Clark, Brian R. / Ajax

Tufts University

Ajax Deception Speech

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-04-30 20:56:16
 • Modified on 2018-05-01 02:04:35
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική
English
Español
ἅπανθ᾽ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται ·
κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ᾽ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .
κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε ,
βαφῇ σίδηρος ὣς ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός · οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ᾽ ἐχθροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν .
ἀλλ᾽ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς ·
μολών τε χῶρον ἔνθ᾽ ἂν ἀστιβῆ κίχω ,
κρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται ·
ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω .
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην
παρ᾽ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία ,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα .
τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ᾽ Ἀτρείδας σέβειν .
ἄρχοντές εἰσιν , ὥσθ᾽ ὑπεικτέον . τί μήν ;
καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα
ἕτοιμ᾽ ὑπείκει · τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς
χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει ·
ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανὴς κύκλος
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν ·
δεινῶν τ᾽ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε
στένοντα πόντον · ἐν δ᾽ παγκρατὴς ὕπνος
λύει πεδήσας , οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει .
ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν ;
ἔγωγ᾽ · ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι
τ᾽ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος ,
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις , ἔς τε τὸν φίλον
τοσαῦθ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ,
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα · τοῖς πολλοῖσι γὰρ
βροτῶν ἄπιστός ἐσθ᾽ ἑταιρείας λιμήν .
ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει · σὺ δὲ
ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τάχους , γύναι ,
εὔχου τελεῖσθαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ .
ὑμεῖς δ᾽ , ἑταῖροι , ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε
τιμᾶτε , Τεύκρῳ τ᾽ , ἢν μόλῃ , σημήνατε
μέλειν μὲν ἡμῶν , εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα .
ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον ·
ὑμεῖς δ᾽ φράζω δρᾶτε , καὶ τάχ᾽ ἄν μ᾽ ἴσως
πύθοισθε , κεἰ νῦν δυστυχῶ , σεσωσμένον .
Great and uncountable time produces everything unclearly and buries them in itself visibly . And nothing is not to be expected , but a terrible oath and stubborn wills are conquered . For even I , who used to be strong in fearful matters , like iron by dripping , I have been emasculated in respect to my edge by this woman . But I pity over leaving her , rendered childless by my enemies , and the orphan boy . But I go towards the bathing place and the sea-side meadows , so that , after I have cleansed my defilement , I may flee the heavy divine wrath of the goddess . After I have gone to that area where I might reach an untrodden place , I will bury this sword of mine , the most hated of weapons , digging out the earth when no one might see . But let Night and Hades keep this below . For since the time when I received this gift in my hand from most hostile Hector , I no longer had anything beneficial from the Argives . But the proverb of man is true : the gifts of enemies are not gifts and are not profitable . That is why , in the remaining time , we shall know how to yield to the gods , but we shall learn to reverence the sons of Atreus . They are the rulers , so one must yield . How else ? The terrible and powerful matters at hand yield . In this way , snow-piled winters give way to a fruitful summer . The dreary circle of night makes way for white-horsed day to ignite its splendor . The breeze lulls to sleep the sea groaning from the terrible gales . And among these , all powerful sleep , after it has bound one , releases , nor , holding one , does it always have him . How will we mortals not learn to be of sound mind ? I , at least , will . For I learned recently that an enemy is the most hated to us to the degree that he will even become a friend in turn , and I will be willing to help a friend , giving them so much aid as one who will not always remain so . For the harbor of companionship is not to be trusted for many men . But concerning these things it will be well . But you , wife , going with all haste inside , pray to the gods to that the thing which my heart cherishes is completed . And you , companions , honor these things for me the same way as she does , and indicate to Teucer , whenever he comes , to take care of us and to be well-minded to you at the same time . For I go there where one must go . You all , do the things which I indicate , and , if I am now unlucky , you might learn quickly the same for me .
El tiempo grande e incontable produce todo a oscuras y entierra en mismo a la luz . Y nada no hay de ser inesperado , pero un juramento terrible y una voluntad terca son vencidos . Porque aún yo que solía ser fuerte sobre asuntos temerosos , como hierro fundido , he sido castrado en respeto a mi poder por esta mujer . Sin embargo , me duele abandonar a ella carente de hijos a causa de mis enemigos y al niño huérfano . Voy a las termas y a los prados costeros , para que , después de que me purifiqué del corrupción , huya la gran furia divina de la diosa . Tras ir a aquel lugar donde encuentra yo un espacio intacto , enterraré esta espada mía , la más odiada de armas , removiendo la tierra donde nadie pueda ver . Pero que la Noche y Hades la mantengan bajo . Pues desde el tiempo cuando lo recibí el regalo en la mano de Hector el más hostil , ya no tenía nada en favor a los argivos . Pero el refrán de los hombres es la verdad - los regalos de enemigos no son regalos y no son útiles . Por eso , en el tiempo que queda , conoceremos a ceder a los dioses , pero aprenderemos a venerar a los hijos de Atreo . Son los líderes , así que hay que ceder . ¿Cómo no ? Los asuntos terribles y poderosos por llegar ceden . En esta manera , los inviernos nevosos ceden al verano fructífero . El círculo deprimente de la noche cede al día con sus caballos blancos para prender su esplendor . La brisa hace dormir el mar temiendo a causa de los vendavales terribles . Entre estos , el sueño todopoderoso , tras atar a uno , lo suelta , tampoco , tras tener a uno , le tiene para siempre . ¿Cómo nosotros mortales no aprenderemos a estar de mente quieta ? Yo , por lo menos , lo haré . Pues aprendí recientemente que un enemigo es el más odioso a nosotros al degrado que incluso el se convierte en un amigo al final , y tendré ganas de ayudar a un amigo , dandole tanto socorro como a uno que no permanecerá así siempre . Pues un puerto de amistad no es fiel a muchos hombres . Pero sobre estas cosas le irá bien . Sin embargo a , esposa , yendo adentro con toda prisa , reza a los dioses que lo que mi corazón quiere sea hecho . Y ustedes , compañeros , honoren a estos ordenes igual que ella , y díganselo a Teucro , cuando llegue , que nos cuide y sea dispuesto a ustedes al mismo tiempo . Así que voy a donde hay que ir . Ustedes , hagan lo que he indicado , y si ahora soy desafortunado , quizás aprenden rápidamente lo mismo de .

