Coptic | français

# Texts: 12
# Translation Pairs: 390
# Unique Translation Pairs: 364
Users:

MONB.XF p.1

So Miyagawa /
 • Created on 2018-02-01 17:43:16
 • Modified on 2018-02-01 17:43:45
 • Translated by Émile Amélineau
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
français

( 13 ) 22% COP
( 47 ) 78% COP - FRA

( 87 ) 81% COP - FRA
( 21 ) 19% FRA

MONB.XF 2 iii

So Miyagawa /
 • Created on 2018-02-01 18:19:24
 • Modified on 2018-02-01 18:20:15
 • Translated by Amélineau
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
français

( 3 ) 5% COP
( 56 ) 95% COP - FRA

( 96 ) 87% COP - FRA
( 14 ) 13% FRA

MONB.XF pp 3-4

So Miyagawa /
 • Created on 2018-02-01 22:50:36
 • Translated by Amélineau
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
français
ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲛⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ ⲙⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲉⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲣϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉⲡⲱⲧⲛ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ϫⲉⲉⲩⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧⲙⲡϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ⲛⲥⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ϣⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉⲛⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲛⲧⲙⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉⲛⲁⲡⲉⲧⲧⲱⲃⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲛⲛⲉϥⲙⲛⲧⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙⲛⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ .

( 4 ) 3% COP
( 114 ) 97% COP - FRA

( 220 ) 92% COP - FRA
( 20 ) 8% FRA

MONB.XF 4-5

So Miyagawa /
 • Created on 2018-02-01 23:11:02
 • Translated by Amelineau
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
français

( 6 ) 7% COP
( 75 ) 93% COP - FRA

( 126 ) 91% COP - FRA
( 12 ) 9% FRA