεδήσας , οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει .
ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν ;
ἔγωγ᾽ · ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι
τ᾽ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος ,
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις , ἔς τε τὸν φίλον
τοσαῦθ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ,
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα · τοῖς πολλοῖσι γὰρ
βροτῶν ἄπιστός ἐσθ᾽ ἑταιρείας λιμήν .
ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει · σὺ δὲ
ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τάχους , γύναι ,
εὔχου τελεῖσθαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ .
ὑμεῖς δ᾽ , ἑταῖροι , ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε
τιμᾶτε , Τεύκρῳ τ᾽ , ἢν μόλῃ , σημήνατε
μέλειν μὲν ἡμῶν , εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα .
ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον ·
ὑμεῖς δ᾽ φράζω δρᾶτε , καὶ τάχ᾽ ἄν μ᾽ ἴσως
πύθοισθε , κεἰ νῦν δυστυχῶ , σεσωσμένον .
Great and uncountable time produces everything unclearly and buries them in itself visibly . And nothing is not to be expected , but a terrible oath and stubborn wills are conquered . For even I , who used to be strong in fearful matters , like iron by dripping , I have been emasculated in respect to my edge by this woman . But I pity over leaving her , rendered childless by my enemies , and the orphan boy . But I go towards the bathing place and the sea-side meadows , so that , after I have cleansed my defilement , I may flee the heavy divine wrath of the goddess . After I have gone to that area where I might reach an untrodden place , I will bury this sword of mine , the most hated of weapons , digging out the earth when no one might see . But let Night and Hades keep this below . For since the time when I received this gift in my hand from most hostile Hector , I no longer had anything beneficial from the Argives . But the proverb of man is true : the gifts of enemies are not gifts and are not profitable . That is why , in the remaining time , we shall know how to yield to the gods , but we shall learn to reverence the sons of Atreus . They are the rulers , so one must yield . How else ? The terrible and powerful matters at hand yield . In this way , snow-piled winters give way to a fruitful summer . The dreary circle of night makes way for white-horsed day to ignite its splendor . The breeze lulls to sleep the sea groaning from the terrible gales . And among these , all powerful sleep , after it has bound one , releases , nor , holding one , does it always have him . How will we mortals not learn to be of sound mind ? I , at least , will . For I learned recently that an enemy is the most hated to us to the degree that he will even become a friend in turn , and I will be willing to help a friend , giving them so much aid as one who will not always remain so . For the harbor of companionship is not to be trusted for many men . But concerning these things it will be well . But you , wife , going with all haste inside , pray to the gods to that the thing which my heart cherishes is completed . And you , companions , honor these things for me the same way as she does , and indicate to Teucer , whenever he comes , to take care of us and to be well-minded to you at the same time . For I go there where one must go . You all , do the things which I indicate , and , if I am now unlucky , you might learn quickly the same for me .
El tiempo grande e incontable produce todo a oscuras y entierra en mismo a la luz . Y nada no hay de ser inesperado , pero un juramento terrible y una voluntad terca son vencidos . Porque aún yo que solía ser fuerte sobre asuntos temerosos , como hierro fundido , he sido castrado en respeto a mi poder por esta mujer . Sin embargo , me duele abandonar a ella carente de hijos a causa de mis enemigos y al niño huérfano . Voy a las termas y a los prados costeros , para que , después de que me purifiqué del corrupción , huya la gran furia divina de la diosa . Tras ir a aquel lugar donde encuentra yo un espacio intacto , enterraré esta espada mía , la más odiada de armas , removiendo la tierra donde nadie pueda ver . Pero que la Noche y Hades la mantengan bajo . Pues desde el tiempo cuando lo recibí el regalo en la mano de Hector el más hostil , ya no tenía nada en favor a los argivos . Pero el refrán de los hombres es la verdad - los regalos de enemigos no son regalos y no son útiles . Por eso , en el tiempo que queda , conoceremos a ceder a los dioses , pero aprenderemos a venerar a los hijos de Atreo . Son los líderes , así que hay que ceder . ¿Cómo no ? Los asuntos terribles y poderosos por llegar ceden . En esta manera , los inviernos nevosos ceden al verano fructífero . El círculo deprimente de la noche cede al día con sus caballos blancos para prender su esplendor . La brisa hace dormir el mar temiendo a causa de los vendavales terribles . Entre estos , el sueño todopoderoso , tras atar a uno , lo suelta , tampoco , tras tener a uno , le tiene para siempre . ¿Cómo nosotros mortales no aprenderemos a estar de mente quieta ? Yo , por lo menos , lo haré . Pues aprendí recientemente que un enemigo es el más odioso a nosotros al degrado que incluso el se convierte en un amigo al final , y tendré ganas de ayudar a un amigo , dandole tanto socorro como a uno que no permanecerá así siempre . Pues un puerto de amistad no es fiel a muchos hombres . Pero sobre estas cosas le irá bien . Sin embargo a , esposa , yendo adentro con toda prisa , reza a los dioses que lo que mi corazón quiere sea hecho . Y ustedes , compañeros , honoren a estos ordenes igual que ella , y díganselo a Teucro , cuando llegue , que nos cuide y sea dispuesto a ustedes al mismo tiempo . Así que voy a donde hay que ir . Ustedes , hagan lo que he indicado , y si ahora soy desafortunado , quizás aprenden rápidamente lo mismo de .

( 67 ) 20% GRC
( 269 ) 80% GRC - ENG

( 452 ) 86% GRC - ENG
( 73 ) 14% ENG

( 452 ) 86% GRC - ENG
( 73 ) 14% ENG