( 67 ) 20% GRC
( 269 ) 80% GRC - ENG

( 452 ) 86% GRC - ENG
( 73 ) 14% ENG

( 452 ) 86% GRC - ENG
( 73 ) 14% ENG

Opening

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-01 02:06:25
 • Modified on 2018-05-09 01:00:17
 • Translated by English: R. C. TREVELYAN from wikisource, Spanish: from wikisource
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική
English
Español
Ἀθηνᾶ

ἀεὶ μέν , παῖ Λαρτίου , δέδορκά σε
πεῖράν τιν᾽ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον ·
καὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ
Αἴαντος , ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει ,
πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον
ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθ᾽ , ὅπως ἴδῃς
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον . εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει
κυνὸς Λακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις .
ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει , κάρα
στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας ξιφοκτόνους .
καί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης
ἔτ᾽ ἔργον ἐστίν , ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν
σπουδὴν ἔθου τήνδ᾽ , ὡς παρ᾽ εἰδυίας μάθῃς .
ATHENA
Son of Laertes , ever do I behold thee
Scheming to snatch some vantage o ' er thy foes .
And now among the tents that guard the ships
Of Aias , camped at the army ' s outmost verge ,
Long have I watched thee hunting in his trail ,
And scanning his fresh prints , to learn if now
He be within or forth . Skilled in the chase
Thou seemest , as a keen-nosed Spartan hound .
For the man but now has passed within , his face
And slaughterous hands streaming with sweat and blood .
No further need for thee to peer about
Inside these doors . But say what eager quest
Is thine , that I who know may give thee light .
Atena
De siempre hijo de Laertes , que te he visto al acecho , a la captura de alguna ocasión para poner a prueba a tus enemigos . Y ahora te veo junto a la tienda de Áyax , cabe la mar , al extremo de tus lineas , de hace rato rastreando y escudriñando la huella todavía reciente de sus pies , por saber si esta o no esta adentro . Bien te llevan tus pasos , como dotados del buen olfato de una perra de Laconia : poco hace que esta dentro el hombre , con el rostro bañado en sudor y de sangre las manos que a espada han matado . No es caso ya que se pierdan los ojos por detrás de esta puerta ; mas bien de decirme porque te tomaste este empeño ; yo todo lo vi y podre informarte .

