Belarusian | Ukrainian

# Texts: 3
# Translation Pairs: 435
# Unique Translation Pairs: 420
Users:

Шануйте і любіть свою рідну мову

Nazar Kotsur / Шануйце і любіце сваю родную мову
 • Created on 2023-03-03 14:41:45
 • Modified on 2023-03-03 15:04:20
 • Translated by Nazar Kotsur
 • Aligned by Nazar Kotsur
Belarusian
Ukrainian
ШАНУЙЦЕ І ЛЮБІЦЕ СВАЮ РОДНУЮ МОВУ

( Нашым слаўным дзецям , піянерам і школьнікам )

У Расіі быў вялікі педагог Канстанцін Дзмітрыевіч Ушынскі . Усё сваё жыццё ён прысвяціў школьнай справе , выхаванню маладога пакалення . Яго кнігі , напісаныя для пачатковых школ , глыбока прадуманы і складзены з вялікай любоўю . Ён напісаў школьныя чытанкі для першага і другога года навучання «Родное слово» і дзве кнігі «Детский мир» . Гэтыя кнігі не страцілі свайго значэння і ў нашы дні . І цяпер кожны з вас зачытваецца творамі Ушынскага кароткімі , змястоўнымі , цікавымі расказамі .

Ушынскі натхнёна любіў мову народа , сваё роднае слова , і ў сваіх маладых выхаванцах ён выклікаў пачуццё любві і замілавання да мовы народа .

Нашы беларускія пісьменнікі , кроўныя дзеці свайго народа , не адзін раз гаварылі ў сваіх творах аб вялікім значэнні роднага слова , аб тым , як трэба любіць і шанаваць яго .

Беларускі народ , як і кожны народ , мае сваю багатую гісторыю , гісторыю барацьбы супроць прыгнятальнікаў , барацьбы за сваё сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне , за сваю незалежнасць . Толькі Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя дала яму дзяржаўнасць і прынесла поўную нацыянальную і сацыяльную незалежнасць , забяспечыла буйны росквіт роднага слова , мовы народа , якую пранёс ён праз вякі і не страціў яе .

Савецкі перыяд у гісторыі беларускага народа гэта сапраўдны залаты век яго развіцця . Пышным цветам расцвітае наша культура , нацыянальная па форме , сацыялістычная па зместу . Вы , дзеці беларускага народа , атрымалі магчымасць вучыцца ў школах на сваёй роднай мове . І не толькі школы мае беларускі народ . У нас ёсць цяпер тэхнікумы , інстытуты , універсітэт , Акадэмія навук , свае тэатры . Усё гэта атрымалі мы дзякуючы нашай роднай савецкай уладзе . І вы , савецкія школьнікі , павінны быць дастойнымі сваёй вялікай Радзімы . Авалодваючы асновамі навук , вам трэба пазнаваць свет , законы , па якіх развіваецца грамадскае жыццё , ведаць і любіць свой народ , сваю Радзіму , будаваць новае жыццё на асновах , указаных нам бяссмертным Леніным , і якія ажыццяўляе наша бальшавіцкая партыя .

Роднае слова гэта першая крыніца , праз якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет . Пагэтаму вам неабходна так старанна вывучаць сваю родную мову , ведаць і любіць лепшыя творы беларускай літаратуры . І перш за ўсё трэба ведаць свой народ , яго гісторыю , яго багатую вусную творчасць .

Шмат вуснай творчасці нашага народа сабрана і запісана этнографамі : легенды , казкі , песні , прыказкі . Але далёка не ўсё з народнай творчасці сабрана і запісана . Ды і цяжка гэта зрабіць , бо народ вечны і нястомны творца . Жыццё не стаіць на адным месцы , падзеі змяняюцца падзеямі ў нашым няспынным руху наперад . І народ не можа не адклікнуцца на іх сваімі мыслямі і пачуццямі . Таму ўсе выдатнейшыя паэты і пісьменнікі , кампазітары , музыканты прыслухоўваліся і прыслухоўваюцца да творчасці народа , да яго песень , мелодый і выкарыстоўваюць іх у сваіх мастацкіх творах .

Успомніце геніяльнага рускага паэта Пушкіна , успомніце Крылова , Льва Талстога , геніяльнага ўкраінскага кабзара Тараса Шаўчэнку і нашага беларускага песняра-баяна Янку Купалу , а таксама вялікіх кампазітараў Глінку , Чайкоўскага і другіх . Усе яны чула прыслухоўваліся да голасу свайго народа . Яны бралі ўсё лепшае , што стварыў народ за многавяковую гісторыю , і выкарыстоўвалі ў сваіх творах . Вось чаму іх творчасць так захапляе і палоніць нас сваім хараством , паўнакроўнасцю вобразаў і мастацкага слова .

