Murilo Gouvea Alves

UNESP

Xenophon Symposium Portuguese translation

ἙλληνικήPortuguês

João 1.1-10

Murilo Gouvea Alves /
Português
Ἑλληνική Transliterate

( 36 ) 21% POR
( 132 ) 79% POR - GRC

( 122 ) 78% POR - GRC
( 35 ) 22% GRC

João 1.11-20 greek eng port

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
English
Português
11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν , καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον .
12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν , ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι , τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ,
13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν .
14 Καὶ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ , δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός , πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας .
15 Ἰωάννης* μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων Οὗτος ἦν ὃν εἶπον ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν , ὅτι πρῶτός μου ἦν .
16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν , καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ·
17 ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη , χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο .
18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε · μονογενὴς Θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς , ἐκεῖνος ἐξηγήσατο .
19 Καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου* ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας* ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ τίς εἶ ;
20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο , καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ Χριστός .
11 Veio para o que era seu , e os seus não o receberam .
12 Mas , a todos quantos o receberam , aos que crêem no seu nome , deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus ;
13 os quais não nasceram do sangue , nem da vontade da carne , nem da vontade do varão , mas de Deus .
14 E o Verbo se fez carne , e habitou entre nós , cheio de graça e de verdade ; e vimos a sua glória , como a glória do unigênito do Pai .
15 João deu testemunho dele , e clamou , dizendo : Este é aquele de quem eu disse : O que vem depois de mim , passou adiante de mim ; porque antes de mim ele existia .
16 Pois todos nós recebemos da sua plenitude , e graça sobre graça .
17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés ; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo .
18 Ninguém jamais viu a Deus . O Deus unigênito , que está no seio do Pai , esse o deu a conhecer .
19 E este foi o testemunho de João , quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem : Quem és tu ?
20 Ele , pois , confessou e não negou ; sim , confessou : Eu não sou o Cristo .
11 He came unto his own , and his own received him not .
12 But as many as received him , to them gave he power to become the sons of God , even to them that believe on his name :
13 Which were born , not of blood , nor of the will of the flesh , nor of the will of man , but of God .
14 And the Word was made flesh , and dwelt among us , ( and we beheld his glory , the glory as of the only begotten of the Father , ) full of grace and truth .
15 John bare witness of him , and cried , saying , This was he of whom I spake , He that cometh after me is preferred before me : for he was before me .
16 And of his fulness have all we received , and grace for grace .
17 For the law was given by Moses , but grace and truth came by Jesus Christ .
18 No man hath seen God at any time , the only begotten Son , which is in the bosom of the Father , he hath declared him .
19 And this is the record of John , when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him , Who art thou ?
20 And he confessed , and denied not ; but confessed , I am not the Christ .

( 122 ) 62% GRC
( 76 ) 38% GRC - ENG

( 92 ) 38% GRC - ENG
( 153 ) 62% ENG

( 92 ) 38% GRC - ENG
( 153 ) 62% ENG

Hdt 1.34

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
English
Português
urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc1:1.34
urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-eng1:1.34
μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβέ ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον , ὡς εἰκάσαι , ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον . αὐτίκα δέ οἱ εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος , ὅς οἱ τὴν ἀληθείην ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα . ἦσαν δὲ τῷ Κροίσῳ δύο παῖδες , τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο , ἦν γὰρ δὴ κωφός , δὲ ἕτερος τῶν ἡλίκων μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος : οὔνομα δέ οἱ ἦν Ἄτυς . τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἄτυν σημαίνει τῷ Κροίσῳ ὄνειρος , ὡς ἀπολέει μιν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα . δ᾽ ἐπείτε ἐξηγέρθη καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε , καταρρωδήσας τὸν ὄνειρον ἄγεται μὲν τῷ παιδὶ γυναῖκα , ἐωθότα δὲ στρατηγέειν μιν τῶν Λυδῶν οὐδαμῇ ἔτι ἐπὶ τοιοῦτο πρῆγμα ἐξέπεμπε : ἀκόντια δὲ καὶ δοράτια καὶ τάτοιαῦτα πάντα τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι , ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας ἐς τοὺς θαλάμους συνένησε , μή τί οἱ κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ .
But after Solon ' s departure divine retribution fell heavily on Croesus ; as I guess , because he supposed himself to be blessed beyond all other men . Directly , as he slept , he had a dream , which showed him the truth of the evil things which were going to happen concerning his son . He had two sons , one of whom was ruined , for he was mute , but the other , whose name was Atys , was by far the best in every way of all of his peers . The dream showed this Atys to Croesus , how he would lose him struck and killed by a spear of iron . So Croesus , after he awoke and considered , being frightened by the dream , brought in a wife for his son , and although Atys was accustomed to command the Lydian armies , Croesus now would not send him out on any such enterprise , while he took the javelins and spears and all such things that men use for war from the men ' s apartments and piled them in his store room , lest one should fall on his son from where it hung .
Depois da partida de Sólon , uma grande indignação de deus tomou a Creso , porque considerou , como imagino , ser ele mesmo o mais afortunado de todos os homens . No mesmo instante em que dormia , acometeu- lhe um sonhou que revelava a verdade dos males que estavam prestes a acontecer em relação ao filho . Creso tinha dois filhos , um deles possuía uma deficiência , pois era surdo-mudo , enquanto o outro era de longe o primeiro em tudo entre os da mesma idade . Seu nome era Atis . O sonho , portanto , significava para Creso que perderia esse mesmo Atis , sendo atingido por uma ponta de lança de ferro . Depois que acordou , deu- se à reflexão e tendo ficado com medo do sonho , trouxe uma esposa ao filho ; e apesar de estar acostumado a comandar o exército dos Lídios , não mais o enviou para lugar nenhum para tal missão . Amontoou nos depósitos dardos e lanças e todas as coisas desse tipo , as quais os homens usam para guerra , tendo sido levados para fora das salas dos homens para que não caísse no filho algo ali pendurado .