( 19 ) 20% GRC
( 76 ) 80% GRC - ENG

( 107 ) 82% GRC - ENG
( 23 ) 18% ENG

( 107 ) 82% GRC - ENG
( 23 ) 18% ENG

Scholia: Ajax Deception Speech

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-07 07:19:06
 • Modified on 2018-05-08 04:59:42
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
646 ἅπανθ ' μακρός : ἐξέρχεται Αἴας ὡς δὴ κατακηληθεὶς ὑπὸ Τεκμήσσης μὴ σφάττειν ἑαυτὸν καὶ προφάσει τοῦ δεῖν εἰς ἐρημίαν ἐλθεῖν καὶ κρύψαι τὸ ξίφος ἐπὶ τούτοις ἀναχωρεῖ καὶ διαχρῆται ἑαυτόν · παρίστησι δὲ λόγος ὅτι καὶ οἱ ἔμφρονες καὶ παρακολουθοῦντες τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ὅμως ὑπὸ τῶν τοιούτων παθῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀπολισθάνουσιν ὡς ἐν Τραχινίαις Δηιάνειρα περὶ τοῦ ἔρωτος διαλεγομένη καὶ τοῦ ἀνδρὸς ὅτι αὐτῷ οὐκ ἀντιστήσεται οὐδὲ λυσιτελεῖ αὐτῇ ἀντιπράττειν τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀνδρὸς πράττει μετὰ ταῦτα ἅπερ αὐτὴν ἀνέπεισεν ζηλοτυπία · ἤτοι δὲ σχῆμά ἐστιν ἅπαντα χρόνος φύει ἄδηλα εἶτα ἐξαλλαγῇ καὶ ταῦτα φανέντα κρύπτεται τὸ κρύπτεται ἐπὶ τοῦ χρόνου ἀντὶ τοῦ κρύπτει · τοῦτο δέ φησιν ὡς μεταβεβλημένος ἀπὸ τῶν προτέρων νοημάτων .


649 χὠ δεινὸς ὅρκος : ὅτι καὶ ὀμόσαντές τινες ἐν μεταβολῇ γίνονται τῷ χρόνῳ .


651 βαφῇ σίδηρος ὡς ἐθηλύνθην : ἐν τῇ βαφῇ οὐκ ἀνίεται σίδηρος ἀλλὰ μᾶλλον σκιραίνεται · οὕτως οὖν διασταλτέον , κἀγὼ γάρ , φησίν , ὗς ἠπείλουν καὶ ἔζεον καὶ ἐβόων ὡς ἐν βαφῇ σίδηρος ( ὡς Ὅμηρος εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα ) νῦν ἐθηλύνθην ὑπὸ τῶν λόγων τῆς γυναικός · ὅτι δισσῶς βάπτεται σίδηρος · εἰ μὲν γὰρ μαλθακὸν βούλονται αὐτὸν εἶναι ἐλαίῳ βάπτουσιν εἰ δὲ σκιρὸν ὕδατι .

654 πιθανὴ αὐτῷ ἔξοδος ὡς ἐπὶ καθαρμόν · μονάσαι γὰρ βούλεται χάριν τῆς ἀναιρέσεως .


657 εὑρήσω , φησί , τόπον οὔ οὐδεὶς ἐπιβήσεται · τοῦτο δὲ πιθανὸν ἴνα μή τις αὐτῷ ἀκολουθήσῃ · πιθανὸν δὲ καὶ τὸ λαβεῖν τὸ ξίφος ἴνα εὐπορήσῃ ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι .

665 νοῦς ὅτι μηδὲ τὰ μέγιστα τῶν ἐχθρῶν ἐφίεσο ἔχειν , τῶν δὲ φίλων καὶ τὰ ἐλάχιστα

666 ἐπιφθόνως ἔφρασεν ἐν εἰρωνείᾳ ἀντιστρέψας τὴν τάξιν · ἔδει γὰρ εἰπεῖν θεοὺς μὲν σέβειν εἴκειν δὲ Ἀτρείδαις · ὡς τῶν Ἀτρειδῶν οὖν ἤδη καὶ θεομαχούντων .

667 μιμεῖται τὸν σώφρονα , κεκίνηται δὲ ὑπὸ τοῦ πάθους .

