Ἑλληνική | Español

# Texts: 1

Alcidamas_1.1-1.2

Michel Ferreira dos Reis /
Ἑλληνική
Español
English
Ἐπειδή τινες τῶν καλουμένων σοφιστῶν ἱστορίας μὲν καὶ παιδείας ἠμελήκασι καὶ τοῦ δύνασθαι λέγειν ὁμοίως τοῖς ἰδιώταις ἀπείρως ἔχουσι , γράφειν δὲ μεμελετηκότες λόγους καὶ διὰ βιβλίων δεικνύντες τὴν αὑτῶν σοφίαν σεμνύνονται καὶ μέγα φρονοῦσι καὶ πολλοστὸν μέρος τῆς ῥητορικῆς κεκτημένοι δυνάμεως τῆς ὅλης τέχνης ἀμφισβητοῦσι , διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιχειρήσω κατηγορίαν ποιήσασθαι τῶν γραπτῶν λόγων , οὐχ ὡς ἀλλοτρίαν ἐμαυτοῦ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἡγούμενος , ἀλλ ὡς ἐφ ἑτέροις μεῖζον φρονῶν καὶ τὸ γράφειν ἐν παρέργῳ μελετᾶν οἰόμενος χρῆναι , καὶ τοὺς ἐπ αὐτὸ τοῦτο τὸν βίον καταναλίσκοντας ἀπολελεῖφθαι πολὺ καὶ ῥητορικῆς καὶ φιλοσοφίας ὑπειληφώς , καὶ πολὺ δικαιότερον ἂν ποιητὰς σοφιστὰς προσαγορεύεσθαι νομίζων .
Puesto que algunos de los llamados sofistas han descuidado saberes y aprendizajes y son tan inexpertos como los profanos en la facultad de pronunciar discursos , pero se dan importancia y mucho se ufanan por haberse ocupado de redactar discursos y hacer ostentación de su sabiduría con medios inseguros , y , estando en posesión de una parte minúscula de la facultad retórica , reivindican el arte entera , por esta razón me dispongo a emprender una acusación contra los discursos escritos , no porque estime que me es ajena la capacidad de aquéllos , sino porque me enorgullezco más de otras actividades y creo que la escritura debe practicarse como una actividad de segundo orden , y sostengo que quienes consumen su vida en este cometido se encuentran muy lejos tanto de la retórica como de la filosofía , y creo que sería mucho más adecuado llamarlos artífices que sofistas .
Since certain so-called Sophists are vainglorious and puffed up with pride because they have practised the writing of speeches and through books have revealed their own wisdom , although they have neglected learning and discipline and are as inexpert as laymen in the faculty of speaking , and since they claim to be masters of the whole of the art of rhetoric , although they possess only the smallest share of ability therein - since this is the case , I shall essay to bring formal accusation against written discourses .
This I shall do , not because I think they possess an ability which I myself have not , but for the reason that I pride myself more on other matters ; I believe that writing should be practised as an ancillary pursuit . I am , therefore , of opinion that those who devote their lives to writing are wofully deficient in rhetoric and philosophy ; these men , with far more justice , may be called poets rather than Sophists .

( 21 ) 19% GRC
( 87 ) 81% GRC - ESP

( 126 ) 83% GRC - ESP
( 26 ) 17% ESP

( 126 ) 83% GRC - ESP
( 26 ) 17% ESP