( 17 ) 11% GRC
( 137 ) 89% GRC - ENG

( 174 ) 84% GRC - ENG
( 33 ) 16% ENG

( 174 ) 84% GRC - ENG
( 33 ) 16% ENG

Herodotus, The Histories, book 1, chapter 30

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
Português
English
αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον . ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου : μετὰ δὲ ἡμέρῃ τρίτῃ τετάρτῃ κελεύσαντος Κροίσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυρούς , καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια . θεησάμενον δέ μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν , εἴρετο Κροῖσος τάδε . ‘ξεῖνε Ἀθηναῖε , παρ᾽ ἡμέας γὰρ περὶ σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφίης εἵνεκεν 1 τῆς σῆς καὶ πλάνης , ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελήλυθας : νῦν ὦν ἐπειρέσθαι με ἵμερος ἐπῆλθέ σε εἴ τινα ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον . μὲν ἐλπίζων εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα : Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος λέγει ‘ὦ βασιλεῦ , Τέλλον Ἀθηναῖον . ἀποθωμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν εἴρετο ἐπιστρεφέως : ‘κοίῃ δὴ κρίνεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον ; δὲ εἶπε ‘Τέλλῳ τοῦτο μὲν τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης παῖδες ἦσαν καλοί τε κἀγαθοί , καί σφι εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα : τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι , ὡς τὰ παρ᾽ ἡμῖν , τελευτὴ τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο : γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι μάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι , βοηθήσας καὶ τροπὴν ποιήσας τῶν πολεμίων ἀπέθανε κάλλιστα , καί μιν Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ τῇ περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν μεγάλως .
Pos . por esses motivos e para ver terras , Sólon saiu do seu país e viajou ao Egito para visitar Amásis e também a Sardis visitar Creso . Tendo chegado , foi recebido por Creso em seu palácio . Depois , no terceiro ou quarto dia , ao comando de Creso , os criados levaram Sólon para ver os tesouros demonstrando como tudo era grandioso e luxuoso . E após Sólon ter visto e analisado tudo , quando encontrou o momento oportuno , Creso a ele perguntou : " Hóspede ateniense , de fato , a mim chegaram muitos relatos a teu respeito , por conta de suas viagens e seu conhecimento , assim como por teu amor a sabedoria e por conhecer muitas terras , dada a tua curiosidade . Agora veio a mim o desejo de te perguntar se viste o homem mais afortunado de todos " . Perguntou isso esperando ser ele o homem mais afortunado . Mas Sólon , sem bajular ninguém e sendo sincero respondeu : " O ateniense Télon , ó Rei . " Surpreso com a resposta , Creso perguntou , com interesse : " Por que julgas Télon ser o mais afortunado ? " Sólon disse : " Sendo de uma cidade rica , por um lado , teve filhos belos e bons e viu que estes tiveram seus filhos e todos chegaram a maioridade e , por outro , sua vida sendo próspera , na medida de nossas possibilidades , o final da sua vida foi brilhante . Ocorrendo a batalha dos atenienses contra os nativos de Elêusis , correu em auxílio e provocou a fuga dos inimigos e morreu de forma gloriosa . Os atenienses o enterraram com exéquias públicas onde ele tombou e tributaram a ele grandes honras . "
So for that reason , and to see the world , Solon went to visit Amasis in Egypt and then to Croesus in Sardis . When he got there , Croesus entertained him in the palace , and on the third or fourth day Croesus told his attendants to show Solon around his treasures , and they pointed out all those things that were great and blest . After Solon had seen everything and had thought about it , Croesus found the opportunity to say , " My Athenian guest , we have heard a lot about you because of your wisdom and of your wanderings , how as one who loves learning you have traveled much of the world for the sake of seeing it , so now I desire to ask you who is the most fortunate man you have seen . " Croesus asked this question believing that he was the most fortunate of men , but Solon , offering no flattery but keeping to the truth , said , " O King , it is Tellus the Athenian . " Croesus was amazed at what he had said and replied sharply , " In what way do you judge Tellus to be the most fortunate ? " Solon said , " Tellus was from a prosperous city , and his children were good and noble . He saw children born to them all , and all of these survived . His life was prosperous by our standards , and his death was most glorious : when the Athenians were fighting their neighbors in Eleusis , he came to help , routed the enemy , and died very finely . The Athenians buried him at public expense on the spot where he fell and gave him much honor "