669 εἰ γὰρ τὰ θεῖα ὑπείκει τιμῇ πόσῳ μᾶλλον προσήκει τοῖς ἀνθρώποις ταῦτα πράττειν ; τὸ δὲ τιμαῖς ὑπείκει ταῖς ἀλλήλων διανεμήσεσιν · ἐκ γὰρ ἐναντιότητος τὸ πᾶν συνέστηκεν , πρεσβύτης τις ἐπεὶ καὶ νέος ἐγένετο , καθέζεται ὅτι καὶ ἔστηκεν .

674 λείπει ὑπό , ὑπὸ δεινῶν πνευμάτων στένοντα πόντον ἄημα πρᾶον ἐκοίμισεν αὐτόν .

678 ἐγὼ δ ' , ἐπίσταμαι : ἐπειδὴ τὸ πᾶν πρὸς τοὐναντίον γίνεται εἰκὸς καὶ τοὺς Ἀτρείδας φίλους ἀντʼ ἐχθρῶν γενέσθαι · δεῖ οὖν , φησί , προσέχειν τοῖς ἐχθροῖς ὡς αὖθις φίλοις ἐσομένοις καὶ τοῖς φίλοις ὡς ἐχθροῖς · συμμέτρως οὖν φησι χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν .


683 λιμὴν φιλία ἴνʼ τῆς ἑταιρείας φιλία .

684 ἀλλʼ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν : ὅρα πόσον ἐπικρατεῖται ὑπὸ τοῦ πάθους λογισμός · τὰ σοφώτατα γοῦν εἰπὼν ἑαυτὸν ἀναιρεῖ .

687 ὑμεῖς θʹ , ἑταῖροι : τὰ μὲν τῆς ἀναιρέσεως δῆλα τῷ θεατῇ ἀγνοεῖ δὲ χορός · πεπίστευκε γὰρ τοῖς ὑπʼ αὐτοῦ λελεγμένοις .

691 καὶ τάχ ' ἄν μ ' ἴσως : μὲν χορὸς ἀπαλλάττεσθαι νομίζει λέγειν τῆς νόσου δὲ αἰνίττεται τῶν κακῶν τοῦ βίου .
646 : Ajax comes out since he had been persuaded not to kill himself by Tecmessa and he offers the pretense that it was necessary for him to go into solitude and he retreats to go bury the sword at this time and use it against himself . The speech presents that even the intelligence and the ones following the nature of the matters , although they slip away from the sort of suffering of the worst as , in the Tracchiniae , Deianira having reasoned concerning love and her husband that she will not be set against him nor will it benefit her to act against the desire of her husband , she goes on after the things after which her jealousy mislead her . The form is " ἅπαντα χρόνος φύει ἄδηλα , " then it is completely changed and the visible things are hidden or " κρύπτεται " is changed in its tense instead of " κρύπτει · " He says this as he has turned himself away from his earlier thoughts

649 : that even some swearing on a change happen at a time

651 : Iron is not relaxed by dipping , but rather becomes rigid . Thus one must distinguish when he says " and for I who was threatening and seething and crying out loud as iron in tempering ( as Homer εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα " crying greatly in cold water to temper " ) now he has been effeminized by the words of his woman . Or that iron is tempered twice . For if one wants it to be soft , they temper it in oil , if one wants it to be rigid , they temper it in water .

654 : The exit is plausible for him since it is for purification . For he alone wants the mercy of death .

657 : He says " I will find a spot where no one will come upon it . " This is plausible in order that no one follow him . It is also plausible to take his sword in order that he may be able to slay himself .

665 : The meaning is that you should not be allowed to have the greatest things of the enemies , but you should especially have the smallest of the friends .

666 : In his sarcasm , he hostility indicated those opposing the order . For he did not need to say to revere the gods , but to revere them similar to the sons of Atreuls . As the sons of Atreus are already fighting against the gods .

667 : he mimics one being of sound mind , he is set in motion by his suffering .

669 : For if the godly things yield to a certain type of honor more than it is present for men to do these things . The honors yield to the distinction of one another . For out of the opposition they combined everything . Since someone is an old man after he was a young man , one sits down and one stands .

674 : a " ὑπό " is missing , so that the line reads the blast softly puts the sea , groaning because of the terrible blasts , to sleep .