Вось чаму і вам трэба любіць , ведаць і шанаваць мову свайго народа і ўмець дасканала валодаць ёю .
ШАНУЙТЕ І ЛЮБІТЬ СВОЮ РІДНУ МОВУ

( Нашим славним дітям , піонерам і школярам )

У Росії був великий педагог Костянтин Дмитрович Ушинський . Усе своє життя він присвятив шкільній справі , вихованню молодого покоління . Його книги , написані для початкових шкіл , глибоко продумані та укладені з великою любов ' ю . Він написав шкільні читанки для першого та другого років навчання «Рідне слово» та дві книги «Дитячий світ . » Ці книги не втратили свого значення й у наші дні . І тепер кожен з вас зачитується творами Ушинського короткими , змістовними , цікавими розповідями .

Ушинський натхненно любив мову народу , своє рідне слово , і у своїх молодих вихованцях він викликав почуття любови та зворушення до мови народу .

Наші білоруські письменники , кровні діти свого народу , не раз говорили у своїх творах про велике значення рідного слова , про те , як треба любити й шанувати його .

Білоруський народ , як і кожен народ , має свою багату історію , історію боротьби проти гнобителів , боротьби за своє соціальне і національне визволення , за свою незалежність . Тільки Велика Жовтнева революція дала йому державність і принесла повну національну і соціальну незалежність , забезпечила буйний розквіт рідного слова , мови народу , яку проніс він крізь віки та не втратив .

Радянський період в історії білоруського народу це справжній золотий вік його розвитку . Пишним цвітом квітне наша культура , національна за формою , соціалістична за змістом . Ви , діти білоруського народу , отримали можливість вчитись у школах рідною мовою . І не тільки школи має білоруський народ . У нас тепер є технікуми , інститути , університет , Академія наук , свої театри . Усе це ми отримали завдяки нашій рідній радянській владі . І ви , радянські школярі , повинні бути гідними своєї великої Батьківщини . Оволодіваючи основами наук , вам треба пізнавати світ , закони , за якими розвивається громадське життя , знати та любити свій народ , свою Батьківщину , будувати нове життя на засадах , вказаних нам безсмертним Леніном , і які втілює в життя наша більшовицька партія .

Рідне слово це перше джерело , крізь яке ми пізнаємо життя та навколишній світ . Через це вам необхідно так старанно вивчати свою рідну мову , знати й любити найкращі твори білоруської літератури . І перш за все треба знати свій народ , його історію , його багату усну творчість .

Багато усної творчости нашого народу зібрано і записано етнографами : легенди , казки , пісні , приказки . Але далеко не все з народної творчости зібрано та записано . Та й важко це зробити , бо народ вічний і невтомний творець . Життя не стоїть на місці , події змінюються подіями у нашому неспинному русі вперед . І народ не може не відгукнутися на них своїми думками та почуттями . Тому усі найвидатніші поети та письменники , композитори , музиканти прислуховувалися і прислуховуються до творчости народу , до його пісень , мелодій , та використовують їх у своїх мистецьких творах .

Згадайте геніального російського поета Пушкіна , згадайте Крилова , Льва Толстого , українського кобзаря Тараса Шевченка і нашого білоруського пісняра-баяна Янку Купалу , а також великих композиторів Глінку , Чайковського та інших . Усі вони чуйно прислуховувалися до голосу свого народу . Вони брали усе найкраще , що створив народ за багатовікову історію , та використовували у своїх творах . Ось чому їхня творчість так захоплює і чарує нас своєю красою , повнокровністю образів та мистецького слова .

Ось чому і вам потрібно любити , знати й шанувати мову свого народу , і вміти досконало володіти нею .

( 34 ) 6% BEL
( 572 ) 94% BEL - UKR

( 576 ) 95% BEL - UKR
( 31 ) 5% UKR

Білим цвітом красує калина…

Nazar Kotsur / Максім Багдановіч
 • Created on 2023-03-03 16:48:02
 • Modified on 2023-03-03 16:57:20
 • Translated by Михайло Драй-Хмара
 • Aligned by Nazar Kotsur
Belarusian
Ukrainian

( 18 ) 16% BEL
( 93 ) 84% BEL - UKR

( 93 ) 82% BEL - UKR
( 21 ) 18% UKR

В єгипетській далекій стороні

Nazar Kotsur / Максім Багдановіч
 • Created on 2023-03-03 16:50:57
 • Modified on 2023-03-03 17:01:10
 • Translated by Михайло Драй-Хмара
 • Aligned by Nazar Kotsur
Belarusian
Ukrainian

( 42 ) 51% BEL
( 41 ) 49% BEL - UKR

( 40 ) 43% BEL - UKR
( 54 ) 57% UKR