( 46 ) 19% GRC
( 193 ) 81% GRC - POR

( 247 ) 82% GRC - POR
( 56 ) 18% POR

( 247 ) 82% GRC - POR
( 56 ) 18% POR

Xen. Sym. 1.1

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
English
Português
urn:cts:greekLit:tlg0032.tlg004.perseus-grc1:1.1
urn:cts:greekLit:tlg0032.tlg004.perseus-eng1:1.1
ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς πραττόμενα ἀξιομνημόνευτα εἶναι , ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς παιδιαῖς . οἷς δὲ παραγενόμενος ταῦτα γιγνώσκω δηλῶσαι βούλομαι .
To my mind it is worth while to relate not only the serious acts of great and good men but also what they do in their lighter moods . I should like to narrate an experience of mine that gives me this conviction .
Pois bem , para mim parece claro que os feitos dos homens grandiosos , não apenas os realizados com zelo são dignos de ser rememorados , mas também os na descontração . Desejo mostrar as coisas que conheço sobre aqueles com quem estive .

( 4 ) 13% GRC
( 28 ) 87% GRC - ENG

( 33 ) 75% GRC - ENG
( 11 ) 25% ENG

( 33 ) 75% GRC - ENG
( 11 ) 25% ENG

Hdt. 108.2 br/esp

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
Português
Español
ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι , μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων τὴν θυγατέρα ἐπίτεκα ἐοῦσαν , ἀπικομένην δὲ ἐφύλασσε βουλόμενος τὸ γενόμενον ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι : ἐκ γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ τῶν Μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον ὅτι μέλλοι τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου .
Tendo visto isso em sonho e confiado aos onirópolos , [ Astíages ] mandou buscar dos persas a filha que estava prestes a dar à luz , e quando ela chegou , [ ele ] montou guarda , desejando aniquilar aquele que dela viria a nascer ; pois , a partir da visão , os onirópolos dentre os Magos apontavam que o filho de sua filha estava fadado a reinar em seu lugar .
Ante esta visión , que sometió al juicio de los intérpretes de sueños , hizo venir de Peris a su hija , que estaba próxima a dar a luz , y a su llegada la hizo vigilar con el propósito de dar muerte al ser que engendrara , pues , basándose en su visión , los magos intérpretes de sueños le auguraban que el fruto de su hija llegaría a reinar en su lugar .

( 1 ) 2% GRC
( 47 ) 98% GRC - POR

( 61 ) 82% GRC - POR
( 13 ) 18% POR

( 61 ) 82% GRC - POR
( 13 ) 18% POR

Hdt 108.2 pt/en

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
Português
English
ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι , μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων τὴν θυγατέρα ἐπίτεκα ἐοῦσαν , ἀπικομένην δὲ ἐφύλασσε βουλόμενος τὸ γενόμενον ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι : ἐκ γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ τῶν Μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον ὅτι μέλλοι τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου .
Tendo [ Astíages ] visto isso em sonho e confiado aos onirópolos , mandou buscar dos persas a filha que estava prestes a dar à luz , e quando ela chegou , [ ele ] montou guarda , desejando aniquilar aquele que dela viria a nascer ; pois , a partir da visão , os onirópolos dentre os Magos apontavam que o filho de sua filha estava fadado a reinar em seu lugar .
Having seen this vision , and communicated it to the interpreters of dreams , he sent to the Persians for his daughter , who was about to give birth , and when she arrived kept her guarded , meaning to kill whatever child she bore : for the interpreters declared that the meaning of his dream was that his daughter ' s offspring would rule in his place .

( 2 ) 4% GRC
( 46 ) 96% GRC - POR

( 60 ) 81% GRC - POR
( 14 ) 19% POR

( 60 ) 81% GRC - POR
( 14 ) 19% POR

Eu tenho um belo cavalo

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
Português
English
ἵππον καλὸν ἔχω
Eu tenho um belo cavalo
I have a beautiful horse

( 0 ) 0% GRC
( 3 ) 100% GRC - POR

( 5 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR

( 5 ) 100% GRC - POR
( 0 ) 0% POR