678 : since everything is like its opposite , even the sons of Atreus are dear instead of enemies . Therefore he says that it is necessary to devote himself to his enemies , as again to the ones who will be friends and the friends as enemies . Therefore he fittingly says that he has use for these deeds .

683 : a harbor is dear when in it there is the friendship of companions .

684 : he sees how much his reasoning is ruled by his suffering . He grasps the wises things while talking to himself .

687 : The chorus does not perceive the things of the slaughter which are clear to the spectator . For the chorus has trusted the things having been said by him .

691 : The chorus thinks that he is set free from his disease , but he speaks in riddles of the evils of life .

( 105 ) 21% GRC
( 401 ) 79% GRC - ENG

( 618 ) 86% GRC - ENG
( 101 ) 14% ENG

Scholia: Ajax Choral Ode 569 - 645

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-08 03:26:40
 • Modified on 2018-05-08 04:57:36
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
596 κλεινὰ Σαλαμίς . συγκέκλειται Αἴας διαχρησόμενος ἑαυτόν , ἔπειτα δὲ οἱ ἀπὸ τοῦ χοροῦ λόγον περιπαθῆ διεξίασι · πρὸς μὲν γὰρ αὐτὸν λέγειν οὐκ ἦν εἰσελθόντα ἤδη γέγονε δὲ αὐτοῖς ἀπολόφυρσις ἐπὶ τὰ οἰκεῖα · καὶ ἔχει ἀκολουθίαν τὰ χορικά · ἀπεστερημένοι γὰρ τοῦ ἄρχοντος καὶ ἄλλην ἀποστροφὴν οὐκ ἔχοντες περὶ τῆς πατρίδος τὸν λόγον ποιοῦνται ἐκτιθέμενοι ἐν οἷς εἰσι χαλεποῖς καὶ ἐν οἷς ἔσονται οἱ γονεῖς αὐτοῦ πυθόμενοι ταῦτα .

596 τὸ ἦθος ἐμιμήσατο τῶν ἀφεστώτων τῆς οἰκείας · ὁπόταν γὰρ δυσχερές τι ἀπαντᾷ μακαρίζειν εἰώθασι τὰς πατρίδας .

604 ἀνήριθμος αἰὲν εὐνόμᾳ : ἀνήριθμος ἐν οὐδενὶ ἀριθμῷ ταττόμενος ἀλλὰ περιερριμμένος · εὐνόμᾳ δὲ ἤτοι τῷ εὐνομουμένῳ καὶ δικαίῳ εὐνόμᾳ λειμῶνι τῷ καλὰς νομὰς ἔχοντι · τὸ δὲ ἑξῆς , παλαιὸς ἀφʼ οὔ χρόνος αἰὲν εὐνόμᾳ χρόνῳ τρυχόμενος Ἰδαίᾳ μίμνω λειμωνίᾳ ποίᾳ μήλων ἀνήριθμος , κακὴν ἐλπίδα ἔχων Ἰδαίᾳ δὲ οἷον ἐν τῷ τῆς Ἴδης χωρίῳ τῆς χλοερᾶς καὶ λειμῶνας ἐχούσης καὶ ποίμνας διάγων .

606 κακὴν ἐλπίδα ἔχων πῶς με δεῖ τὸν Ἅιδην ἀνύσειν ἀντὶ τοῦ οὐδὲν ἀγαθὸν προσδοκῶν ἀλλὰ κακῶς τελευτήσειν ἐν τῷ πολέμῳ ἐλπίζων .

609 καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας : οἷον πρὸς τοῖς πρώτοις κακοῖς ὥσπερ δεύτερόν ἐστί μοι κακὸν τὸ τοῦ Αἴαντος ξυνεστηκός · τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἔφεδρος · ἔφεδρος δέ ἐστιν ἐν τοῖς ἀγῶσιν μὴ πλανώμενος εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι τοῖς νικῶσιν · ἐνταῦθα οὖν φησιν ὅτι ἔσχατος καὶ ὡς ἔφεδρος ἐλείφθη μοι Αἴας εἰς κακόν .

