; (فارسی)

Frequency: 13
Translations:
  • Ἑλληνική : : (4), : δὲ (1), : δ᾽ (1), , (2), . (2)

  • English : , (1), . (1)

  • فارسی : ; (1)