614 νῦν δʼ αὖ φρενὸς οἰοβώτας : αὐθαίρετος , ὡς ἂν εἴποι τις αὐτὸς τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν βόσκων καὶ μηδενὶ πειθόμενος μονωθεὶς ἐκ τῆς φρενὸς μονότροπος , μεμονωμένος τῷ λογισμῷ ποιμαίνων τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν καὶ μόναρχος ὢν τῷ λογισμῷ οἷον διεσθίων αὐτοῦ τὴν φρένα παρὰ τὴν βόσιν βαίνων ἐν ἐρημίᾳ διὰ τὸ συγκεκλεικέναι ἑαυτόν · καὶ ὅμοιόν ἐστι τῷ ὃν θυμὸν κατέδων , πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων · φρενὸς οἰοβώτας οὐ σὺν φρεσὶν ἀλλʼ ἐκτὸς φρενῶν διάγων .

618 τὰ δὲ πρότερα μέγιστα τῆς ἀρετῆς τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἔργα ἐν ὀλιγωρίᾳ εἰσὶ παρὰ τοῖς Ἀτρείδαις · οὕτω , τὰ δὲ πρότερα αὐτοῦ ἀνδραγαθήματα φροῦδα παρὰ τοῖς Ἀτρείδαις .

620 ἄφιλα παρὰ φίλοις : παρὰ τοῖς πρῴην αὐτοῦ φίλοις , νῦν δὲ πάντων ἐπιλελησμένοις · ἄφιλα παρʼ ἀφίλοις ἐχθρὰ παρʼ ἐχθροῖς .

622 ἐντεθραμμένη τῷ παλαιῷ χρόνῳ οἷον τῇ ἡλικίᾳ ἀντὶ τοῦ πολυετής · δὲ νοῦς , ὄντως που τῇ παλαιᾷ ἡμέρᾳ τουτέστι τῷ παλαιῷ χρόνῳ ἔντροφος · τὸ δὲ λευκῷ γήρᾳ , κατὰ κοινοῦ τὸ ἔντροφος , μήτηρ αὐτοῦ .

626 φρενομόρως : ἀντὶ εἰς τὴν μοῖραν τῶν φρενῶν νοσοῦντα ἐστι φρενοβλαβῶς , μανικῶς .

628 οὐδʼ οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος : οἷον οὐ μέτριον · ἀναστρεπτέον δέ · ἄρχει γὰρ τοῦ λόγου τὸ οὐ ἵνʼ οὐκ αἴλινον οὐδʼ οἰκτρᾶς γόον ἀηδοῦς ἥσει ἀλλʼ ὀξυτόνους μὲν ᾠδὰς καὶ τὰ ἐξῆς .

628 ἥσει γόον οὐ μέτριον κατὰ τὴν ἀηδόνα ἀλλʼ ὀξύν · ἀηδὼ δὲ κατὰ Μιτυληναίους .

634 περιπαθῶς πρόσθεσις τῆς πολιᾶς .

635 κρείσσων γὰρ Ἅιδᾳ κεύθων : κρείσσων γάρ ἐστιν τεθνηκὼς ζῶν καὶ νοσῶν μάτην ἐστι μεμηνώς · μάτην γὰρ νοσεῖν τὸ ἀθεραπεύτως μαίνεσθαι · οὐ λέγει δὲ ὅτι ὅταν αὐτὸν πύθηται τετελευτηκότα . γὰρ μεμηνὼς καὶ τὰς φρένας διεφθαρμένος κρείσσων Ἅιδᾳ κεύθων οἷον ἄμεινον τῷ μεμηνότι ἐξιέναι τοῦ βίου · οἷον μήτηρ ἡγήσεται κρείσσονα τὸν θάνατον τῆς τοῦ Αἴαντος μανίας .

636 ὃς ἄνωθεν κατὰ πατρῴας γενεᾶς ἄριστος ἥκων ( λείπει γὰρ τὸ ἄριστος ) ὥστε προέχειν ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων κατὰ γένος νῦν οὐκέτι τοῖς πρώτοις ἤθεσιν ἐμμένει .

64l ἀπέστρεψε τὸν λόγον πρὸς τὸν Τελαμῶνα , οἴαν σε μένει πυθέσθαι , τοιαύτην ἄτην οἴαν οὐδεὶς πέπονθεν τῶν Αἰακιδῶν · παραμυθία γάρ ἐστι τὸ μετέχειν τινὰ τῶν τοῦ γένους τῶν αὐτῶν κακῶν .
596 : Ajax is shut in , dealing with himself . but then those from the chorus enter , deeply moved by the speech . They did not speak to him who had entered already , but there were these lamentations for the household . And the choral matters have the next place . For they are deprived of their leader and since they do not have any other recourse concerning their fatherland , they deliver the speech , putting forth ones in which there are difficulties and ones in which his parents will learn these things about him .

596 : the disposition mimicked those who are far away from home . For whenever one meets difficulty in any way , they are accustomed to consider their fatherland blessed .

604 : ἀνήριθμος means being arranged in no number but being thrown about all around . εὐνόμᾳ means truly under good laws and well-ordered social laws , or it means in a meadow that has a good pasture . The sequence is " the former time from which I , being consumed in a well-lawed time , stay in the Idean meadow of the kind with uncountable sheep , having a wicked hope in . " And Ἰδαίᾳ is such as in the space of Ida , verdant and having meadows and leading through flocks .

606 : Having a wicked hope how it is necessary for me to reach Hades instead of expecting nothing good but he hopes falsely to meet his end in war .

609 : such as towards the first evils as the second evil for me is the one joined to Ajax . For this is clear in ἔφεδρος . ἔφεδρος means the one in contests not having wandered into contending with the victorious . Therefore here he says that the further one and as one fighting next , Ajax was left by me to his evil .

614 : self-incured , as whenever someone themselves says , feeding on their own thought and being persuaded by no one , or having been made isolated from their mind or solitary , left alone in the reasoning , or grazing on one ' s own thought and being a single ruler in the reasoning or such as eating through one ' s own mind for food or one walking solitude through one ' s own confinement . Like in the line " ὃν θυμὸν κατέδων , πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων ( Iliad 6 . 202 ) . " or feeding alone on one ' s mind without a mind but leading through the mind .

618 : The previous greatest deeds of his of excellence of of inferior things are in contempt for the sons of Atreus . Or thus , the previous brave things of his have disappeared from the sons of Atreus

620 : for those who are recently his friends , but now have forgotten all . Or lack of love for the unfriendly , hatred for his enemies

622 : She was a companion for former time such as in a life time , instead of after many years . The sense is really I suppose she a companion for a former day , that is for a former time . The phrase δὲ λευκῷ γήρᾳ , commonly is the word ἔντροφος , his mother .

626 : in place of to the fate of the minds being ill , he is acting derangedly , madly .

628 : such as not moderate . one must invert it . for he stars his speech with the word οὐ in order that she might not send forth neither a lament nor the wail of the piteous nightingale , but shrieking songs even is the order .

628 : she sends forth a wail not moderately that befits a nightingale , but sharply . ἀηδὼ is the name according to those from Mitylene .

634 : The addition of the word πολιᾶς is deeply moving .

635 : For either the one having died or the one living is better , and he is insane without reason and has gone mad . For to be insane without reason is to be mad incurable . He does not say he has learned when he will die . For having gone mad and having destroyed his mind , he is better being hidden in Hades , such as it is better for one who is has gone mad to depart from life . Such as his mother considers that death is better than the madness of Ajax .

636 : He coming as the best from high up according to his paternal lineage ( for ἄριστος is left out ) with the result that he supersedes all of the Greeks according to his race does not yet remain the custom for the elites .

641 : He turned away from the speech to Telamon , namely οἵαν σε μένει πυθέσθαι , this sort of destruction such that no one of the descendants of Aeacus had suffered . For the solution is to share something of the evils of their own race .

( 103 ) 16% GRC
( 523 ) 84% GRC - ENG

( 752 ) 87% GRC - ENG
( 114 ) 13% ENG

Ajax Choral Ode 569 - 645 Translation

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-08 20:42:54
 • Modified on 2018-05-08 21:09:28
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική
English
Español
κλεινὰ Σαλαμίς , σὺ μέν που
ναίεις ἁλίπλακτος , εὐδαίμων ,
πᾶσιν περίφαντος ἀεί ·
ἐγὼ δ᾽ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος
Ἰδαῖα μίμνων λειμώνι᾽ ἔπαυλα μηνῶν
ἀνήριθμος αἰὲν εὐνῶμαι
χρόνῳ τρυχόμενος ,
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν
τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον Ἅιδαν .
καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας
ξύνεστιν ἔφεδρος , ὤμοι μοι ,
θείᾳ μανίᾳ ξύναυλος ·
ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δή ποτε θουρίῳ
κρατοῦντ᾽ ἐν Ἄρει · νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοβώτας
φίλοις μέγα πένθος ηὕρηται .
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν
μεγίστας ἀρετᾶς
ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις Ἀτρείδαις .
που παλαιᾷ μὲν σύντροφος ἁμέρᾳ ,
λευκῷ δὲ γήρᾳ μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα
φρενομόρως ἀκούσῃ ,
αἴλινον αἴλινον
οὐδ᾽ οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος ἀηδοῦς
ἥσει δύσμορος , ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ᾠδὰς
θρηνήσει , χερόπλακτοι δ᾽
ἐν στέρνοισι πεσοῦνται
δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας .
κρείσσων παρ᾽ Ἅιδᾳ κεύθων νοσῶν μάταν ,
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς ἄριστος
πολυπόνων Ἀχαιῶν ,
οὐκέτι συντρόφοις
ὀργαῖς ἔμπεδος , ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ .
τλᾶμον πάτερ , οἵαν σε μένει πυθέσθαι
παιδὸς δύσφορον ἄταν ,
ἃν οὔπω τις ἔθρεψεν
δίων Αἰακιδᾶν ἄτερθε τοῦδε .
O famous Salamis , you dwell , I suppose , wave-beaten , well-spirited , always conspicuous to all . But I suffering from the ancient time when I lay down to sleep , staying always for uncountable months , in the cattle folds of the meadows of Ida . I , consumed by time , have the wicked hope still for me to reach banished , unseen Hades .

And Ajax , hard for me to cure , a new struggle to wrestle with , is joined to divine madness , sharing a courtyard , woe is me . He is the one you sent away before at some other time , strong in rushing Ares . He , feeding alone on his thoughts in insolation , found great suffering for his friends . The deeds of greatest excellence formerly done by his two hands fell without friends , fell before the hostile useless sons of Atreus .

Surely his mother , a companion of a former day and of grey old age , when she hears that he is made , his mind destroyed , she , ill-fated one , will raise a lament , a lament , and not the wail of the pitiable nightingale , but will mournfully sing piercing songs , and the thuds of hands beating on breasts and the tearing of grey hair will fall .

It is better for one plagued with folly to hide in Hades , he , who from his paternal lineage comes as the best of the much-laboring Achaeans , is no longer firmly planted in his innate impulses , but he wanders from his senses . Oh suffering father , it remains for you to learn what sort of heavy destruction befalls your son , which not yet has anyone of the divine race of Aeacus nourished without him .
O famosa Salamina , resides , supongo , batida por las olas , con bien ánimo , siempre visible a todos . Pero yo sufriendo desde el tiempo antiguo cuando me duermo , permaneciendo allá por meses siempre incontables , en los rediles de los prados de Ida . Yo , consumido por el tiempo , tengo la esperanza mala que todavía alcanzaré al Hades desterrado , invisto .

Y Áyax , por difícil de curar , una nueva prueba para luchar , se une a la furia divina , compartiendo patio , ay . Él es quien despediste antes en algún tiempo , forte en Ares corriendo . Él , pastando sol en sus pensamientos en aislamiento , encontró gran sufrimiento para sus amigos . Los hechos del máxima excelencia por sus dos manos cayeron sin amigos , cayeron antes los hijos de Aéreo , hostiles e inútiles .

Por supuesto su madre , compañera del antiguo día y de la vejez gris , cuando oiga que ha vuelto loco , su mente destruido , ella , condenada , levantará un lamento , un lamento , y no el llanto del ruiseñor lamentable , pero cantará con pena canciones penetrantes , y los batacazos de manos golpeando los senos y el arrancar de canas caerán .

Es mejor para uno plagado con locura esconderse en Hades , el que de su linaje paternal viene como el mejor de los argivos con tanto labor , ya no está enraizado firmemente en sus impulsos innatos , sino que erra lejos de sus sentidos . O padre sufriendo , te queda aprender de qué tipo de ruina pesada ocurre a tu hijo , a lo que todavía nadie de la raza divina de Éaco alimentó sin él .

( 34 ) 18% GRC
( 153 ) 82% GRC - ENG

( 265 ) 85% GRC - ENG
( 47 ) 15% ENG

( 265 ) 85% GRC - ENG
( 47 ) 15% ENG